ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Pharmacognosy [3]

  ภาควิชาเภสัชเวท / สาขาวิชาเภสัชเวท
 • Department of Pharmacology and Toxicology [0]

  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • Department of Biopharmacy [8]

  ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ / สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • Department of Community Pharmacy [181]

  ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน / สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข / สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม / สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร / สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ
 • Department of Health Informatics [23]

  ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ / สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
 • Department of Pharmaceutical Chemistry [8]

  ภาควิชาเภสัชเคมี / สาชาวิชาเภสัชเคมี / สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • Department of Pharmaceutical Technology [56]

  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • Department of Pharmacy [46]

  ภาควิชาเภสัชกรรม / สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • Pharmaceutical Engineering (International Program) [4]

  สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (นานาชาติ)
 • Pharmaceutical Sciences [40]

  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  DESIGN AND SYNTHESIS OF 4-(HYDROXY-(1H-1,2,3-TRIAZOL-4-YL))METHYL PHENOL DERIVATIVES AS ANTITUBERCULOSIS AGENTS 

  คอลเลคชัน: Theses (PH.D) - Pharmaceutical Sciences / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Ei Ei THIN; Ei Ei THIN; Sathit Niratisai; สาธิต นิรัติศัย; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 12/6/2020)
              The design and synthesis of 4-(hydroxy-(1H-1,2,3-triazol-4-yl))methyl phenol derivatives (compounds 7a-m, 8) were developed and evaluated for their antituberculosis activities. The design strategy was based on ...
 • Thumbnail

  Relationship between chronic kidney disease and warfarin in patients at Rajavithi hospital. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Clinical Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชกรรมคลินิก
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Sasimaporn YAENGKRATOK; ศศิมาภรณ์ แหยงกระโทก; PORNWALAI BOONMUANG; พรวลัย บุญเมือง; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 12/6/2020)
  Introduction: Warfarin has been used for treatment and prevention of systemic thromboembolism in various indications. Several factors can affect to warfarin response, but the effect of interaction between chronic kidney ...
 • Thumbnail

  Analysis of volatile constituents from post-harvesting handling and optimization of extractive solvent on the quality of the leaves of Premna serratifolia L. 

  คอลเลคชัน: Theses (PH.D) - Pharmaceutical Sciences / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Khin Su YEE; Khin Su YEE; Uthai Sotanaphun; อุทัย โสธนะพันธุ์; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  The objective of this study was to compare the chemical composition of volatile oils, phenolic content and antioxidant activity of the fresh, dried, and fermented leaves of Premna serratifolia, and to find a suitable ...
 • Thumbnail

  SYNTHESIS AND EVALUATION OF MUCOADHESIVE NANOPARTICLES FOR ANTICANCER DRUG DELIVERY 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Nitjawan SAHATSAPAN; นิจวรรณ สหัสพันธ์; Prasopchai Patrojanasophon; ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  The purpose of this study was to synthesize and characterize new mucoadhesive polymers and fabricate mucoadhesive polymeric nanoparticles (NPs) for anticancer drug delivery. 6-maleimidohexanoic acid (MHA)-conjugated chitosan ...
 • Thumbnail

  A cost analysis and satisfaction of  hemodialysis service at Venerable Thawisak Jutindharo Hospital. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Phimrutai PRARACHA; พิมฤทัย ประราชะ; RAPEEPUN CHALONGSUK; ระพีพรรณ ฉลองสุข; Silpakorn University. Pharmacy (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Chronic kidney disease (CKD) is a disease that is increasingly found and has emerged as an important national public health problem. The end stage renal disease patients are treated with renal replacement therapy. Venerable ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV