Now showing items 13-32 of 65

  • Thumbnail

   พระบรมสารีริกธาตุมหาสถาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   เชฏฐะ ถิรทินรัตน์; Chetha Thirathinarut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำการออกแบบสถาปัตยกรรม-ไทยประยุกต์ โดยผสมผสานอินเดียโบราณกับสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงการใช้พื้นที่การจัดแสดงที่สอดคล้องกับความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ และการรวมกัน ...
  • Thumbnail

   พระมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ณัฐพล บุญอุทิศ; Nattaphon Boonutid (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา และทำการออกแบบสถาปัตยกรรม-ไทยประเพณี ในรูปแบบของพระมหาเจดีย์ที่มีการคำนึงถึงการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นไปพร้อมกัน การออกแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นที่เก็บ ...
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   นิติกร สิงห์ลอ; Nitikorn Singlor (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ชาญวิทย์ สุขพร; Chanwit Sukporn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาและการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวคิดการนำภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางศิลปะ ความหมายเชิงสัญลักษณ์และคตินิยม รวมถึงหลักธรรมคำสอนที่มีอยู่ภายในภาพ ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศไทยมารวบรวม จัดแสดงเข้าไว้ด้วยกันโดยมี ...
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   พิเศษ จันทนี; Pisate Chantani (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทเดิม เพื่อแสวงหาแนวทางในการผสานคุณค่าของวัฒนธรรมเดิมกับสถาปัตยกร ...
  • Thumbnail

   พื้นที่เพื่อการเรียนรู้มูนมังลุ่มน้ำมูนตอนกลาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   จักรภพ เสาเวียง; Jakkrapop Saowiang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   พุทธสถานอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งภาคอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อนุสรณ์ บุญชัย; Anusorn Boonchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาออกแบบในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการผึกทักษะในการสร้างโปรแกรมสำหรับเป็นฐานความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย โดยผู้ศึกษาได้ห็นความสำคัญงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีอยู่ในส่วนภูมิภาค อันมีความแตกต่างหลากหลายทาง ...
  • Thumbnail

   พุทธสถานอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งภาคอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อนุสรณ์ บุญชัย; Anusorn Boonchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   วัดกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สดานุ สุขเกษม; Sadanu Sukkasame (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัดกำแพงแสนและเมืองโบราณกำแพงแสน นั้นมีความสัมพันธ์กันกับชุมชน ทั้งด้านกายภาพ ทางสังคมและวัมนธรรม โดยที่วัดกำแพงแสนนั้นเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างอารยธรรมทวารวดีในอดีตกับสังคมชุมชนปัจจุบัน หรือจะกล่าวอีกนัยได้ว่า ...
  • Thumbnail

   วัดกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สดานุ สุขเกษม; Sadanu Sukkasame (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   วัดดงแม่นางเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ประกิจ ลัคนผจง; Prakit Lukkanaphajong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วัดในปัจจุบันมีการพัฒนากันไปอย่างหลากหลายพร้อมๆ กับความคิด ความเชื่อที่มีต่อพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นกับปรับตัวไปตามสภาพสังคม แต่เนื่องจากการปรับตัวดังกล่าวเป็นไปอย่างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ต่อพุทธธรรมแท้ ...
  • Thumbnail

   วัดติโลกอารามพิสุทธิภูมิ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   วรินทร์ รวมสำราญ; Varin Ruamsamran (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   วัดนวมินทราวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ศิระ เลิศภูมิปัญญา; Sira Lertpoompanya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   โครงการวัดนวมินทราวาส ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมุ่งเน้นออกแบบสถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบอกเล่าเรื่องราวแห่งยุคสมัย ในบริบทที่สอดคล้องกับศิลปกรรมอันเป็นเอกลั ...
  • Thumbnail

   วัดป่าไทรย้อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   วิชาญ สู่พิภักดิ์; Wichan Suphiphak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วัดป่าไทรย้อย เป็นวัดที่สำนักสงฆ์ไทรย้อยมาก่อน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เป็นป่าไทรมาก่อน จึงได้นำชื่อไทรย้อย มาเป็นชื่อของสำนักสงฆ์ ก่อนหน้าที่จะมาเป็นสำนักสงฆ์ มีเพียงที่พำนักของพ ...
  • Thumbnail

   วัดป่าไทรย้อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   วิชาญ สู่พิภักดิ์; Wichan Suphiphak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   วัดพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ธีรชาติ วีรยุทธานนท์; Teerachat Veerayuttanond (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบับนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการออกแบบที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของชุมชน และข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมในล้านนา รวมถึงใช้สอยพื้นที่ของวัดต่างๆ ภายใต้บริบททางสังคมในปัจจุบันซึ่งสา ...
  • Thumbnail

   วัดพินิจธรรมสถาน จังหวัดตรัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ภาณุวัตร เลือดไทย; Panuwat Luedthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ฉัตรชัย แซ่ฉั่ว; Chatchai Saechua (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   หัวข้อการศึกษาเรื่อง วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบอาคารทางพระพุทธศาสนา อ้างอิงกับบริบทในพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรมของชาวไทยพวนใน อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี และความสำคัญที่เป็นหัวใจหลักคือ ...
  • Thumbnail

   วัดหน้าพระธาตุ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส; Saksit Somanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วัดเป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของคนไทยนับตั้งแต่เริ่มแรกของอาณาจักรไทย สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา นอกจากจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจวัดยังเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมของชุมชน ทั้งกษัตริย์ และชาวบ้านต่างก็ให้การอุปถัมภ์วัดอย่างดีมาโดยตลอด ...
  • Thumbnail

   วัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   รัฐยศ มูลวงษ์; Ruttayos Moolwongs (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV