ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Eastern Asian Languages [0]

  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก / สาขาวิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
 • Department of French [25]

  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • Department of Geography [32]

  ภาควิชาภูมิศาสตร์ / สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
 • Department of German [0]

  ภาควิชาภาษาเยอรมัน / สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • Department of History [152]

  ภาควิชา/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา / สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • Department of Information and Library Science [0]

  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
 • Department of Philosophy [0]

  ภาควิชาปรัชญา / สาขาวิชาปรัชญา
 • Department of Social Sciences [0]

  ภาควิชาสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • Department of Thai [214]

  ภาควิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 • Department of Traditional Dance [0]

  ภาควิชานาฏยสังคีต / สาขาวิชาการละคร / สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย / สาขาวิชาทัศนศิลป์

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  THE STUDY OF TEACHER’S DAY SLOGANS FORM THE KHURUSAPHA WEBSITE DURING THE YEAR 1979 – 2019 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai for Career Development / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Phichet PHUNJINDATHAWORN; พิเชษฐ พูนจินดาถาวร; SUMALEE LIMPRASERT; สุมาลี ลิ้มประเสริฐ; Silpakorn University. Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
  There are 2 objectives as following; 1) to study teacher’s day slogans in term of format, content, and authors 2) to study the value from 43 slogans which were collected from 1979 to 2019 on the Teachers’ Council of Thailand ...
 • Thumbnail

  Study the format and content of the St. Francis Xavier School pamphlet. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai for Career Development / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Patcharin BOONBUNJONG; พัชรินทร์ บุญบรรจง; SUMALEE LIMPRASERT; สุมาลี ลิ้มประเสริฐ; Silpakorn University. Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
  The purpose of this research was to study the format and content of 15 booklets of St. Francis Xavier School by analyzing the format, content, and to study the relationship of the contents of the booklets. with the mission ...
 • Thumbnail

  Songs of Bodyslam : Value and Listeners' Opinionabout Impact on their Behavior 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai for Career Development / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Thongchai BOONNUMSUKSAKUL; ธงชัย บุญนำสุขสกุล; Somchai Sumniengngam; สมชาย สำเนียงงาม; Silpakorn University. Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
  This research aimed to study the value of the songs of Body Slam and investigate the opinions of the audiences of Body Slam band about the impact of the songs on their behavior. 72 songs of Body Slam from seven albums were ...
 • Thumbnail

  Language on Thai Protestant Christianity T-shirt 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Suttapon KOMKAM; สุทธาพร คมขำ; Somchai Sumniengngam; สมชาย สำเนียงงาม; Silpakorn University. Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
  The aim of this research is to analyze sources, contents and speech acts of verbal language including types and functions of non-verbal language which appeared on Thai Protestant Christianity t-shirt. The data was collected ...
 • Thumbnail

  Analysis of Khlong Lilit Suphap Tamrap Phra Boromracha Phisek Sappadama Ratcha Maha Chakriwong 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Sirimas BAMRUNGSIN; สิริมาส บำรุงสิน; SUMALEE LIMPRASERT; สุมาลี ลิ้มประเสริฐ; Silpakorn University. Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
  This thesis aims to investigate the characteristics of Tam-rap (handbook) and the literary features of Khlonglilitsuphap appearing in Khlong Lilit Suphap Tamrap Phra Boromracha Phisek Sappadama Ratcha Maha Chakriwong. The ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV