ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) [329]

  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Data Related to Publications [0]

  สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยคณะวิชา
 • Department of Architectural Technology [99]

  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • Department of Architecture [342]

  ภาควิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • Department of Arts and related fields [190]

  ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย/สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • Department of Urban Design and Planning [269]

  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง/สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม/สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์สารสนเทศภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คอลเลคชัน: Work Manual - OARCH / คู่มือปฏิบัติงาน - สำนักงานคณะ สถ.
  ประเภทผลงาน: Book
  สุเมธ ถาวร (2022)
 • Thumbnail

  Guidelines for Lighting and Color Design in Cosmetic Stores 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Patcharin TULA; พัชรินทร์ ตุละ; THARINEE RAMASOOT; ธาริณี รามสูต; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Nowadays, there is diversity in cosmetic industry. Customers who visit cosmetic stores vary in terms of gender and age. This diversity may affect customer preference and buying decision. The use of appropriate colour schemes ...
 • Thumbnail

  The study of nostalgia and rhetorical purpose in the old city of Bangkok 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Gantapat PHOPAPAPHAN; กันตพัฒน์ โพธิ์ปภาพันธ์; Tanakarn Mokkhasmita; ธนาคาร โมกขะสมิต; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Nostalgia for the past in today's architecture is also presented with diverse and complex forms of cultural, economic, people and ethnic factors, giving rise to a new type of design that has not yet been classified or ...
 • Thumbnail

  GUIDELINES FOR AN ADAPTATION OF TRADITIONAL COMMUNITIES FOR SURVIVAL UNDER GENTRIFICATION PHENOMENA IN THE NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICTOF BANGKOK 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Urban and Environmental Planning / วิทยานิพนธ์ - การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Angkhana YUSUK; อังคณา อยู่สุข; Pheereeya boonchaiyapruek; พีรียา บุญชัยพฤกษ์; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
  This research aims to study the changes in the studied area that led to the gentrification phenomena. It also studies the effects of gentrification on the way of life of the inhabitants of the studied area and the adaptation ...
 • Thumbnail

  Adaptive Reclaim of Abadoned Spaces and Ruins 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Sirut Reinhard HUEHNE; ศิรุจ ไรน์ฮาร์ด ฮุนเนอร์; Tanakarn Mokkhasmita; ธนาคาร โมกขะสมิต; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
  In a lifetime of architecture that has been built, there will always be changes and improvements to match the usage according to the era and the age of the user. If those buildings are not maintained or have been in an ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV