Now showing items 21-40 of 51

  • Thumbnail

   แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อิทธิ เปตามานัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ “แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน” มีแรงบันดาลใจมาจากความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสภาพสังคมแห่งบริโภคนิยมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการแสวงหาความสุขมาสนองความต้องการของตนเองที่ต่างไล่ตามสิ่งยั้วยุ แต่ยิ่งเสพในกิเลสตัณหามากเท่ ...
  • Thumbnail

   พลังแห่งรัก พลังแห่งธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   หากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรัก ความผิดหวังสู่การสูญเสีย จนกระทั่งถึงความตาย อาจนาไปสู่การพลัดพรากจากลา โดยไม่อาจปลดเปลื้องความทุกข์เหล่านั้นได้ในทันที และจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา ตนมักจะติดอยู่กับหลุมพรางแห่งความทุกข์ ...
  • Thumbnail

   กับดักอันหอมหวาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณฑล ขาวแจ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   กิเลสของมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ยั่วยวน ล่อลวงเราให้ไปยึดติดกับมันดังเช่นกับดักอันหอมหวาน กล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการที่มากมายนั้นเอง ...
  • Thumbnail

   เหยื่อทางอารมณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิปปกร เขียวสันเทียะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสื่อสังคมออนไลน์ช่วงเวลาไม่นานมานี้ มีผลกระทบต่อ ความรู้สึกของข้าพเจ้าอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นถูกบันทึกและถ่ายทอดด้วย สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเป็นเ ...
  • Thumbnail

   กลไกสปีชี่ส์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิไชย บุณยมานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “กลไกสปีชี่ส์” ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากเปรี ...
  • Thumbnail

   โลกใหม่แห่งความฝัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศศิ อุบลฉาย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความฝันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ เรื่องราวของความฝันล้วนแล้วแต่เป็นไปตามพื้นฐานโครงสร้างของจิตใต้สานึกที่ตอบสนองต่อความต้องการเบื้องลึก ข้าพเจ้ามีต้องการที่จะแสดงออกถึงตัวตนภายในออกมาโดยผ่านผลงานศิลปะ ...
  • Thumbnail

   บอนไซ-ชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐวุฒิ ศิริรัตตานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขที่เห็นตัวเองมีความสุข หรือเศร้าที่ไม่สามารถ เอาเวลาที่มีความสุขกลับมาได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจา ในวัยเด็ก” ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาไปเ ...
  • Thumbnail

   ความต้องการที่ไร้ขอบเขต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐชนก หล้าสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความต้องการของมนุษย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีอย่างไม่มีขีดจำกัดโดยเฉพาะความต้องการทางด้านความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้สึกที่อยากได้อยากมีในสิ่งดังกล่าวของแต่ละบุคคลนั้นมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป สำหรับข้าพเจ้าเริ่มต้ ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำในวัยเด็ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ บุญมีลาภ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขที่เห็นตัวเองมีความสุข หรือเศร้าที่ไม่สามารถ เอาเวลาที่มีความสุขกลับมาได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจำ ในวัยเด็ก” ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาไปเ ...
  • Thumbnail

   การซึมซับระหว่างทางของเส้นทางกาลเวลา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มงคล ศรีธนาวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความทรงจำ อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่คอยเตือนหรือบ่งบอกว่าเรายังเป็น “มนุษย์” เราเก็บเกี่ยวความทรงจำตลอดเวลา โดยตั้งใจและ ไม่ตั้งใจ และการพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ จนสะสมและก่อเกิดเป็น “ความทรงจำ” คือตัวการสำคัญที่ทำให้ก่อเกิด ...
  • Thumbnail

   มิติในความจริง? 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิรัฐ ฤกษ์ดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสังคมปัจจุบัน การกระทำและคำพูดของคนรอบตัว รวมไปถึงสื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น สื่อเหล่านี้สามารถถูกบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ขาดการตรวจสอบอย่างถูกต้องว่าสิ่งเหล่าน ...
  • Thumbnail

   สังคม...นิยม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปาณิธาน สัมมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความงามกับผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันมาตลอด นิยามของความงามปรับเปลี่ยนไปตาม ยุคสมัยแสดงถึงมายาคติที่คอยสร้าง และกาหนดทิศทางของรสนิยมในสังคมที่ในแต่ละที่ก็มีรูปแบบ แต่งต่างกัน ความงามของผู้หญิงถูกนาเสนอโดยการมองและผ ...
  • Thumbnail

   สัมพันธภาพท่ามกลางความโดดเดี่ยว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์มักสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้เกิดการพัฒนา ไปสู่มิตรภาพ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเริ่มต้นจากการสร้างความคุ้นเคย สู่การรักษา ความสัมพันธ์นั้นให้ยืนยาว และอาจถึงขั้นลดระดับ ...
  • Thumbnail

   ทัศนียภาพนามธรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปณิธาน ชูช่วย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เวลาไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปอย่างนิรันดร์ แต่เวลาสัมพันธ์กับพื้นที่และยังมีรูปร่าง จากการอธิบายถึงความสำคัญของกาลเวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กลายมาเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิดในการ ...
  • Thumbnail

   ความรักของฉันกับไอดอล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชลวิทย์ อินทะวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีของเกาหลีที่เข้ามาสร้างความบันเทิงพร้อมกับภาพลักษณ์ของหน้าตาและบุคลิกที่งดงามจนทาให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบและเฝ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปินนักร้องและสนับสนุนด้วยการแสดงออกถึ ...
  • Thumbnail

   ภาพจริงสิ่งลวง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัทธมน ธาดาดลทิพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การได้รับข่าวสาร การเข้าหาผู้คน การพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารใด ๆ เราไม่อาจแน่ใจ ได้เลยว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นเรื่องจริงหรือโกหก ข้อความที่เห็นอาจจะเป็นเหมือนผิวน้านิ่งที่ซ่อนเกลียวคลื่นเอาไว้ สารที่รับรู้อาจกลายเป็นสิ ...
  • Thumbnail

   พื้นที่แห่งจินตภาพจากความทรงจำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชาญชัย เหล่ารัตนเรืองชัย; Chanchai Laorattanaruengchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ภาพพื้นที่แห่งจิตนาการนั้น อาจจะเกิดมาพร้อมกับภาพของความทรงจำ และยังคงฝังอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ก่อให้เกิดภาพพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างความฝันกับความเป็นจริงเมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป จากวัยเยาว์สู่ผู้ใหญ่ ด้วยสถานภาพขอ ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ภายใต้สมรภูมิแห่งความขัดแย้ง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กัณฐณัฏฐ์ ณปฐมปณพัณณ์; Kantanat Napatompanapan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   แม้นิยามของคำว่า “สงคราม” จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพียงใด แต่ผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมานั้นล้วนเป็นความสูญเสียและสิ้นหวังเสมอ ผู้คนที่อยู่ภายใต้สงครามต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ การสร้างสรรค์ผลงานแสดงให้เห็นถึงภ ...
  • Thumbnail

   ภาพจำลอง-ชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นภาพร วิกาหะ; Napapon Wikaha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การนำเสนอวัตถุที่ถูกจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่กำหนดขึ้นใหม่มีการสร้างสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นภาพแทนของสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปรียบเสมือนการจำลองกรอบและกฎระเบียบของสังคมที่มีลักษณะชักจูงให้บุคคลในสังคมนั้ ...
  • Thumbnail

   ร่องรอย – ล่องลอย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐนิชา สัมฤทธิ์; Nutnicha Samrit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ในปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นล้วนมาจากความกดดันของผู้ใหญ่ ที่ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อตัวของเด็กที่ต้องประสบกับความคาดหวัง โดยคำพูดที่ดูถูกไปจนถึงการเปรียบเทียบ ซึ่งทำให้ เกิดผลกระทบเป็นความกดดันในระยะยาว ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV