Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษารูปคำศัพท์และความหมายของคำยืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคำฉันท์ 

  Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
  Type: Thesis
  จตุพร โคตรกนก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
  ในการศึกษาครั้งนี้พบคำยืมภาษาเขมรจำนวนกว่า 900 คำ ในด้านรูปคำ พบคำ จำนวนหนึ่งที่คงรูปตามคำ ต้นทางภาษาเขมร คำยืมส่วนที่เหลือมีรูปแตกต่างจากคำ ต้นทางภาษาเขมร คำ พยางค์เดียวในภาษาเขมรเมื่อไทยยืมมาแล้ว มีการคงรูปเป็นคำ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

  Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
  Type: Thesis
  ทรงธรรม ปานสกุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ชื่อเฉพาะของสถานที่ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในศิลาจารึกอาณาจักรเขมรโบราณ และชื่อเฉพาะของสถานที่ปัจจุบันในจังหวัดเสียมเรียบโดยอิงตามกลุ่มความหมาย รวมทั้งดูแนวค ...
 • Thumbnail

  การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

  Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
  Type: Thesis
  ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
 • Thumbnail

  การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

  Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
  Type: Thesis
  ทรงธรรม ปานสกุณ; Songtham Pansakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
 • Thumbnail

  เพลงสมัยนิยมเขมร : ภาษาและภาพสะท้อนวัฒนธรรม 

  Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
  Type: Thesis
  วิชชุกร ทองหล่อ; Witchukorn Thonglo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  เพลงสมัยนิยมเขมรที่นำมาวิจัยนี้ เป็นเพลงที่สำรวจแล้วว่า ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จำนวน 390 เพลง จำแนกตามช่วงเวลาการแต่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่ก่อนได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ถึงสมัยเขมรแดง ปี ค.ศ. 1953 ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV