Now showing items 1-20 of 51

  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ความฝันแห่งข้าฯ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   น้ำส้ม สุภานันท์; Namsom Supanan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ความฝัน...อาจเพียงมโนภาพอันพร่ามัว เพ้อพรรณนาอย่างเลือนราง และห่างเหินจากโลกแห่งความจริง แต่ความงดงามแห่งฝันอันชั่วคราวก็ทำให้เราปริ่มเปรมด้วยความสุขมหาศาลเมื่อเราหวนระลึกถึง ข้าพเจ้าจึงเขียนภาพแห่งความฝันสร้างมโนภาพอันส ...
  • Thumbnail

   เพศ-อำนาจ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิริมา ศรีรักษา.; Sirima Sriruksa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   บางครั้งเราต้องปกปิดความรู้สึกบางอย่าง และเลือกที่จะแสดงออกามมารยาททางสังคมทั่ว ๆ ไปที่พึงกระทำกัน ทั้งที่ความปรารถนานั้นถูกเก็บกดไว้ภายใน ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงสภาวะจิตใต้สำนึกภายในที่ถูกมาตรฐานทางสังคมตีกรอบ ...
  • Thumbnail

   มืดแปดด้าน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นฤพนธ์ สุขสถาน; Naruphon Sooksathan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   เหตุการณ์ความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความหวาดกลัว เกิดความหวาดระแวง เกิดการเข่นฆ่าผู้คนที่บริสุทธิ์ เกิดการลอบวางระเบิด ทำให้อาคารบ้านเรือนถูกทำลายเผาไหม้ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ป ...
  • Thumbnail

   ทางออกของจิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปราชญ์ คณานุรักษ์; Prach khananuruka (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   จิตของข้าพเจ้ารับรู้และกักเก็บเรื่องราวมากมาย ทั้งดี-ร้าย สะสมไว้ภายในจนเกิดความสับสน-อึดอัด-ทึบตัน โดยไม่มีการระบายออก ทำให้การทำงานของจิตขาดเสถียรภาพ ซึ่งจะส่งผลทางลบต่ออารมณ์ ความคิด และการดำเนินชีวิต ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ...
  • Thumbnail

   อยาก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิชิต แสนสุข; Apichit Sansuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ในยุคของวัตถุนิยมยุคที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแก่วัตถุ มองว่ามันเป็นพระเจ้าใช้วัตถุต่าง ๆ เป็นตัวบ่งบอกความเป็นมนุษย์และปกปิดความบกพร่องของตน ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งในสังคมที่ยังคงเป็นเช่นนั้น ที่ยังคงเต็มไปด้วยความอยากมีอยากได้ ...
  • Thumbnail

   มายาคติแห่งกิเลส 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นฤชา สังขจารุ; Naruecha Sungkajaru (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ข้าพเจ้ามุ่งนำเสนอประเด็นความคิดอันมีต่อมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธ ที่ปราศจากรูปหรือไร้รูป ในระบบความเชื่อ ความศรัทธา จิต สติและปัญญา ที่สะท้อนการเข้าหา เข้าถึง หยั่งรู้และเท่าทัน “กิเสส” ด้วยการจิตภาพสร้างรูปทรง ที่เปรียบเป ...
  • Thumbnail

   สาน-สัมพันธ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ผานิต ทัศนาบูรณ์; Panit Tussanaboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความรัก ความผูกพัน ที่ข้าพเจ้าได้รับจากแม่ ซึ่งเป็นความรักที่ใสสะอาด ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน ความรักจากแม่ มีคุณค่ามากมายล้นเหลือ นับเป็นพลังผลักดันให้ข้าพเจ้ากระทำแต่สิ่งที่ดี ...
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงสู่การกำเนิด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เอกชัย ฉ่ำชื่นวงศ์; Ekachai Chamchunvong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความเป็นไปในท่ามกลางของชีวิตเป็นธรรมดาที่ย่อมจะเกิดขึ้น การดำรงอยู่และสูญสลายไปตามกาลเวลา ตามหลักของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ แต่ทว่า ในวงจรชีวิตเหล่านั้นก็เป็นตัวกระตุ้น และเกิดการพัฒนาดำเนินไปสู่การกำเนิดใหม่ของสรรพสิ่งเช่นกัน ...
  • Thumbnail

   ผู้ (ถูก) กระทำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนาพร นาคมี; Chanaporn Nakmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   อาชีพ คือ การสร้างรายได้ที่นำไปใช้จ่ายปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น การประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ดี การประกอบอาชีพควรมีศีลเป็นพื้นฐาน แต่เมื่ออาชีพที่สร้างรา ...
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพในความไม่สมบูรณ์แบบ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชาคริต ลาภอุดมเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   นำเสนอเรื่องราวและบริบททางความสัมพันธ์ของครอบครัวของฉันที่เกิดขึ้นในอดีต ระบบโครงสร้างของครอบครัวที่เสียการทรงตัวก่อให้เกิดผลกระทบในหลายทิศทางโดยเฉพาะจิตใจ อันเนื่องมาจากาการเดินแยกทางกันระหว่างคู่สมรสบ่งบอกถึงความไม่คงท ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กับความลุ่มหลง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อิทธินันท์ เรืองหทัยนนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   บุรุษกับความลุ่มหลง คือ ความต้องการของเพศชาย ที่มากเกินความพอดี ในความรู้สึกนั้น ความลุ่มหลงนี้เป็นแค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นกิเลส อารมณ์ชั่วขณะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปรียบเสมือนน้ำแข็งเป็นสัญลักษณ์ที ...
  • Thumbnail

   ห้วงแห่งความฝัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรวุฒิ ทองรอด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ณ ห้วงแห่งความฝัน สุข ทุกข์ ของการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้าพเจ้า ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่ ดังนั้น เรื่องราวชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ความรู้สึกที่สูญ ...
  • Thumbnail

   ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   คิด จิรชัยสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสังคมปัจจุบันที่ตัดสินผู้คนจากความเป็นอยู่หน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอก พฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นการตัดสินว่าดีงามหรือเลวร้ายและมีผลกระทบไปจนถึงครอบครัวที่มีวิธีการในลักษณะเดียวกันที่ใช้วิธีคิดของตน ...
  • Thumbnail

   การเดินทางสู่อิสรภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพล พร้อมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนต้องการเป็น อิสระ มนุษย์ก็เช่นกันทุกคนล้วนต้องการเป็นอิสระหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับหลายอย่าง เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามา ...
  • Thumbnail

   โลกของฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปรัชญา พลซา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้มองหาความสุข เพื่อสะท้อนให้เห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม การกำหนดหรือการสร้างพื้นที่ผ่านมุมมองใหม่ ใช้รูปทรงของวัตถุ สิ่งของ เครื่องสำอาง จำพวกครีม แป้ง น้ำหอม ลิปสติกหลายๆ ชนิด โดยเครื่อง ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์อาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   จากประสบการณ์ที่ประทับใจในความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมขาติ ร่วมกับความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำมาประกอบปรุงอาหารอร่อยหลากหลายชนิด เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกินที ...
  • Thumbnail

   บริบทที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรพร เชาวน์ชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ในชีวิตประจำวันของผู้คนในแต่ละวันได้ประสบพบเจอสิ่งของ หรือสถานที่ซ้ำๆ เดิมๆ จนเกิดความซ้ำซากและเบื่อหน่าย หากเพียงแต่เราลองปรับเปลี่ยนมุมมองของบริบทเดิมๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ เพราะจินตนาการ คือรูปแบบหนึ่งของคว ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ความสุขที่ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความสุขที่ขาดหายไปในชีวิตวัยเด็ก โดยสื่อผ่าน “วาฬ” สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นต ...
  • Thumbnail

   บทสนทนาแห่งทุกข์เพื่อการค้นหา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัฒนโชค มณีโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การรื้อฟื้นถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นทุกข์ มักส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในการดำรงชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมในขณะปัจจุบัน ความทุกข์ที่เวียนว่ายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV