รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • ThumbnailBadge

  แนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

  คอลเลคชัน: Presentation - Chemistry / การนำเสนอ - เคมี
  ประเภทผลงาน: Presentation
  สุชารัตน์ สนองเกียรติ (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019-08)
  การยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีที่ร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการ
 • ThumbnailBadge

  Influence of paclobutrazol on growth of Dendrobium ‘Sonia Jo Daeng’ under salt stress condition in tissue culture 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2021 - SC / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2564 - วท.
  ประเภทผลงาน: Article
  Kullanart Obsuwan; Patthicha Deesubin; Aoraphan Tongam; Orapin Juneenat (Science, Engineering and Health Studies (SEHS), 2021-01-16)
  Contaminated soil water in irrigation systems is one of the important problems for orchids growing in Sampran district, Nakhon Pathom province as well as Krathum Baen district, Samut Sakhon province, Thailand. Salinity ...
 • ThumbnailBadge

  สีสันจากธรรมชาติ ผนวกวิทยาศาสตร์และศิลปะ 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - SC / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - วท.
  ประเภทผลงาน: Research
  สุพรรณี ฉายะบุตร (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-08-14)
  การนำแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับงานศิลปะและธรรมชาติ
 • ThumbnailBadge

  งานวิจัยด้านการแพทย์ 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - SC / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - วท.
  ประเภทผลงาน: Research
  ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ (ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020-11-10)
  แง่มุมของงานวิจัยจากความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ในที่นี้เป็นงานวิจัยด้านการแพทย์ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • ThumbnailBadge

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

  คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - SC / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - วท.
  ประเภทผลงาน: Research
  กุลนาถ อบสุวรรณ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-08-14)
  การวิจัยเกี่ยวกับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยเฉพาะที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ไผ่ เป็นต้น เพื่อการขยายพันธุ์ การเพิ่มจำนวน การผันแปรทางพันธุกรรม

Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV