Now showing items 1-20 of 51

  • Thumbnail

   กระติก สัมพันธภาพต่างสายพันธุ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นันท์นภัส มณีเลิศ; Nunnapat Maneelert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์นั้นมีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะสุนัข ที่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านของหลาย ๆ ครอบครัว เมื่อวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสุนัขไต้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่การเลี้ยงสุนัข มีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อก ...
  • Thumbnail

   กลไกสปีชี่ส์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิไชย บุณยมานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “กลไกสปีชี่ส์” ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากเปรี ...
  • Thumbnail

   กับดักอันหอมหวาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณฑล ขาวแจ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   กิเลสของมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ยั่วยวน ล่อลวงเราให้ไปยึดติดกับมันดังเช่นกับดักอันหอมหวาน กล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการที่มากมายนั้นเอง ...
  • Thumbnail

   การซึมซับระหว่างทางของเส้นทางกาลเวลา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มงคล ศรีธนาวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความทรงจำ อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่คอยเตือนหรือบ่งบอกว่าเรายังเป็น “มนุษย์” เราเก็บเกี่ยวความทรงจำตลอดเวลา โดยตั้งใจและ ไม่ตั้งใจ และการพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ จนสะสมและก่อเกิดเป็น “ความทรงจำ” คือตัวการสำคัญที่ทำให้ก่อเกิด ...
  • Thumbnail

   การเดินทางสู่อิสรภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพล พร้อมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนต้องการเป็น อิสระ มนุษย์ก็เช่นกันทุกคนล้วนต้องการเป็นอิสระหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับหลายอย่าง เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามา ...
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงสู่การกำเนิด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เอกชัย ฉ่ำชื่นวงศ์; Ekachai Chamchunvong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความเป็นไปในท่ามกลางของชีวิตเป็นธรรมดาที่ย่อมจะเกิดขึ้น การดำรงอยู่และสูญสลายไปตามกาลเวลา ตามหลักของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ แต่ทว่า ในวงจรชีวิตเหล่านั้นก็เป็นตัวกระตุ้น และเกิดการพัฒนาดำเนินไปสู่การกำเนิดใหม่ของสรรพสิ่งเช่นกัน ...
  • Thumbnail

   ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   คิด จิรชัยสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสังคมปัจจุบันที่ตัดสินผู้คนจากความเป็นอยู่หน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอก พฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นการตัดสินว่าดีงามหรือเลวร้ายและมีผลกระทบไปจนถึงครอบครัวที่มีวิธีการในลักษณะเดียวกันที่ใช้วิธีคิดของตน ...
  • Thumbnail

   ความงาม ความจริง ตัวตน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มันทรา ไวยสุกรี; Muntra Wiysukree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   สภาพสังคมในปัจจุบันที่เกิดปัญหาการแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ด้วยการถูกตีกรอบและกำหนดให้ความสำคัญของความงามของผู้หญิงในมุมใดมุมหนึ่งให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นจุดด้อยของผู้หญิงอีกหลาย ๆ กลุ่มที่มีความแต ...
  • Thumbnail

   ความต้องการที่ไร้ขอบเขต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐชนก หล้าสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความต้องการของมนุษย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีอย่างไม่มีขีดจำกัดโดยเฉพาะความต้องการทางด้านความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้สึกที่อยากได้อยากมีในสิ่งดังกล่าวของแต่ละบุคคลนั้นมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป สำหรับข้าพเจ้าเริ่มต้ ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำในวัยเด็ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ บุญมีลาภ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขที่เห็นตัวเองมีความสุข หรือเศร้าที่ไม่สามารถ เอาเวลาที่มีความสุขกลับมาได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจำ ในวัยเด็ก” ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาไปเ ...
  • Thumbnail

   ความฝันแห่งข้าฯ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   น้ำส้ม สุภานันท์; Namsom Supanan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ความฝัน...อาจเพียงมโนภาพอันพร่ามัว เพ้อพรรณนาอย่างเลือนราง และห่างเหินจากโลกแห่งความจริง แต่ความงดงามแห่งฝันอันชั่วคราวก็ทำให้เราปริ่มเปรมด้วยความสุขมหาศาลเมื่อเราหวนระลึกถึง ข้าพเจ้าจึงเขียนภาพแห่งความฝันสร้างมโนภาพอันส ...
  • Thumbnail

   ความรักของฉันกับไอดอล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชลวิทย์ อินทะวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีของเกาหลีที่เข้ามาสร้างความบันเทิงพร้อมกับภาพลักษณ์ของหน้าตาและบุคลิกที่งดงามจนทาให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบและเฝ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปินนักร้องและสนับสนุนด้วยการแสดงออกถึ ...
  • Thumbnail

   ทัศนียภาพนามธรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปณิธาน ชูช่วย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เวลาไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปอย่างนิรันดร์ แต่เวลาสัมพันธ์กับพื้นที่และยังมีรูปร่าง จากการอธิบายถึงความสำคัญของกาลเวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กลายมาเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิดในการ ...
  • Thumbnail

   ทางออกของจิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปราชญ์ คณานุรักษ์; Prach khananuruka (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   จิตของข้าพเจ้ารับรู้และกักเก็บเรื่องราวมากมาย ทั้งดี-ร้าย สะสมไว้ภายในจนเกิดความสับสน-อึดอัด-ทึบตัน โดยไม่มีการระบายออก ทำให้การทำงานของจิตขาดเสถียรภาพ ซึ่งจะส่งผลทางลบต่ออารมณ์ ความคิด และการดำเนินชีวิต ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์อาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   จากประสบการณ์ที่ประทับใจในความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมขาติ ร่วมกับความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำมาประกอบปรุงอาหารอร่อยหลากหลายชนิด เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกินที ...
  • Thumbnail

   บทสนทนาแห่งทุกข์เพื่อการค้นหา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัฒนโชค มณีโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การรื้อฟื้นถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นทุกข์ มักส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในการดำรงชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมในขณะปัจจุบัน ความทุกข์ที่เวียนว่ายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ...
  • Thumbnail

   บริบทที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรพร เชาวน์ชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ในชีวิตประจำวันของผู้คนในแต่ละวันได้ประสบพบเจอสิ่งของ หรือสถานที่ซ้ำๆ เดิมๆ จนเกิดความซ้ำซากและเบื่อหน่าย หากเพียงแต่เราลองปรับเปลี่ยนมุมมองของบริบทเดิมๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ เพราะจินตนาการ คือรูปแบบหนึ่งของคว ...
  • Thumbnail

   บอนไซ-ชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐวุฒิ ศิริรัตตานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขที่เห็นตัวเองมีความสุข หรือเศร้าที่ไม่สามารถ เอาเวลาที่มีความสุขกลับมาได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจา ในวัยเด็ก” ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาไปเ ...
  • Thumbnail

   ผู้ (ถูก) กระทำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนาพร นาคมี; Chanaporn Nakmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   อาชีพ คือ การสร้างรายได้ที่นำไปใช้จ่ายปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น การประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ดี การประกอบอาชีพควรมีศีลเป็นพื้นฐาน แต่เมื่ออาชีพที่สร้างรา ...
  • Thumbnail

   พลังแห่งรัก พลังแห่งธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   หากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรัก ความผิดหวังสู่การสูญเสีย จนกระทั่งถึงความตาย อาจนาไปสู่การพลัดพรากจากลา โดยไม่อาจปลดเปลื้องความทุกข์เหล่านั้นได้ในทันที และจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา ตนมักจะติดอยู่กับหลุมพรางแห่งความทุกข์ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV