Now showing items 1-20 of 68

  • Thumbnail

   การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   สมบูรณ์ ดำดี; Somboon Damdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การศึกษาและออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาในงานพุทธศิลป์ซึ่งศึกษาทั้งความหมายและสื่อสัญลักษณ์ของงานพุทธศิลป์ โดยภาพรวมของนิการเถรวาท (ลัทธิหินยาน) เป็นแนวทางการออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ที่จะเกิดขึ้น ...
  • Thumbnail

   "ขิด" ภูมิปัญญา กาละ และสุนทรียภาพสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ. หัวตะพาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   รุจิรา วงษ์สามารถ; Rujira Wongsamart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การศึกษาและออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการนำภูมิปัญญา กาละ และ สุนทรียภาพผ้าขิดอีสาน มาใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากผ้าขิด เป็นหนึ่งในภูมิปัญญา ที่มีคุณค่าแสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคตินิยมเพื่อการออกแบบพลับพลาพระราชพิธีของไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   วีรพันธ์ สิมาธรรมชัย; Veeraphand Simathamchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาและออกแบบพลับพลาพระราชพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาออกแบบพัฒนารูปแบบพลับพลาพระราชพิธี ศึกษาคตินิยมสมมติเทพ ที่ความหมายสื่อถึงงานศิลปกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ...
  • Thumbnail

   ภูมิปัญญาจักสานไทยภาคกลางแปรรูปในงานออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   นคร โล่ห์สุวรัตน์; Nakorn Lohsuvavat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาและออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการนำภูมิปัญญาจักสานไทยภาคกลาง มาใช้ เพื่อแปรรูปในงานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ...
  • Thumbnail

   ศิลปะมาลัยไทยประยุกต์สู่การออกแบบภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   พัฒนา เจริญสุข; Patana Charoensook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของศิลปะมาลัยไทยอันเป็นแรงบันดาลใจนำไปสู่การแปรรูปถอดรหัสตามกระบวนการประดิษฐ์มาลัย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์สู่บริบทต่าง ๆ ในงานออกแบบภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ...
  • Thumbnail

   ธยานะภาวะในงานสถาปัตยกรรมภายใน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   กิ่งแก้ว มโนนุกูล; Kingkaew Manonukul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   จากวัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องธยานะภาวะ เพื่อศึกษาความหมายและความสำคัญของธยานะตามแนวพุทธปรัชญา โดยใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเกราะป้องกันทั้งภาวะร่างกายและจิตใจ การศึกษาแนวทางการใช้ความหมายของธยานะ เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่ได้แนวคิดจากการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ณัฐวุฒิ สุดดี; Nuttawut Suddee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทำให้ทราบถึงกระบวนการทางนิเวศที่มีองค์ประกอบความสัมพันธ์เป็นวัฏจักร ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยู่ได้โดยปราศจ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาดุลยภาพของธาตุทั้งห้าเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพภายในพื้นที่ที่อยู่อาศัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   มนินทรา ทุมโฆสิต; Manintra Tumhosit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   จากสภาวะสุขภาพของคนในปัจจุบัน การละเลยต่อการดูแลสุขภาพเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยที่เรื้อรังและมักพบว่าสุขภาพอยู่ในสภาวะย่ำแย่เมื่อเกิดอาการทรุดหนักเสียแล้ว วิธีการดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนจีนเป็นแนวทางหนึ่งที่ม ...
  • Thumbnail

   การออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโดยใช้แนวคิดภูมิจักรวาลในไตรภูมิกถา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   สุธี อนันต์วิลาส; Suthee Ananvilas (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาและออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการนำแนวคิดภูมิจักรวาลในไตรภูมิกถา มาใช้ออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย เนื่องจากในอดีต คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสังคมไทย แต่ปัจจุบันนี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเรื่องน้ำทางพุทธปรัชญามาสู่งานออกแบบภายใน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   สุคนธรส คงเจริญ; Sukontaroat Kongcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   จากวัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องน้ำทางพุทธปรัชญาเพื่อศึกษาความเชื่อสาระสำคัญแนวคิดเชิงปรัชญาทางนามธรรม รูปธรรม ความหมายเชิงสัญลักษณ์ และคุณสมบัติทางกายภาพเพื่อนำมาใช้ในการสร้างพื้นที่ว่างทางการออกแบบตกแต่งภายในอย่างมีคุณภาพ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนภายใต้ปรัชญาความเชื่อทางศาสนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ฐาปนพงษ์ ผริตาศักดา; Thapanapong Pritasakda (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ความสัมพันธ์ของชาวจีนในไทย และ คนไทยนั้นมีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งการค้าขายการคบค้าแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ จนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เปรียบเหมือนพี่น้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนถือเป็นกำลัง ...
  • Thumbnail

   องค์ประกอบของดนตรีไทยที่เป็นปัจจัยสู่งานออกแบบตกแต่งภายในสถานดนตรีบำบัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   วศิน วิเศษศักดิ์ดี; Wasin Wesetsakdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เราต้องประสบปัญหาความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากความเจริญทางวัตถุเป็นไปอย่างรวดเร็ว จังหวะของการดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ ขาดความละเอียดอ่อนความลึกซึ้ง จิตใจจึงหยาบกระด้าง ...
  • Thumbnail

   ปราณะยามะ คติความเชื่อฮินดู แปรรูปสู่งานออกแบบภายในสถานสุขภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ประสิทธิ์ศักดิ์ ไกรนุยะฉันท์; Prasitsak Krinuyachan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   จากวัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องปราณะยามะ เพื่อศึกษาความหมายและความสำคัญของปราณะยามะตามแนวทางปรัชญาโยคะ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาคนเมืองที่แทรกแซงด้วยความเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอ การศึกษาแนวทางการใช้ความหมายของปราณะยามะ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ดอกบัวจากพุทธปรัชญาสู่งานออกแบบสถานส่งเสริมทางปัญญา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   เฉลิมใจ บัวจันทร์; Chalermjai Buajan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   จากวัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ดอกบัวจากพุทธปรัชญา สู่งานออกแบบสถานส่งเสริมทางปัญญา เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาในเชิงสัญลักษณ์การแทนค่าและความหมายในด้านต่าง ๆ ของดอกบัว ถ่ายทอดความคิด รูปแบบ กระบวนการแปรรูป เป็นผลงานเชิง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิถีธรรมชาติบำบัดเพื่อการออกแบบสถานบำบัดและฟื้นฟูสำหรับคนวัยทำงาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   นันทิรา มิลินทานุช; Nuntira Milintanuch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การศึกษาธรรมชาติบำบัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิถีสุขภาพที่ใช้ในการบำบัดทั้งในทางธรรมชาติและวิธีการ โดยศึกษาในดด้านสมุนไพรซึ่งนำมาบำบัดโรคเครียด ที่สามารถคืนสมดุลต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งศึกษาสาเหตุ ...
  • Thumbnail

   อาโลโกสู่ฌานสู่งานสถาปัตยกรรมภายในเพื่อบำบัดผู้ป่วยมะเร็งในสถานบำบัดอโรคยศาล จังหวัดสกลนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ณฤต เลิศอุตสาหกูล; Narita Lert-utsahakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   จากวัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องอาโลโก สู่ ฌาน สู่งานสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาแนวคิดใน สถานบำบัด อโรคยศาล จ.สกลนคร ซึ่งใช้การบำบัดผู้ป่วยด้วยสมาธิร่วมกับแนวทางรักษาแพทย์ทางเลือก ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนววิถีพุทธ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ธีรชาติ ไชยประสิทธิ์; Theerachart Chaiprasith (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากวัตถุประสงค์การศึกษาเรื่องการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในแนวทางวิถีพุทธ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดวิถีพุทธ ซึ่งได้หลักไตรสิกขา มาใช้เป็นหลักในการจัดกระบวนการแนวคิดและนำกระบวนการที่ได้นั้นทำการเชื่อมโ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนววิถีพุทธ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ธีรชาติ ไชยประสิทธิ์; Theerachart Chaiprasith (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   กระบวนทัศน์เรือนกาแลเพื่อการออกแบบอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   สุจธิดา ศรีอรุณ; Sujdhida Sriaroon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษากระบวนทัศน์ของเรือนกาแลในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งจากการศึกษาเรือนที่มีลักษณะรูปแบบคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ควบคู่กับการศึกษาจากเอกสาร, นักวิชาการ หรือผู้อยู่อาศัย เนื่องจากต้องการศึ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบและดัดแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ชุมชนเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3 ปทุมธานี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ; Chainarong Ariyaprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการออกแบบและนำเสนอการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงการใช้สอยเนื้อที่บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 3 ที่ดัดแปลงเพื่อพักอาศัย และบ้านที่ดัดแปลงเพื่อการค้าหรือบริการในชุมชนเอื้ออาทรรังสิต ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV