Now showing items 1-20 of 351

  • Thumbnail

   การเติบโตของรูปลักษณะ = Creative Form 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิษณุ ศุภนิมิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1972)
  • Thumbnail

   รูปทรงและการสะท้อน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เดชา วราชุน; Decha Warashoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในด้านศิลปะภาพพิมพ์ เป็นการค้นหาประสบการณ์ในการทำงานศิลปภาพพิมพ์ในลักษณะของการสร้างสรรค์ส่วนตัว ให้ออกมาในรูปแบบใหม่เป็นการค้นคว้าให้ก้าวหน้าในทางศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัย ...
  • Thumbnail

   ระนาบบนระนาบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กมล สุวุฒโฑ; Kamol Suwutho (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ความประทับใจในผิวพื้นแบนราบที่เกิดเป็นรูปทรง และการแตกต่างในผิวพื้นวัตถุของธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักเข้มจัด ความมืดในเวลากลางคืน ตลอดจนการมองสิ่งของในที่ย้อนแสงกับดวงอาทิตย์ สิ่งเหล่านี้ให้ผลในด้านความรู้ส ...
  • Thumbnail

   รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทวน ธีระพิจิตร; Tuan Terapichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ในการสร้างสรรค์งานศิลปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ธาตุทางทัศนะศิลป เช่น รูปทรง น้ำหนัก และพื้นผิว ซึ่งเป็นการแสดงออกด้วยความประสานสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อสื่อความหมายด้วยเกณฑ์ของทัศนศิลป รูปทร ...
  • Thumbnail

   ปฏิกิริยาระหว่างรูปทรงของสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุเมธา สว่าง; Sumetha Sawang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ในการสร้างงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมาย ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่งความหมาย ความรู้สึก และคุณค่าของงานโดยใช้แนวเรื่องเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาระหว่างรูปทรงของสี ...
  • Thumbnail

   ความบันดาลใจจากทิวทัศน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ; Sriwan Janehuttakankit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหาความประสานกันระหว่างอารมณ์ ความคิด รูปแบบ และเทคนิคในงานภาพพิมพ์ (Intaglio) ให้เกิดเอกภาพ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกภายในที่มีต่อธรรมชาติ โดยการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของรูปทรงผู้หญิงเปลือยกับรูปทรงของสิ่งแวดล้อม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; Thepsakdi Thongnopkoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพน์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปภาพพิมพ์ในเรื่องราวของการสำนึกในความงอกเงยแห่งชาติพันธุ์ของมนุษย์ชาติ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และยังเป็นการค้นคว้าหาแนวทางในการทำงานศิลปภาพพิมพ์ส่วนตัวให้เจริญคลี่คลายต่อไปอ ...
  • Thumbnail

   การประสานกันของรูปทรงที่แปรสภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิชัย กรรณกุลสุนทร; Pichai Kunkulsuntorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ศิลป จากการที่ได้เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย ซึ่งชำรุดทรุดโทรมอันสืบเนื่องจากการที่ปราศจากผู้ดูแลรักษาเอาใจใส่เท่าที่ควร ตลอดจนสภาพของดินฟ้าอากาศ เช่น ความชื้น ...
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   หุ่นนิ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อัศนีย์ ชูอรุณ; Asanee Chooaroon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจและความคิดส่วนตัว สร้างให้เกิดมีเอกภาพในงาน สามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัว และมีความลึกซึ้งของอารมณ์ที่นิ่งสงบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มมาจากพืช ผัก ผลไม้ ...
  • Thumbnail

   การซ้อนทับกันของพื้นแผ่นราบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม; Chaiyanandha Cha-umngarm (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   ผลแห่งความเจริญในปัจจุบัน เช่นที่อยู่อาศัย ตึกรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นเนืองแน่นจนเปรียบเสมือนป่าคอนกรีต ยวดยานที่ติดแออัด ควันดำจากท่อไอเสีย จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียที่ถูกปล่อยทิ้งตามคูคลอง แม่น้ำ อีกทั้งขยะมูลฝ ...
  • Thumbnail

   พลังของธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์; Chulatit Tongrungroj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   การที่มนุษย์กับธรรมชาติต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกหรือจักรวาล ทั้งมนุษย์กับธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กันในความเป็นสิ่งธรรมชาติ มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติตลอดระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของมนุษย์จึงผ ...
  • Thumbnail

   หุ่นนิ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พงศ์เดช ไชยคุตร; Pongdej Chaiyakut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   เครื่องใช้ต่าง ๆ ของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ลักษณะความเป็นอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมได้ ในสังคมที่เจริญลักษณะของเครื่องใช้จะมีความงดงาม วิจิตรบรรจง ส่วนสังคมที่ด้อยพัฒนาลักษณะของเครื่องใช้จะไม่ค่อยงดงาม ...
  • Thumbnail

   รูปทรงของสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณีรัตน์ ฤกษ์สะอาด; Marneerad Rockssaard (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การสร้างสรรค์งานศิลปะแนวนามธรรมในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้ เกิดขึ้นจากความประทับใจในสภาพแวดล้อมรอบตัว ที่มีสีสรรค์สดใสให้อารมณ์ความรู้สึกสดชื่น ซึ่งพบได้ในบรรยากาศที่แวดล้อมรอบตัวนำมากลั่นกรอง ผสมผสานกับจินตนาการตามแนวคิดส่ ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์ในสภาวะหนึ่งของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อารยา ราษฎร์จำเริญสุข; Araya Rasdjarmrernsook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์หนึ่งชุด เป็นงานศิลปภาพพิมพ์ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของจิตใจมนุษย์อันเป็นผลจากการดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ การสร้างสรรค์ป ...
  • Thumbnail

   ความสงบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วัชรี วงศ์วัฒนอนันต์; Vatcharee Vongvattanaananta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   ศิลปะกับศาสนา มีความสัมพันธ์กันตลอดมานับตั้งแต่อดีตกาล จนเกือบจะกล่าวได้ว่า ทั้งศิลปะและศาสนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาจิตใจ พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่ได ...
  • Thumbnail

   พิธีกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและมีการยึดถือปฏิบัติอยู่ในสี่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมนั้น นับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาจากความต้องการภายใน พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวั ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของชีวิตในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาภรณ์ สิงหเรือง; Aporn Singharueng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   มนุษย์กับธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันตลอด มีทั้งในด้านที่ธรรมชาติได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของมนุษย์และในด้านที่มนุษย์ได้เข้าไปเป็นผู้จัดการกับธรรมชาติต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งจิตใต้สำนึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กมล ศรีวิชัยนันท์; Kamol Sriwichainan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   ในวิทยานิพนธ์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่แสดงถึงบุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกของตนเอง โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านรูปแบบ เทคนิค และเนื้อหา ...
  • Thumbnail

   ความเก็บกด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จันทร์แจ่ม บุญมา; Chancham Boonma (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   ในสภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถจะแสดงความรู้สึกภายในที่มีลักษณะเป็นเชิงปฏิเสธ ไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยอากัปกิริยาตอบสนองภายนอก เกิดสภาวะของความรู้สึกที่ต้องยับยั้งขึ้นในจิตใจ สภาวะของจิตขณะนั้นเป็นสภาวะของจิตที่เก็บกด ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV