Now showing items 1-20 of 36

  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบคำไวยากรณ์ "คือ" และ "เป็น" ในภาษาไทย กับ "khw" และ "pen" ในภาษาเขมร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   จตุพร โคตรกนก; Chatuponhn Khotkanok (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์หนังสือภาษาเขมรเรื่อง การก้าวตรงไปยังทิศตะวันตก และอินโดจีนในปี 2000 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   บุญเรือง คัชมาย์; Boonruang Kajmary (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรื่อง “การก้าวตรงไปยังทิศตะวันตก และอินโดจีนในปี 2000” ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์ด้วยภาษาเขมรที่เขียนโดยนายนวน เฆือน หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในประเท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหากังวล คัชชิมา; Phramaha Kangvol Khatshima (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรม และคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมร โดยเลือกทำการวิจัยจากพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์และสวดราศี ในเขตอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในการทอผ้าพื้นเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ดวงเด่น บุญปก; Duangden Boonpok (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ที่ใช้ในงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมือง จากภาษาพูดของช่างทอผ้าที่บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นต ...
  • Thumbnail

   ผกาสรโพน : การศึกษาวิเคราะห์สังคม ประเพณี ความเชื่อของชาวเขมร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาศักดิ์ เพชรประโคน; Phramaha Sak Phetprakhon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานสารนิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพสังคม ประเพณี ความเชื่อของชาวเขมรในสมัย พ.ศ. 2476 ซึ่งสะท้อนออกมาผ่านนวนิยายเขมรเรื่องผฺกาสฺรโพนนี้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สังคมชาวเขมรในสมัยประมาณ พ.ศ. 2476 ...
  • Thumbnail

   พระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นเหนือแผ่นดินเก่า : การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของนวนิยาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ดวงสมร สิงห์ปรีชา; Duangsmorn Singpreecha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   งานสารนิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่านวนิยายเขมรเรื่อง พระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นเหนือแผ่นดินเก่า ซึ่งจัดเป็นนวนิยายสะท้อนสังคม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระหว่าง พ.ศ. 2492 -2503 คือ ในช่วงระยะเวลาที่อ้างถึงในนวนิยาย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบหน่วยคำเติมหน้าในภาษาเขมรสุรินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุธิณี อึงขจรศักดิ์; Suthinii Ungkhachornsak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้หน่วยคำเติมหน้าในภาษาเขมรสุรินทร์ โดยศึกษาหน่วยคำเติมหน้าตามลักษณะโครงสร้างพยางค์ของหน่วยคำ ศึกษาหน้าที่และความหมายของหน่วยคำเติมหน้าที่ปรากฏในคำแผลง รวมถึงลักษณะการเปลี่ยนแปล ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่องแรน-แณต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาบัญญัติ, สาลี; Phramaha Banyat Sali (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “แรน-แณต” ซึ่งเป็นหนังสือนวนิยายภาษาเขมร แต่งโดย อึม ฉุม และเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการแต่งหนังสืออินทรเทวี ครั้งที่ 1 งานวิจัยแบ่งเป็น 5 บท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่อง "คลื่นซัดทราย" (รลกโบกขฺสาจ่) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พรรณศิริ เดชมณเฑียร; Phansiri Dechmontean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “คลื่นซัดทราย” ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ โครงเรื่องและเหตุการณ์ในเรื่อง แก่นของเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีการประพันธ์ ตลอดจนวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชัยวัฒน์ เสาทอง; Chaiwat Southong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การศึกษาภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ใช้ทฤษฎีแทคมินิค ศึกษาตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง พยางค์ จนถึงคำ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาษาเขมรบ้านสำโรงฯ ประกอบด้วยหน่วยเสียง 58 หน่วยเสียง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำขยายคำวิเศษณ์ในวรรณกรรมเรื่องผกาสรโพน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล; Somkiat Watthanapongsakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา, พิจารณาความหมายของคำขยายคำวิเศษณ์ และเพื่อจัดหมวดหมู่คำขยายคำวิเศษณ์ตามความหมายของคำวิเศษณ์หลักจากวรรณกรรมเรื่องผฺกาสฺรโพน ซึ่งเป็นวรรณกรรมเขมรเรื่องหนึ่งที่มีความโดดเด่นทางด้า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานเรื่องสตราอภิธรรมกำเนิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   วรรณวิทย์ เหลืองประภัสร์; Wannavit Luangprapat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง สตราอภิธรรมกำเนิด โดยศึกษาจากคัมภีร์ใบลาน จำนวน 1 ผูก 32 หน้าลาน ฉบับวัดคันธารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏชื่อผู้จารคือ พระภิกฺษุกีย์ ในปี พ.ศ. ...
  • Thumbnail

   ธงที่ปรากฏในภาพสลักเล่าเรื่องในศิลปะเขมรสมัยนครวัดและบายน : กรณีศึกษาปราสาทนครวัดและปราสาทบายน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   มนตรี ชมชิดนุช; Montree Chomchidnuch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการใช้ธงที่ปรากฏในภาพสลักเล่าเรื่องในศิลปะเขมรสมัยนครวัด และบายน สารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 6 บท คือ บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญของธงในอาณาจักรเขมรโบราณซึ่งได้รับอิทธิพลมา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรสุรินทร์ : การตั้งครรภ์ การคลอด และการอยู่ไฟ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาบุญล้อม เติมบุตร; Bunlom Toembutra (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การคลอดและการอยู่ไฟ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้บอกภาษาซึ่งเป็นชาวบ้านในเขตพื้นที่ บ้านโคกกะเพอ ตำบลนอกเมือง บ้านตังกอและบ้านโคกปลา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่อง "วาสนานางมารีณา" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ณัฐชญา อัครยรรยง; Natchaya Akkharayanyong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ซึ่งประพันธ์โดย คงค์ บุนเฌือน เป็นนวนิยายภาษาเขมรที่แต่งจากเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับหลายสาวของผู้แต่ง คือ ตาด มารีณา งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   วลีรัตน์ มันทุราช; Walirat Munturaj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นตำบลศรีสะอาด ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเก็บไว้ให้เป็นมรดกสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป เพื่อวิเคราะห์เนื้อหานิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิต ...
  • Thumbnail

   การศึกษากวีนิพนธ์เขมรร่วมสมัยที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2547 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์ร่วมสมัยที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต ปี พ.ศ. 2547 ทั้งในด้านวรรณศิลป์และภาพสะท้อนสังคมโดยคัดเลือกกวีนิพนธ์ จำนวน 64 บท จาก 4 เว็บไซต์คือ www.cambodianview.com, www.khmerbusiness.com ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ "บีว ไฉเลียง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สกลสุภา ทองน้อย; Sakolsupha Thongnoi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายศึกษาวรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ “บีว ไฉเลียง” จำนวน 2 เรื่อง คือ “วีรบุรุษ” และ “วิทยาบุรุษ” เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของนวนิยาย ได้แก่ แนวคิดของเรื่อง โครงเรื่อง กลวิธีการประพันธ์ ...
  • Thumbnail

   ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ; Songtham Pansakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงร่องรอยหลักฐานของพระพุทธศาสนาที่เคารพนับถือกันอยู่ในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 โดยในตอนต้นของงานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "ลืมไม่ลง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   หงษ์ลดา กล้าหาญ; Honglada Klaharn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ลืมไม่ลง” ประพันธ์โดย ปัลวรรณา รีรักษ์ เป็นหนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการประพันธ์อักษรศาสตร์เขมร ชื่อรางวัล “พระสีหนุราช” ในปี 2538 ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV