ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) [329]

  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Data Related to Publications [0]

  สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยคณะวิชา
 • Department of Architectural Technology [110]

  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • Department of Architecture [360]

  ภาควิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • Department of Arts and related fields [199]

  ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย/สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • Department of Urban Design and Planning [296]

  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง/สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม/สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  แนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย 

  คอลเลคชัน: Research reports - Urban Design and Planning / รายงานการวิจัย - ภูมิสถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Article
  กัตติกา กิตติประสาร; Kattika Kittiprasan (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
  งานวิจัยเรื่องแนวคิดและความหมายของธรรมชาติของคนไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เข้าใจความหมายของธรรมชาติ ของคนไทยและความหมายของสิ่งแวดล้อมของคนไทย (2) เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหมายของธรรมชาติของคนไทย (3) สรุปแนวคิดที่มี ...
 • Thumbnail

  FORTIFICATIONS IN VIETNAM: THEIR HISTORY, DEVELOPMENT, AND HERITAGE VALUE 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D.) - Architectural Heritage Management and Tourism / ดุษฎีนิพนธ์ - การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Nguyen Minh Hieu (Silpakorn University, 25/11/2022)
  Throughout the history of human civilization, any nation's existence has had to go through the marks of wars and conflicts. The fortification is an architectural element representing the military construction genre throughout ...
 • Thumbnail

  AN ANALYTICAL STUDY OF THAI ROYAL CREMATORIUM DESIGN THROUGH ARCHITECTURAL DRAWINGS OF PRINCE NARISARA NUWATTIWONG 

  คอลเลคชัน: Theses (PH. D) - History of Architecture / ดุษฎีนิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  บุณยกร วชิระเธียรชัย (Silpakorn University, 25/11/2022)
  Being known as the great craftsman of Siam, Prince Narisara Nuwattiwong (Prince Naris for short) had created a number of architectural designs for several buildings in Thailand. Furthermore, he was assigned to do architectural ...
 • Thumbnail

  Moisture Reduction in Concrete Blocks Mixed with Natural Materials by using Organic Phase-Change Materials from Palm Wax and Soy Wax to Reduce  Heat transfer into Building. 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Architecture / ดุษฎีนิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศรัณยู สว่างเมฆ (Silpakorn University, 2/7/2022)
  This research aimed to study the moisture reduction in concrete blocks mixed with natural materials by using organic phase-change materials (PCM) from palm wax and soy wax to reduce heat transfer into building. Natural ...
 • Thumbnail

  Falsework Systems in the Construction of Stupas with a Cella during the Ayutthaya Period  

  คอลเลคชัน: Theses (PH. D) - History of Architecture / ดุษฎีนิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ (Silpakorn University, 25/11/2022)
  The purpose of the study of Falsework Systems in the Construction of Stupas with a Cella during Ayutthaya Period aims to present the construction techniques of brick stupas with a cella in the area of ancient Ayutthaya ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV