ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  โครงสร้างที่ประกอบด้วยแผ่นราบ 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วิโชค มุกดามณี; Vichoke Mukdamanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
 • Thumbnail

  สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมวานิทัส 

  คอลเลคชัน: Research reports - Art Theory / รายงานการวิจัย - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Research
  ปวีณา สุธีรางกูร (กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2023)
  การศึกษาเรื่อง สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมวานิทัสครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมวานิทัส และจำแนกประเภทสัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมวานิทัส โดยศึกษาจากผลงานจิตรกรรมหุ่นนิ่งที่น ...
 • Thumbnail

  การเสื่อมสภาพของศิลปกรรม 

  คอลเลคชัน: Book/Textbook/Document - Art Theory / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Book
  จิราภรณ์ อรัณยะนาค; Jiraporn Aranyanak (วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา), 2023)
 • Thumbnail

  สีสันบนศิลปกรรม 

  คอลเลคชัน: Book/Textbook/Document - Art Theory / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Book
  จิราภรณ์ อรัณยะนาค; Jiraporn Aranyanak (วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา), 2023)
 • Thumbnail

  ครัวยายพลั้ว 6 

  คอลเลคชัน: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
  ประเภทผลงาน: Work of Art
  วิทยา ชลสุวัฒน์; Wittaya Cholsuwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV