Now showing items 1-20 of 137

  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เรนเดียร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ธัญลักษณ์ สกะมณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น โดยการผ่านเกมนั้นต้องใช้ไหวพริบความสามารถ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เล่นเมื่อเจออุปสรรค ซึ่งมีความแตกต่างจากเกมอื่นในเกมวิ่งอื่นๆ โดยผู้เล่นที่ได้เล่น ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง โอลิมปัส 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ปัณฑิตา พัชรวิโรจน์สกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุก ความบันเทิงและความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้งาน อีกทั้งยังให้ความรู้และสร้างทักษะประสาทสัมผัส ให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เนื่องด้วยสังคมส่วนใหญ่คิดว่าเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดี ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง อม๊อคเนสทาวเวอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ตรีพิศุทธิ์ มิ่งแม้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงสําหรับผู้ใช้งานสร้างทักษะในการวางแผนคิดวิเคราะห์รวมถึงพัฒนาความสามารถของทีมงานผู้พัฒนาโครงการเนื่องด้วยในปัจจุบันนั้นโทรศัพท์ไร้สายแทบเลตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดํา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   รติยา ฟองเอม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเนื่องจากเกมใน ปัจจุบันนั้นได้ รับความนิยม ในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไป ที่ความรุนแรงและส ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง อม๊อคเนสทาวเวอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   พลอย สมยานนทนากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น โดยการผ่านเกมนั้นต้องใช้ไหวพริบความสามารถ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาของผู้เล่นเมื่อเจออุปสรรค ซึ่งมีความแตกต่างจากเกมอื่น โดยผู้เล่นที่ได้เล่นเกมนี้จะเล่น ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง แฟรงเกนสปาร์ค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ณัฐพล งามธนาวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและเกมแฟรงเกนสปาร์คเป็นเกมการจำลองสถานการณ์ทาง ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเกต และวางแผน ที่จะต้องใช้ตรรกะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ผู้เล่นจะต้องพยายาม หาทางคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กฤตติณณ์ คล่องวิชา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเนื่องจากเกม ในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ความ รุนแรงและส่ง ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ไดมอนมายน์รัช 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ศิริชัย โสภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความรุนแรงและส่งผล ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง โก โก อาร์คติก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   เบญจรักษ์ คูหาวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนได้รับรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่มนุษย์ทุก คนกำลังประสบอยู่นี้ในรูปแบบของเกม โดยให้ผู้เล่นได้เข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในแบบที่น่ารักและน่าสน ใจ ใช้สัตว์ขั้วโลกหล ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง แฟรงเกนสปาร์ค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนากานต์ ภัทรวงศ์สิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและเกมแฟรงเกนสปาร์คเป็นเกมการจำลองสถานการณ์ทาง ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเกต และวางแผน ที่จะต้องใช้ตรรกะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ผู้เล่นจะต้องพยายาม หาทางคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จิรายุ วงศ์ภักดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมใน ปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่ จากพฤติกรรมของมนุษย์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ปิดและอันต ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มิดการ์ดมาเกีย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   รังสิมา พวงเงิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เกมได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและเยาวชนไทยมาขึ้น แต่เกมส่วนใหญ่ถูกสร้างและออกแบบมาในแนวทางของวัฒนธรรมต่างประเทศ อีกทั้งรูปแบบเกมที่ปรากฎให้เห็นจะเน้นเรื่องการ ฆ่าฟันและความรุนแรง ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ชาร์ โค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วิริยา วโรภาษ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม ที่มีตัวเกมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ ทักษะการสังเกต ทักษะการหลบหลีก ทักษะการจับจังหวะ และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กานต์ อินทะนุ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เราศึกษาและจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์งานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเนื่องจาก เกมที่นิยมในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นเกมที่มีความสดใสน่ารักเหมาะสำหรับเด็กหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งยังมีแนว เกมที่เน้นความกดดั ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ฟิชชิ่ง เวฟ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กฤติยา แจ่มเที่ยงตรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมและออกแบบเกมที่ความแปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และ เกมในปัจจุบันส่วนใหญ่มี ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง แฟรงเกนสปาร์ค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   มาริษา ชูเพ็ชร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกม ที่จะสะท้อนวิวัฒนาการที่ก้าวไปใน ด้านเทคโนโลยีนั้นอาจจะมีมากเกินไป จนการดำเนินชีวิตทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เนื่องจากเกมในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มาเฟียฮีโร่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ณัฏฐวี นามบุญเรือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความดีและความชั่วผ่านออกมาในรูปแบบของเกม ซึ่งในปัจจุบันเกมจัดเป็นสื่อให้ความบันเทิงที่นับว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยม ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ต่อสกุล ชัชวาลกิจกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกของเกมที่พัฒนาโดยคนไทยให้แสดงให้ เห็นว่า นักพัฒนาฝึกหัดในไทยสามารถพัฒนาเกมในอุตสาหกรรมระดับโลกได้ ทั้งนี้เกมที่ตัวผู้พัฒนาคิดที่จะพัฒนาจะเน้นไปทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของตัวผู้ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง โก โก อาร์คติก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ธมลวรรณ หัตถเสรีพงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนได้รับรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่มนุษย์ทุกคนกำลังประสบอยู่นี้ในรูปแบบของเกม โดยให้ผู้เล่นได้เข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในแบบที่น่ารักและน่าสนใจ ใช้สัตว์ขั้วโลกหลาก ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง โอลิมปัส 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จิรายุ เตียเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุก ความบันเทิงและความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้งาน อีกทั้งยังให้ความรู้และสร้างทักษะประสาทสัมผัส ให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เนื่องด้วยสังคมส่วนใหญ่คิดว่าเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดี ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV