Now showing items 1-20 of 3406

  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นิลรัตน์ ปัททุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-01-13)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ความทรงจำความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจุดเริ่มต้นเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค ...
  • Thumbnail

   THINGS AND TRACES IN MEMORY 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Patipon SUPANPONG; ปฏิพล สุพรรณพงศ์; PHATYOS BUDDHACHAROEN; พัดยศ พุทธเจริญ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This thesis “Things and Traces in Memory” is based on the concept of creating artwork with a balanced aesthetic harmony that concerns memories of an emotionally disturbing experience that affects the state of mind. The sea ...
  • Thumbnail

   Perfection on a Fictional Space 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Chakrit LAPAUDOMLOET; ชาคริต ลาภอุดมเลิศ; Phatyos Buddhacharoen; พัดยศ พุทธเจริญ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This thesis “Perfection on a fictional space” is based on the concept of creating artwork with a representation of symbolic abstract that concerns “family balance” that takes turn the view of attitudes in contrast to the ...
  • Thumbnail

   THE FORM OF EMOTIONAL STATE 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Panaree SARI; ปณาลี ศริ; Ruthairat Kumsrichan; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The art thesis, "The Form Of Emotional" aims to present the shifts in an emotional state based on the surrounding environments. The experiment shows the variety of composing forms and traces based on visual art comprehension ...
  • Thumbnail

   Dystopia concept in a “Mise-en-scene”from The Handmaid’s Tale TV Series 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Jaruwan NUMPHA; จารุวรรณ นำพา; Paramaporn Sirikulchayanont; ปรมพร ศิริกุลชยานนท์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This article aims to analyze the “Mise-en-scène” layout using the following analytical criteria to convey meaning: 1) composition 2) Light and Dark 3) the shots 4) the angle 5) color 6) proxemics patterns 7) makeup and ...
  • Thumbnail

   Social Crisis and Human Emotions 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Boontika POKPONG; บุญฑิกา ปกป้อง; Thanarit Thaipwaree; ธณฤษภ์ ทิพย์วารี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The thesis 'Social Crisis and Human Emotions' : when the world is in a crisis from COVID-19 and political problems. Likewise, when Thailand encountered the outbreak of COVID-19, people were quite frightened and in a state ...
  • Thumbnail

   Villain a bond of love: Conflict in Beauty 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Kanchanapron JAKKAWAN; กาญจนาพร จักรวาฬ; Pishnu Supanimit; พิษณุ ศุภนิมิตร; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Cats are creatures that have always had a strong bond with humans. Cats are creatures that interact with each other in the form of a relationship between owner and pet. Nowadays people are very interested in raising cats. ...
  • Thumbnail

   Perspective of adoration and humanism 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Waranit TERMPINIJTHAM; วรานิษฐ์ เติมพินิจธรรม; Trinnapat Chaisitthisak; ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   thesis under the topic “Perspective of adoration and humanism” aims to present works of art that are based on the interpretation of the creator's perspective on love. It uses Baruch Spinoza and Miguel de Unamuno's theory ...
  • Thumbnail

   The hidden poison 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Teeranad PANGSANIT; ธีรนาฏ แปงสนิท; Prakarn Jantaravichit; ปราการ จันทรวิชิต; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   There has been a relationship between humans and nature since the beginning of humans. Nature is a fundamental of human existence including livelihood, habitation, food and utensils etc. They are all a result of nature's ...
  • Thumbnail

   Nature and beauty reflect life 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Narissara KHIAW-AON; นริสรา เขียวอ่อน; Thanarit Thaipwaree; ธณฤษภ์ ทิพย์วารี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Thesis writing on the topic of nature and beauty, reflecting on natural life and the reality of life, aids us in understanding the possibilities of life; the sunlight that shines in the morning, and when the evening goes ...
  • Thumbnail

   The biopower of memory under architectural space 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Nattapong TANPIPAT; ณัฐพงศ์ ตันพิพัฒน์; Trinnapat Chaisitthisak; ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Thesis work under the topic “The biopower of memoria under the architectural space” It is a presentation of semi-abstract paintings. By using physical forms, landscapes, coupled with the use of oil painting techniques to ...
  • Thumbnail

   Innovative media learning Installation art in Thailand 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Chutima SODAMAK; ชุติมา โสดามรรค; SUTEE KUNAVICHAYANONT; สุธี คุณาวิชยานนท์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Today, the methods of artistic creation by Thai artists have become more diverse in terms of the presentation, whether through the artist's unique techniques or the use of materials and media in the creation. Installation ...
  • Thumbnail

   Beauty from The Shape of Agrochemicals 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Panupong KAMFUN; ภานุพงศ์ คำฝั้น; Ruthairat Kumsrichan; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The art thesis named ‘Beauty from the Shape of Agrochemicals’ is created with the objective to reflect the dangers of pesticide residues in agricultural produce that affect all living organisms in the ecosystem, the ...
  • Thumbnail

   The Paintings ot The Blurry Memorial Objects 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Siwakorn SRIKAMPA; ศิวกร ศรีคำภา; Ruthairat Kumsrichan; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The current lifestyles faded the beauty of childhood memories, but the feeling was embedded deep in the memory. The art thesis, " The Paintings ot The Blurry Memorial Objects" aims to present the 2-dimensional painting ...
  • Thumbnail

   Family Happiness 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Adisak SIRINUPONG; อดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์; Wiranya Duangrat; วิรัญญา ดวงรัตน์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The Creation of thesis work on “Family happiness” presents a form of happiness which is interpreted by individuals growing up from a central cleft family. It is the creation of painting that shows the overlapping of multiple ...
  • Thumbnail

   Traces of loss 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Apiwan PANROD; อภิวันทน์ ปานรอด; Wiranya Duangrat; วิรัญญา ดวงรัตน์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The Creation of thesis work according to the topic “Trace of Loss” has its intended purpose. express feelings and thoughts Through the content of stories about life experiences from the loss of a loved one. in a family ...
  • Thumbnail

   “Soobsab” the series 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   Yuttaphoom UDPROM; ยุทธภูมิ อุดพรม; Sukumala Nithipattaraahnan; สุขุมาล นิธิภัทรอนันต์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts and Faculty of Education (Silpakorn University, 1/7/2022)
   "SoobSab” the series, is an animation inspired by gossip that can be seen in ordinary human society, which is an wickedness that influences not only speakers but also listeners. It is widely accepted in the form of word ...
  • Thumbnail

   The comtemporary worldview in Isaan folk tales 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Sakorn WONGRATCHASI; สาคร วงษ์ราชสีห์; PREECHA THAOTHONG; ปรีชา เถาทอง; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
     Thesis under the name of “The Contemporary Worldview in Isaan Folk Tales” is the creation of visual art in the style of mixed - media in various forms such as 2 - dimension, 3 dimensions, and installation. The artworks ...
  • Thumbnail

   Self-portrait under my mind 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Nuttakarn VAJASUT; ณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์; PHATYOS BUDDHACHAROEN; พัดยศ พุทธเจริญ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
     This thesis “Self-portrait under my mind”, it is the creation of an imaginary image from the imagination or, in other words, a self-portrait that conveys the content of one's story. assemble with "Introvert personality" ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV