ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  อิ่มอุ่น 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  วาสิฏฐี เข็มสวัสดิ์; Wasittee Kemsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  สนทนา 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  วาสิฏฐี เข็มสวัสดิ์; Wasittee Kemsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  เมื่อสบตา หมายเลข 2 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  วาสิฏฐี เข็มสวัสดิ์; Wasittee Kemsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  เมื่อสบตา หมายเลข 1 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  วาสิฏฐี เข็มสวัสดิ์; Wasittee Kemsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
 • Thumbnail

  เพราะเราคู่กัน 

  คอลเลคชัน: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  วาสิฏฐี เข็มสวัสดิ์; Wasittee Kemsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV