Recent Submissions

 • Thumbnail

  การพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี 

  Collection: Article - Ceramics / บทความทางวิชาการ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Article
  ธาตรี เมืองแก้ว (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
  การพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีนั้นเป็นการทดลองผสมสารให้สีลงไปในน้ำดิน เพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่มีการผลิตกันในจังหวัดราชบุรี โดยตั้งเป้าหมายโดยใช ...
 • Thumbnail

  แจกันฉลุ : แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  วชิราภรณ์ เงินเมือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  โครงการศิลปะนิพนธ์เรื่อง “แจกันฉลุ แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแจกันที่ใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน โดยนำเสนอลักษณะเด่นของการเรียงร้อยของเครื่องแขวนไทย การเรียงตัวกันและสีสันของกล ...
 • Thumbnail

  ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  ปพิชชา ธนสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบภาชนะสำหรับตกแต่งภายในอาคาร ที่ได้รับความประทับใจจากบรรยากาศบนท้องฟ้าในยามต่างๆ โดยนำสีสัน ลักษณะของท้องฟ้า มาจัดองค์ประกอบเป็นลวดลายจากการตัดต่อดินสี ผลการออกแบบภาชนะได้รับความป ...
 • Thumbnail

  พื้นที่ในจินตนาภาพ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  ณัฐพงศ์ ศรีสันทัด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ศิลปนิพนธ์เรื่อง "พื้นที่ในจินตนาภาพ" เป็นประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการย้ายถิ่นฐานหรือความแปรผันของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเกิดที่ข้าพเ ...
 • Thumbnail

  ใบไม้และชีวิต 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
  Type: Thesis
  กิตติพศ ประโยชน์มี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “ใบไม้และชีวิต” นี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทประติมากรรม โดยใช้กระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสื่อ เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองของผู้ศึกษา ซึ่งมีที่มาจากความเพียรพยายามของมดแดง ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV