Now showing items 1-20 of 137

  • Thumbnail

   การพัฒนาสคริปต์ช่วยในการเพ้นท์เวท “ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ สมบุญใจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการช่วยในการเพ้นท์เวท ซึ่ง เครื่องมือนี้จะช่วยลดระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนการเพ้นท์เวท และยังช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญ การเพ้นท์เวทสามารถทํางานได้ และเพื่อศึกษ ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาสคริปต์สําหรับแปลงเชดเดอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อิษฎา สมนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับแก้ปัญหาการสูญเสียเวลาและ ทรัพยากรให้กับการแปลง Surface Shaders ให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดิม และเพื่อศึกษาการทํางานของ Render Plug-ins ต่าง ๆ โดยนําความรู้เรื่องโปรแกรม ...
  • Thumbnail

   การสร้างฉากสภาพแวดล้อม 3 มิติ เรื่อง “สิงสถิต” 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   พรรณพิชา พันธ์สุโต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชม 3D Environment Creation เรื่องนี้ได้ ตระหนักถึงปัญหาและผลเสียจากการข้องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดํา ถ่ายทอดบทสรุปด้านมืดของไสย ศาสตร์มนต์ดําเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงได้อย่างง่าย ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเกม “การผจญภัยของสุดสาคร” 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ตุลยา กนกทอง; ธัญญลักษณ์ ทองศรี; ปรเมศวร์ การดาริห์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบเกมผจญภัยในวรรณคดีไทย ในสไตล์ไทยร่วมสมัย ชื่อเกม “การผจญภัยของสุดสาคร ในรูปแบบทูดีไซด์สกอร์ บนเดสก์ท็อป และ 2) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจขอผู้เล่นที่มีต่อเกม ...
  • Thumbnail

   ซูเควสต์ : แอปพลิเคชันเน้นภารกิจเพื่อแนะนำและวางแผนเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จันทร์จิรา วัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวน สัตว์ดุสิต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการเยี่ยมชมนั้นมีทั้งแบบไม่จำกัดเวลา และแบบที่มี เวลาจำกัด โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้เยี่ยม ...
  • Thumbnail

   ตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ เรื่อง “ศึกล่าอณานิคม” 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   เมธี เรืองฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออศึกษาการสร้าง Trailer ภาพยนตร์ แบบ 3 มิติ โดย นําเสนอในรูปแบบตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ (Trailer Visual Effects Film) เพื่อให้ผู้รับชม ได้รับความเพลิดเพลิน และตระหนักถึงปัญหาของควา ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์สต็อปโมชั่น เรื่อง “กาแฟ” 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ประภัสรา กรวิเชียร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานแอนิเมชันที่เกี่ยวกับกาแฟ เพื่อนําเสนอ เรื่องราวเรื่องเล่าของต้นกําเนิดที่มากาแฟ ในการดาเนินเรื่องได้นําเอาเทคนิคการท่า Stop Motion มาใช้ตั้งแต่พื้นฐานของการทํางาน เริ่มจากการ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์สั้นผสมเทคนิควิชวลเอฟเฟค เรื่อง “ยูโทเปีย” 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วราภรณ์ วัสสนธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในสังคม สะท้อน ปัญหาชีวิตของคนชนชั้นล่างที่หลายคนอาจจะไม่รับรู้ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2564 ปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมก็ยังมิสามา ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความหวัง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   พัชรินทร์ บุญเฮ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบการ์ตูน แอนิเมชัน 3 มิติ ซึ่งข้าพเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงโทษของการคิดสั้น ไม่ลองหาวิธีแก้ปัญหาแต่กลับ เลือกที่จะหนีปัญหาแทน จนเมื่อเขาเจอกับทางออกก็สายไปเสียแล้ว ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง คิด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ฑิคัมพร ศรีสังข์งาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน พฤติกรรมที่หวาดกลัวจนเกิดกว่าเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังสอดแทรก ข้อคิดในการดําเนินชีวิต เกี่ยวกับการมีสติและไม ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วันวิสาข์ เจียะรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเล่าถึงรางวัลของความพยายามที่จะได้มา ซึ่งสิ่งของนั้น โดยมีการดําเนินเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบแอนนิเมชัน 3 มิติ ผสมผสานดนตรี ประกอบที่เน้นอารมณ์และมีการบรรยายเนื้อเรื่องเพ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ผู้พิทักษ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ฐิติชนม์ จุ้ยเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการปกป้องว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ควรปกป้องคือสิ่งไหน และการกระทําบางอย่างอาจไม่มี ทางเลือกที่ถูกต้อง ที่สุดและความถูกต้องนั้นก็ขึ้นอยู ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ภารกิจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ สุวรรณนาคะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน สังคมในปัจจุบันที่ผู้คนมักจะลืมบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกข้อคิด เกี่ยวกับทําสิ่งใดโดยไม่ละความพยายาม ปลูกฝังให้ให้ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง รถเมล์เมืองไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนธัช กาญจนะโภคิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน พฤติกรรมการขับรถโดยสารประจำทางของพนักงานขับรถในปัจจุบัน และผลกระทบที่มีมาถึง ผู้โดยสารอย่างไร นอกจากนี้ยังสอดแทรกข้อคิดเพื่อให้มีสติแล ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง รัตติกาลทมิฬ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   สืบมงคล ทองนาก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในรูปแบบเกม ซีนีเมติค ที่นำเอาเนื้อหาบางส่วนของตัวเกมมาแสดง ให้ผู้รับชมนั้นเกิดความสนใจและต้องการที่จะซื้อ เกมนั้น โดยเนื้อหาของเกมนั้น เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ศึกนี้พี่ขอ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ปุญญิศา บุญส่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน สังคมในปัจจุบันผู้คนหันไปพึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทมากในสังคมปัจจุบันจนละเลยการใช้ สติปัญญาความสามารถของตน นอกจากนี้ยังสอดแทร ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง สล็อท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วรภัทร ยิ้มสุขไพฑูรย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาตลก ขบขันช่วยผ่อนคลายแฝงข้อคิดคติสอนใจ เกี่ยวกับเรื่องความพยายาม เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย โดยเรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับสล็อทเพศผู้ที่ได้พบเจอก ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   สุดารัตน์ สงวนสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ Animation 3D ความยาว ประมาณ 3 นาที เรื่อง “Little Red Riding Hood” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากับปัญหา และอุปสรรค ทุกปัญหาล้วนมีทางออกมีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว เพียงแค่เรามีสติ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮีโร่น้อยกู้โลก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อริญชัย สุ่มมาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์สั้น 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงเรื่อง การมองคนอื่นแต่เพียงภายนอก หากการเกิดมาพร้อมพรสวรรค์แล้ว การดูถูกคนที่ไม่มีพรสวรรค์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะคนเราไม่สามารถรู้ไ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เครื่องส่งจดหมาย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อุฬาร อ่อนโอภาส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่เป็นเรื่องสั้น แนวความรักแบบ Comedy สนุกสนานแฝงด้วยข้อคิดสําหรับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเรื่อง นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของชายคนหนึ่งที ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV