Recent Submissions

 • Thumbnail

  โครงการออกแบบเครื่องเรือนเพื่อการชมภาพยนตร์ภายในที่พักอาศัย 

  Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  สวพล ทุ่มชู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันถูกออกแบบขึ้นมาให้สอดคล้องกับการใช้งานที่เปลี่ยนไป ซึ่งทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ ๆ มักต่างออกไปจากสังคมอื่น ๆ ความเร่งรีบและการทำงานแข่งขันกับเวลาทำให้เกิดอาก ...
 • Thumbnail

  รองเท้าวิ่งเพื่อสุขภาพ 

  Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  สนั่น เจริญขึ้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของรองเท้าวิ่งเพื่อสุขภาพ คือ ขนาดและความพอดีของรองเท้าที่ผลิตกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างเท้าของคนไทย และในการเลือกใช้รองเท้า กีฬาผิดประเภท วัตถุประสงค์หลักในการศึกษา เพื่อจะปรับปร ...
 • Thumbnail

  โครงการศิลปนิพนธ์อุปกรณ์การจัดแสงถ่ายภาพพกพา 

  Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  ธราธิป ธานินพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  ศิลปนิพนธ์โครงการออกแบบอุปกรณ์การจัดแสงถ่ายภาพพกพานี้ เกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายภาพ และความต้องการในการบริโภคของบุคคลในหลายระดับความต้องการ ซึ่งอุปกรณ์การให้แสงในระดับสามัญ ซึ่งหมายถึงแฟลช ...
 • Thumbnail

  โครงการศิลปนิพนธ์ เครื่องมือช่วยตรวจนับข้อสอบปรนัย 

  Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  วราภา แพทย์กุลพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  โครงการศิลปนิพนธ์ 1. ชื่อโครงการศิลปะนิพนธ์ เครื่องมือช่วยตรวจนับข้อสอบปรนัย THE COUNTING AND CHECKING EQUITMENT FOR THE MULTIPLE CHOICE EXAMINATION 2. วัตถุประสงค์ ต้องการออกแบบเครื่องมือและ/หรือระบบที่ช่ว ...
 • Thumbnail

  โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของเด็กเล่น 

  Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  อุมากุล ส่องประทีป (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ของเล่นสำหรับเด็กอนุบาลอายุระหว่าง 3-6 ขวบ และสามารถปรับเปลี่ยนจากของเล่นให้เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กใช้ในห้องนั่งเล่นได้ ของเล่นชุดนี้ให้ประโยชน์กับเด็กได้หลายทางด้วยก ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV