Now showing items 1-20 of 486

  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีศึกษาความคิดนักเขียนการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์ต่อรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   กิรวรรณ ชุติประพฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะความคิดทางการเมืองของนักเขียนการ์ตูนล้อการเมืองใน หนังสือพิมพ์รายวัน 6 ฉบับ รวมไปถึงวิธีคิดในการนำเสนอออกมาเป็นการ์ตูนการเมืองในช่วงของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยถ่ายทอด ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊คย้อนรอยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในย่านวังบูรพาในยุคซิกซ์ตี้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐภัทร ด้วงบุญมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในย่านวังบูรพาในยุคซิกซ์ตี้ ที่ได้รับความนิยม ในช่วง พ.ศ. 2503 – 2512 ในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยถ่ายทอดเรื่อง ราวความเป็นมาของแต่ละสถานที่ ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือสารคดีชีวิตคนเปิดหมวก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จันทร์สุดา เจริญมิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนักดนตรีเปิดหมวกข้างถนนในสังคมไทย ซึ่งขอบเขต ในการศึกษาคือพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มุ่งหวัง ศึกษาแนวคิด การใช้ชีวิต และภาพรวมของวงการนักดนตรี เปิดหมวกในปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือนำชมหมู่บ้านไทยทรงดำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พีรยา เชื้อสุนทรโสภณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ตามยุคสมัยของชาวไทยทรงดำที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชา ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนยุคดิจิทัล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จุฑามาศ วัฒนาวรรณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีบันเทิงที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล นำเสนอเรื่องราวที่เป็นพฤติกรรมของคนในสังคมที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วอาจจะส่ ...
  • Thumbnail

   รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณีศึกษา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ดารารัตน์ ลาภมาก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ทำให้ประชาชนเกิด ความชื่นชอบต่อการจัดกิจกรรม โดยการตอบรับที่ดีของประชาชนจะมีผลให้การจัดงานคอนเสิร์ตได้รับความ นิยม นอกจากนี้การจัดฟรีคอนเสิร์ต ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์รายการสารคดีประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อัมพร เกียรติสูงส่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการสารคดี ประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการสารคดีและผู้เ ...
  • Thumbnail

   ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยราชกาลที่ 5 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นริศรา เพ็ขรเหลี่ยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ชม โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการผลิต พฤติกรรมการรับชมมิว ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฏธิดา เสาวนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิต เติลโฮมเบเกอรี่ โดยเป็นการศึกษามุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารภายในกรุงเทพ มหานคร สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทำก ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นแนวตลกนำเสนอเรื่องราวของวิญญาณและความปรารถนาเรื่อง "สวย" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นฤดม ภูธิพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดมุมมองความคิดของคนในปัจุบันที่ต้องการทำศัลยกรรมกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้น และเพื่อความพึงพอใจในตนเองโดยมีการอ้างอิง ทฤษฎีภาพยนตร์ และเทคนิคการถ่ายทำ ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นลินี บุญสนาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดเห็น ทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง และ นำข้อมูลที่ได้มาสรุปผล ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ความรักผ่านการเล่าเรื่องย้อนยุค เรื่อง "2525" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ภัทริน ชัยศุภสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดมุมมองความรักของคนในช่วง พ.ศ. 2525 ซึ่งได้มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตจริงของพ่อและแม่ โดยผู้จัดทําได้ทําการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก วิธีการเล่าเรื่อง ...
  • Thumbnail

   รณรงค์เพิ่มการใช้พลังทางกายในชีวิตประจำวัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   เฉลิมลาภ วิวัฒน์อานุภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้คนวัยทำงานหันมาใช้พลังทางกายในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและเปลี่ยนให้การทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการบันทึกความทรงจำของความสัมพันธ์ เรื่อง "Space" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อมรรัตน์ หล้าพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความทรงจำที่เคยเกิดขึ้น และ จดจำในรูปแบบใหม่ที่สวยงาม ซึ่งน ำมาจากบันทึกความทรงจำเมื่อช่วงหนึ่งที่ผิดหวังจากความรัก โดยผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ไม่ว่าจะเป็น ...
  • Thumbnail

   การรับรู้ ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชน์บัตรพีที บลูการ์ดและความภักดีของลูกค้าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อัญณิการ์ จันทวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรพีทีที บลู การ์ด ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ์ผ่านบัตร พีทีที บลู การ์ด ของบริษัท ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวของคนสองวัยเรื่อง "เด็ก แก่ แดด" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นคร ไชยศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเรื่องราวความโดดเดี่ยว ความเหงาที่เกิดขึ้นกับคนสองคนที่อยู่ในช่วงอายุต่างกัน คือ เด็กวัยเรียนกับผู้สูงอายุ โดยผู้จัดทําได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของคนสองช่วงวัย ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เกี่ยวกับบุคคลที่มีอาการทางจิตเรื่อง Is there are there 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ญาณิศา พงศ์ชัยไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้ที่มีอาการทางจิต ซึ่งเกิดจากการประสบเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตส่งผลให้แนวคิดและพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง โดยผู้จัดทําได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้หญิงรักผู้หญิง เรื่อง "Ordinary girl" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สิรี สุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแอบนักเพื่อนสนิท ของตนเองที่เป็นผู้หญิง โดยเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อ ริน ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมีนิสัยพูดน้อยและเป็นคนที่เก็บ ความรู้สึกไว้ใ ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับกลไกการป้องกันตัวเองของมนุษย์ เรื่อง Waterfail 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วันดี ตะบูนพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมภายใต้การควบคุมของกลไก การป้องกันตัวเองภายในจิตใจเมื่อเกิดความผิดหวังจากความสูญเสีย ซึ่งอิทธิพลของกลไกนี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ "คิวบ์ ชูก้าร์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สุทธิดา วงษ์โกวิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ Cube Sugar เพื่อ การสร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้า รวมถึงการวางแผนงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกา ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV