Now showing items 1-20 of 36

  • Thumbnail

   การวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องภาระสุดท้าย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ ประสพสุข; Siriwan Prasobsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ภาระสุดท้าย” ประพันธ์โดย เมา สำณาง งานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 บท คือ บทนำ กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่ได้รับ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก็อกธมเชิงวรรณกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สัจภูมิ ละออ; Sajjaphoum Laor (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก๊อกธมเชิงวรรณกรรม มีจุดมุ่งหมายศึกษาข้อความในศิลาจารึกตามองค์ประกอบทางวรรณกรรมประเภทสารคดี เฉพาะส่วนของภาษาเขมรโบราณ ผลการศึกษามีดังนี้ 1. ด้านผู้แต่ง พระกมรเตงอัญศรีชเยนท ...
  • Thumbnail

   การศึกษากวีนิพนธ์เขมรร่วมสมัยที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2547 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์ร่วมสมัยที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต ปี พ.ศ. 2547 ทั้งในด้านวรรณศิลป์และภาพสะท้อนสังคมโดยคัดเลือกกวีนิพนธ์ จำนวน 64 บท จาก 4 เว็บไซต์คือ www.cambodianview.com, www.khmerbusiness.com ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำขยายคำวิเศษณ์ในวรรณกรรมเรื่องผกาสรโพน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล; Somkiat Watthanapongsakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา, พิจารณาความหมายของคำขยายคำวิเศษณ์ และเพื่อจัดหมวดหมู่คำขยายคำวิเศษณ์ตามความหมายของคำวิเศษณ์หลักจากวรรณกรรมเรื่องผฺกาสฺรโพน ซึ่งเป็นวรรณกรรมเขมรเรื่องหนึ่งที่มีความโดดเด่นทางด้า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในการทอผ้าพื้นเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ดวงเด่น บุญปก; Duangden Boonpok (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ที่ใช้ในงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมือง จากภาษาพูดของช่างทอผ้าที่บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นต ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโดนตา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุรชัย รัตนพนาวงษ์; Surachai Rattanapanawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และศึกษาความหมายคำศัพท์ที่ใช้ในประเพณีแซนโดนตา จากภาษาพูดของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแซนโดนตา ประกอบด้วยคำนาม คำกริยา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในพิธีกรรมงานศพที่หมู่บ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระฉลอง แสนดี; PhraChalong Sandee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระเบียบพิธีและขั้นตอนของพิธีกรรมงานศพ รวมถึงการรวบรวมและศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพ จากภาษาพูดของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตหมู่บ้านทุ่งโก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรสุรินทร์ : การตั้งครรภ์ การคลอด และการอยู่ไฟ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาบุญล้อม เติมบุตร; Bunlom Toembutra (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การคลอดและการอยู่ไฟ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้บอกภาษาซึ่งเป็นชาวบ้านในเขตพื้นที่ บ้านโคกกะเพอ ตำบลนอกเมือง บ้านตังกอและบ้านโคกปลา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ในวรรณกรรมเรื่องตึกตวนเลสาบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ยอนชาง จอง; Yeon-chang Jeong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์ตามวิธีการสร้างคำของเขมร ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ตึกตวนเลสาบ ซึ่งผู้แต่งมีความตั้งใจเขียนให้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารภาษาเขมรส่วนใหญ่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหากังวล คัชชิมา; Phramaha Kangvol Khatshima (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรม และคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมร โดยเลือกทำการวิจัยจากพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์และสวดราศี ในเขตอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบหน่วยคำเติมหน้าในภาษาเขมรสุรินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุธิณี อึงขจรศักดิ์; Suthinii Ungkhachornsak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้หน่วยคำเติมหน้าในภาษาเขมรสุรินทร์ โดยศึกษาหน่วยคำเติมหน้าตามลักษณะโครงสร้างพยางค์ของหน่วยคำ ศึกษาหน้าที่และความหมายของหน่วยคำเติมหน้าที่ปรากฏในคำแผลง รวมถึงลักษณะการเปลี่ยนแปล ...
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชัยวัฒน์ เสาทอง; Chaiwat Southong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การศึกษาภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ใช้ทฤษฎีแทคมินิค ศึกษาตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง พยางค์ จนถึงคำ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาษาเขมรบ้านสำโรงฯ ประกอบด้วยหน่วยเสียง 58 หน่วยเสียง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ และเป็นงานที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์ โดยศึกษาผลงานกวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันทั้งสิ้น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์การทำบุญในจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ขนิษฐา อลังกรณ์; Khnittha Alangkorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร (IMA) ที่นำมาใช้ศึกษาครั้งนี้มี 40 หลัก เป็นจารึกอยู่ที่เสาระเบียงปราสาทนครวัด ที่เรียกว่า ปากาณ และ พระพัน และมีจารึกหลักใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งหลักอยู่ที่ระเบียงภาพสลักชั้นที่หนึ่ง กำหนดอายุสมัย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน (คำแนะนำสั่งสอน) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาเกษม ดวงอินทร์; PhramahaKasem Duang-in (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน ซึ่งจารด้วยอักษรขอมภาษาเขมรและภาษาบาลีลงในใบลาน จำนวน 1 ผูก 32 หน้าลาน ฉบับวัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกำเนิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   วรรณวิทย์ เหลืองประภัสร์; Wannavit Luangprapat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง สตราอภิธรรมกำเนิด โดยศึกษาจากคัมภีร์ใบลาน จำนวน 1 ผูก 32 หน้าลาน ฉบับวัดคันธารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏชื่อผู้จารคือ พระภิกฺษุกีย์ ในปี พ.ศ. ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   วลีรัตน์ มันทุราช; Walirat Munturaj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นตำบลศรีสะอาด ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเก็บไว้ให้เป็นมรดกสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป เพื่อวิเคราะห์เนื้อหานิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิต ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ธนิดา พรหมประสิทธิ์; Thanida Phromprasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 อันดับที่ 1-3 อันได้แก่ เรื่อง “เมฆสีดำ” ซึ่งแต่งโดย หัว ยาด เรื่อง “ขวัญถ้ำพระ. แต่งโดย แงด โสภัณ และเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "กุหลาบ-สุบิน" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศุภธิดา แสงนาค; Supathida Saengnak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ นวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบ-สุบิน” ซึ่งได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของรางวัล อักษรศิลป์ “พระสีหนุราช” ในปี ค.ศ. 2001 โดยศึกษาวิเคราะห์ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เนื้อหาสาระ โครงเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "ลืมไม่ลง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   หงษ์ลดา กล้าหาญ; Honglada Klaharn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ลืมไม่ลง” ประพันธ์โดย ปัลวรรณา รีรักษ์ เป็นหนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการประพันธ์อักษรศาสตร์เขมร ชื่อรางวัล “พระสีหนุราช” ในปี 2538 ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV