Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา 

  Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  Type: Thesis
  ยุทธภูมิ มั่นตรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา โดยแบ่ง การศึกษาตามแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ...
 • Thumbnail

  พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  Type: Thesis
  เพลงเมธา ขาวหนูนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-11-02)
  งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณไชยา ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดี สามารถแบ่งพัฒนาการเป็น 3 ระยะใหญ่ คือ 1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์พบแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ราว ...
 • Thumbnail

  การศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรังในสมัยประวัติศาสตร์ก่อน พุทธศตวรรษที่ 24 จากหลักฐานทางโบราณคดี 

  Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  Type: Thesis
  ดีบุก เต็มมาศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-10-06)
  การศึกษาเรื่องพัฒนาการของชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรังในสมัย ประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 จากหลักฐานทางโบราณคดี มีจุดม่งหมายส้าคัญเพี่อศึกษาพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการการใช้พื้นที่ของชุมชนที่ตั้งอยู่ในบร ...
 • Thumbnail

  การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบเหวัชระที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  Type: Thesis
  ชัญธิกา มนาปี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อและลักษณะทางประติมานวิทยา ของประติมากรรมเหวัชระ เทพในนิกายวัชรยาน 2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ รูปแบบในการสร้างและความนิยม ในการนับถือ 3) ศึกษาถึงอิทธิพลของ ...
 • Thumbnail

  พระพุทธรูปบุทอง-บุเงินที พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย 

  Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  Type: Thesis
  ทรัพย์อนันต์ ซื่อสัตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-10-14)
  วิทยานิพนธ์นีมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอายุและรูปแบบ คติการสร้าง และเทคนิคการ สร้างพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินที-พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย ผลการวิจับพบว่าพระพุทธรูปบุทอง – บุเงินมีอายุระหว่างช่วงพุทธศตวรรษที- ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV