Now showing items 1-20 of 185

  • Thumbnail

   ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยจากศิลาจารึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สินชัย กระบวนแสง; Sinchai Krabuansang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
   การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เท่าที่เผยแพร่ออกมาแล้วนั้น มักจะมุ่งหน้าศึกษาแต่เรื่องลำดับกษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง นับว่ามีผู้ทำการค้นคว้ามากที่สุด ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นรัตนโกสินทร์ : วัดไผ่ขอน้ำ พิษณุโลก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สุทธิลักษณ์ ไชยสุต; Suddhilakshana Jayasuta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
   ความหมายของคำว่า “จิตรกรรม” ตามนัยแห่งหนังสือวิทยานิพนธ์เล่มนี้ หมายถึงภาพเขียนสี ซึ่งรวมถึงภาพลายเส้นด้าย ทั้งนี้เพราะภาพลายเส้นอาจหมายถึงการเขียนภาพก่อนการลงสี หรือที่จิตรกรทำเส้นลงบนวัตถุอื่น เช่น ภาพลายเส้นบนแ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของมอญ พม่า และสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   พรพรรณ เลาหศิรินาถ; Pornpan Laohasirinadh (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1976)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษา เรื่องความเป็นมาของอาณาจักรมอญ พม่า และความสัมพันธ์ของมอญ พม่า กับสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหง – พระเจ้าลิไท พร้อมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลและที่มาของความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ วิธี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิวัฒนาการลวดลายปูนปั้นประดับโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. 1893-1967) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สันติ เล็กสุขุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1978)
  • Thumbnail

   เครื่องประดับกายประติมากรรมรูปคนที่เจดีย์จุลประโทน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   เกษม ชำนาญดี; Kasem Chumnandee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาลักษณะการแต่งกายของคนในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเครื่องประดับกายประติมากรรมรูปคนที่เจดีย์จุลประโทน ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแผ่นภาพปูนปั้นและดินเผาแบบนูนต่ำ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาทับหลังแบบเขมรในหน่วยศิลปากรที่ 6 (พิมาย) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.; Suriyavudh Suksvasti (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   ทับหลังจำนวน 50 แผ่น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในหน่วยศิลปากรที่6 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ 1. ทับหลังสลักลวดลายพันธุ์พฤกษาผสมรูปบุคคลหรือรูปสัตว์ 2. ทับหลังสลักภาพเล่าเรื่องผสมลวดลายพันธ ...
  • Thumbnail

   ใบเสมาในภาคกลางของประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   กมล ฉายาวัฒนะ; Kamol Chayawatana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาใบเสมาหินทรายสลักลวดลายประดับกลุ่มหนึ่ง ส่วนใหญ่พบในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งยังมีปัญหาในการกำหนดอายุ ใบเสมาเหล่านี้ใช้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีได้เป็นอย่างดี ในการวิจัยได้ ...
  • Thumbnail

   เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน; Natthapatra Navigachevin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   ลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมในเมืองเชียงใหม่สมัยราชวงศ์มังราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   มารุต อัมรานนท์; Marut Amaranonta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่เรียกว่า ล้านนา ในอดีตนั้น เคยเป็นดินแดนที่มีแบบอย่างศิลปะวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมีลักษณะที่แสดงออกให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน โดยมีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ...
  • Thumbnail

   โครงการการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสมัยโบราณของชุมชนบริเวณโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ดำรงค์เกียรติ นกสกุล; Domrongkiart Noksakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสมัยโบราณของชุมชนบริเวณโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเนินดินขนาดใหญ่มีหลักฐานทางด้านโบราณคดีเป็นจำนวนมาก จากผลของการวิจัยหลักฐานดัง ...
  • Thumbnail

   คติเรื่องช้างในพุทธศาสนาจากหลักฐานศิลปะโบราณวัตถุแบบทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สมชาติ มณีโชติ; Somchat Maneechot (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษา คติเรื่องช้างในพุทธศาสนาจากหลักฐานศิลปะโบราณวัตถุแบบทวารวดีที่ได้เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบางจังหวัดรวม 6 แห่ง เป็นการค้นคว้าถึงคติเรื่องช้างและบทบ ...
  • Thumbnail

   พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   นิติพันธุ์ ศิริทรัพย์; Nitipun Sirisup (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี ซึ่งพบที่เมืองนครปฐมโบราณจำนวน 30 องค์ และเปรียบเทียบกับพระพิมพ์ แหล่งอื่นกับพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องอีก 15 องค์ เพื่อที่ศึกษาทางด้านรูปแบบ เรื่องราว, ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมรูปสิงห์ในแบบศิลปะลพบุรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   มุณ พันทวี; Munee Pantawee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   ประติมากรรมรูปสิงห์ในแบบศิลปะลพบุรีที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประติมากรรมนูนสูงและประติมากรรมกรรมนูนต่ำ ประติมากรรมทั้งสองประเภทสร้างขึ้นด้วยหินทรายตามอิทธิพลของแบบศิลปะเขมร มาตั้งแต่สมัยก่อ ...
  • Thumbnail

   เครื่องแต่งกายของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   อาทิตย์ ธงอินเนตร; Artist Thonginnetra (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงเรื่องเครื่องแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมุ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้จากจิตรกรรมฝาผนังในวัดสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รวมวัดที่ศึกษาค้นคว้าทั้งหมด 10 วัด ...
  • Thumbnail

   A study on Irradiant Lokesvara during the reign of King Jayavarman VII in ancient Cambodia, which has been discovered in thailand 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   Mira Prachabarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   ศิวลึงค์ศิลาที่ค้นพบในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สมศักด์ นิลพงษ์; Somsakdi Nillaphong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะจำแนกศิวลึงค์ศิลาที่ค้นพบในประเทศไทยออกเป็นกลุ่ม โดยจะศึกษาเฉพาะศิวลึงค์ศิลาที่พบในพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือโบราณสถาน จากการวิจัยครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงรูปแบบของศิวลึงค์ศิลาที่ปรากฏในประเทศไทย ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบและคติการนับถือพระกุเวรในสมัยทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   อุษา โพธิกนิษฐ; Usa Bothiganitha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับคตินับถือและรูปแบบของเทพกุเวรในประเทศไทยสมัยทวารวดี โดยการศึกษาประวัติความเป็นมาของการนับถือและรูปแบบของเทพกุเวรในศาสนาฮินดู พุทธและเชนจากข้อมูลในตำราและเอกสารด้านศาสนา ...
  • Thumbnail

   ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางโบราณคดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ไพบูลย์ คงธะรังษี; Paibool Kongtarangsae (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยซึ่งประกอบด้วย การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าขาย และการคมนาคม การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ศิลาจารึก และหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยรัชกาลที่ 3 จากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์; Kritsanasak Kanthasuti (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากข้อมูลที่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ตามวัดต่าง ๆ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ ...
  • Thumbnail

   คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   จิรัสสา คชาชีวะ; Jirassa Kachachiva (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงคติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย โดยใช้หลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี เราได้พบว่ามีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับพระพิฆเนศวร์จำนวนมาก ตั้งแต่สมัยก่อนไท ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV