ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Statistics [47]

  ภาควิชาสถิติ / สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • Department of Biology [67]

  ภาควิชาชีววิทยา / สาขาวิชาชีววิทยา
 • Department of Chemistry [104]

  ภาควิชาเคมี/สาขาวิชาเคมี / สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ / สาขาวิชาเคมีศึกษา / สาขาวิชาเคมีชีวอินทรีย์ / สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • Department of Computing [185]

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • Department of Environment Science [163]

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • Department of Mathematics [162]

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • Department of Micro Biology [26]

  ภาควิชาจุลชีววิทยา / สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • Department of Physics [115]

  ภาควิชาฟิสิกส์ / สาขาวิชาฟิสิกส์
 • Program of Forensic Science [283]

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • Program of Forensic Science and Criminal Justice [18]

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Thai Attorney's Awareness and Understanding of Forensic Evidence 

  คอลเลคชัน: Theses (PH.D) - Forensic Science and Criminal Justice / ดุษฎีนิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วชิรพล วิศวจรรยา (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The objectives of this research were to study Thai attorneys’ understanding and accessibility of forensic evidences in criminal cases, and assess their needs of additional training in forensic science. Both quantitative ...
 • Thumbnail

  the study of problem in hazardous waste management of banlat municipality subdistrict community, banlat district ,phetchaburi province 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Environment Science / วิทยานิพนธ์ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อัสมาพร ยงภูมิพุทธา (Silpakorn University, 4/7/2023)
  The objective of this research was to determine the current situation and problems related to community hazardous waste management in Banlad municipality subdistrict community. The research was divided into three parts: ...
 • Thumbnail

  Evaluation of aluminum-tolerance and physiol-biochemical responses of Thai rice cultivars under acidic pH and aluminum toxicity 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Biology / วิทยานิพนธ์ - ชีววิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สุวรรณา พู่กันแกมแก้ว (Silpakorn University, 4/7/2023)
  Acidic soil increases the solubility of heavy metals, such as iron (Fe) and aluminum (Al), which are transported and accumulated in plant tissues. This adversely affects the growth and productivity of various crops, including ...
 • Thumbnail

  Preparation and applications of trimethylsilyl cellulose from various plant fibers 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Chemistry / วิทยานิพนธ์ - เคมี
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วรณัน วงษ์ชมภู (Silpakorn University, 26/11/2021)
   Agricultural waste is a good source of cellulose which can be easily extracted by a strong base. In this research, corn husks (CH), corn silk (CS), coconut meat residue (CMR), and pineapple core (PC) were treated with 4% ...
 • Thumbnail

  Genome-wide identification and expression analysis of zinc uptake gene families in cassava 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Biology / วิทยานิพนธ์ - ชีววิทยา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐลิตา พยัพ (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Zinc deficiency symptoms have an impact on growth and yield of cassava plants. Zinc is a micronutrient essential for plant metabolism. Therefore, plants need a process to maintain the optimal zinc concentration in their ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV