Now showing items 1-20 of 65

  • Thumbnail

   The Grand Royal Barge Procession Museum 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   Chirayu TWIPAOPAKIN; จิรายุ ทวีเผ่าภาคิน; Thaipat Puchitchawakorn; ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Rattanakosin is a valuable and important area in the history, archeology, fine arts, architecture and beautiful Thai culture. The development of the area, responding to the current utility along with the preservation and ...
  • Thumbnail

   Pattani Historical & Cultural Exhibition Hall 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   Kan SUWANNO; กรรณ สุวรรณโน; Wanida Phungsoonthorn; วนิดา พึ่งสุนทร; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Pattani in the past was the location of one of the oldest and most important states or cities on the Malay Peninsula. The long history of Pattani has created a unique tradition of culture in many aspects and many dimensions. ...
  • Thumbnail

   SUNYATA (Emptiness) VIHARA  

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   Anongluk KAIKAEW; อนงค์ลักษณ์ ไก่แก้ว; Rutai Jaijongrak; ฤทัย ใจจงรัก; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 12/7/2019)
   SUNYATA (Emptiness) VIHARA project aims to create the new Thai architecture by using Buddhist philosophy concept in order to compatible with present- day functions. However, it is the great challenge to design the new Thai ...
  • Thumbnail

   NEW NATIONAL ASSEMBLY OF SIAM 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   Peerapong VEJASONGSERM; พีระพงศ์ เวชส่งเสริม; SOMCHART CHUNGSIRIARAK; สมชาติ จึงสิริอารักษ์; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The national Assembly building is a political architecture , which reflects many aspect about political history and their ideology. Along time ago, we have found that architecture shows clearly and obviously evidences  ...
  • Thumbnail

   โรงละครไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ปิยเดช อัครโพธิวงศ์; Piyadech Arkarapotiwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการจัดแสดงการละครและการฟ้อนรำไทย 2) เพื่อแสดงการพัฒนาและหาจุดผสานที่จะสามารถจะนำไปใช้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมสำหรับการจัดแสดงละครและการฟ้อนรำข ...
  • Thumbnail

   ศูนย์ศิลปะการแสดงหนังตะลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   พินัย สิริเกียรติกุล; Pinai Sirikiatikul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ด้วยความตระหนักถึงปัญหาของการออแบบสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันที่กำลังผจญอยู่กับภาวะตีบตันทางปัญญา อันจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตาม ที่เราต้องการแสดงออกถึงความเป็นไทยทางสถาปัตยกรรม มักหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะหยิบยืมรูปแ ...
  • Thumbnail

   สิกขาสถาน : โรงเรียนประถมศึกษาแนวพุทธศาสตร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สุริยะ สิงห์อภินันทน์; Suriya Sign-apinant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ในปัจจุบันโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และด้วยความเคลี่อนไหวทางวัฒนธรรม อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้าสู่วิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้นโดยมิได้กลั่นกรองปรับใช้อย่างเหมาะสม ทำให้วิถีชิวิต ...
  • Thumbnail

   สิกขาสถาน : โรงเรียนประถมศึกษาแนวพุทธศาสตร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สุริยะ สิงห์อภินันทน์; Suriya Singh-apinant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   พระมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ณัฐพล บุญอุทิศ; Nattaphon Boonutid (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา และทำการออกแบบสถาปัตยกรรม-ไทยประเพณี ในรูปแบบของพระมหาเจดีย์ที่มีการคำนึงถึงการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นไปพร้อมกัน การออกแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นที่เก็บ ...
  • Thumbnail

   ศูนย์แสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อนุวัฒน์ เติมเจิม; Anuwat Toemchoem (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   สภาพทางการณ์ทางวัฒนธรรมในปัจจุบันอำนวยให้เกิดความต้องการด้านสถาปัตยกรรมในลักษณะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมต่างของวัฒนธรรมร่วมสมัย ในหลายๆรูปแบบ ขณะที่ลักษณะใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆของวัฒนธรรมร่วม ...
  • Thumbnail

   วัดดงแม่นางเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ประกิจ ลัคนผจง; Prakit Lukkanaphajong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วัดในปัจจุบันมีการพัฒนากันไปอย่างหลากหลายพร้อมๆ กับความคิด ความเชื่อที่มีต่อพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นกับปรับตัวไปตามสภาพสังคม แต่เนื่องจากการปรับตัวดังกล่าวเป็นไปอย่างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ต่อพุทธธรรมแท้ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ศรินยา โทณสุกุมาร; Sarinya Tonasukumarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาพระเมรุมาศที่ผ่านมา พบว่ามีคติสัญลักษณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับฐานะขององค์พระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางพุทธและพราหมณ์ กล่าวคือฐานะการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าธรรมิกราชพระอินทราธิราช พระนารายณ์อวตาร หน่อพุทธางกรู ...
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   พิเศษ จันทนี; Pisate Chantani (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทเดิม เพื่อแสวงหาแนวทางในการผสานคุณค่าของวัฒนธรรมเดิมกับสถาปัตยกร ...
  • Thumbnail

   โครงการหมู่บ้านหัตถกรรมไทยบางกอก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ถนอมชัย สิทธิมัธยพงศ์; Thanomchai Sithimathayapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ปัจจุบันกระแสการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยกำลังเพิ่มพูนอย่างมาก หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างตระหนักและให้ความสำคัญ แต่ที่พยายามส่งเสริมกันนั้นเป็นลักษณะต่างคนต่างทำเป็นส่วนมาก วิทยานิพนธ์ โครงการหมู่บ้านห ...
  • Thumbnail

   วัดหน้าพระธาตุ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส; Saksit Somanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วัดเป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของคนไทยนับตั้งแต่เริ่มแรกของอาณาจักรไทย สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา นอกจากจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจวัดยังเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมของชุมชน ทั้งกษัตริย์ และชาวบ้านต่างก็ให้การอุปถัมภ์วัดอย่างดีมาโดยตลอด ...
  • Thumbnail

   ศูนย์มหรสพและการละเล่นพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สราวุฒิ สุขเจริญ; Sarawut Sukjaruan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   จากความเคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการรับเข้าและถ่ายเทออกอยู่ตลอดเวลาในสภาวะการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรมการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการดำรงชีพ ความเคร่งเครียดในสภาพปัจจุบัน ก็มิได้หนีจากวัฏจักรนี้เช่นกัน ...
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ชาญวิทย์ สุขพร; Chanwit Sukporn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาและการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวคิดการนำภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางศิลปะ ความหมายเชิงสัญลักษณ์และคตินิยม รวมถึงหลักธรรมคำสอนที่มีอยู่ภายในภาพ ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศไทยมารวบรวม จัดแสดงเข้าไว้ด้วยกันโดยมี ...
  • Thumbnail

   สถานดูแลและรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรคเอดส์โดยใช้หลักพุทธธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   เจริญสุข จิระศักดิ์วิทยา; Charoensuk Jirasakwittaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเสนองานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ในแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ในลักษณะการประยุกต์ ซึ่งสถาปัตยกรรมไทยนับเป็นศาสตร์ และงานศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งความเป็นไทย ...
  • Thumbnail

   ศูนย์สมุนไพร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   นิสิต ดิษสาย; Nisit Dissai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้ฉบับนี้เป็นการค้นหาแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอแนวทางไว้หลายแนวความคิด ในแต่ละแนวทางก็ต่างให้เหตุผลที่จะนำมาสนับสนุนแนวความคิดของตน เนื้อหาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็เป็นแนวทางหนึ ...
  • Thumbnail

   สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   จักรพันธ์ วัชระเรืองชัย; Jakraphan Wacharareungchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์การศึกษาที่ว่างทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิต และสังคม ตามแนวทางพุทธศาสนา สำหรับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเรียบร้อยแล้วโดยความสมัครใจ และออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับระบ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV