Recent Submissions

 • Thumbnail

  การผลิตสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรสนิยมการเลี้ยงสัตว์ทางเลือก 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  Type: Thesis
  สุวิชญา โสรัจจาภินันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตสารคดีและผลิตสารคดี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรสนิยมการเลี้ยงสัตว์ทางเลือก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังการรับชมสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรสน ...
 • Thumbnail

  โครงการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ยอมรับและเข้าใจเมื่อเด็กถาม 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  Type: Thesis
  สุวรรณี สอนดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีพฤติกรรม ช่างสงสัยที่ซึ่งเกิดขึ้นตามพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นปรกติ โดยในโครงการนี้มีจุดประสงค์ให้ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อแม่เข้าใจและใส่ใจ ...
 • Thumbnail

  การสร้างแบรนด์รองเท้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิงหน้าเท้ากว้าง “เมแกนสตูดิโอ” 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  Type: Thesis
  สุฐิรัฐ คูประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวางแผนการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการ ให้กับแบรนด์รองเท้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงหน้าเท้ากว้าง/เท้าอวบ “เมแกนสตูดิโอ” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบรนด์ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และเพื่อจัด ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์ภาพยนต์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความทรงจำเท็จ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  Type: Thesis
  สุธิมา มั่นทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นรูปแบจิตวิทยา และศึกษา และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบและความสําคัญเกี่ยวกับความทรงจําเท็จ ความยาวประมาณไม่ เกิน 40 นาที ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพจ ...
 • Thumbnail

  ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านจุดสัมผัสลูกค้าที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกค้าต่อตราสินค้า ประเภทจำหน่ายสินค้าแบบเติม Customers’ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  Type: Thesis
  สุรีวัลย์ อาภาสุนทรกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การสื่อสารการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านจุดสัมผัส ลูกค้าของตราสินค้าประเภทจําหน่ายสินค้าแบบเติม 2) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการสื่อสารการตลาด เพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านจุดสัมผัสลูกค้าของต ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV