Now showing items 1-20 of 33

  • Thumbnail

   กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ : งานศิลปกรรมและบทบาททางสังคมของเมืองเชียงใหม่ในสมัยราชวงศ์มังราย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบอายุสมัยและลักษณะการใช้งานพื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อีกทั้งสะท้อนบทบาททางด้านศาสนา ต่อการเมืองในสมัยราชวงศ์มังราย โดยศึกษาผ่านการสารวจหลักฐาน ...
  • Thumbnail

   การจำแนกจากลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกแบบ HEGER I ในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภัสสร ภู่ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   มโหระทึกเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อในสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาวอุษาคเนย์ เป็นต้นกำเนิดของดนตรียุคดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ทั้งในแง่เทคโนโลยีการผลิตแบ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาปยาธาตุแบบอิทธิพลศิลปะตะวันตกอุโบสถวัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชยพล รัศมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้เป็นการศึกษารูปแบบงานสถาปัตยกรรมจากอิทธิพลภายนอก จากอุโบสถวัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยศึกษาจากองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ รูปแบบหลังคา ตัวอาคาร วัสดุ การประดับตกแต่ง ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในศาลเจ้าแม่ทับทิม เขตบางขุนเทียน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ขวัญกมล ขวัญบัว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   รายงานการค้นคว้าส่วนบุคคลนี้ มีวัตถุปะสงค์เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในศาลเจ้าแม่ทับทิม เขตบางขุนเทียน เนื่องด้วยจากการที่ได้ศึกษาเอกสารของนักวิจัยท่านอื่น ๆ พบว่าศาลเจ้าแห่งนี้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่า ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบและกำหนดอายุกลุ่มโบราณสถานวัดแก้ว วัดหลง วัดพระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณัฐสินี ภาณุพิพัฒน์พล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ปัจจุบันหากต้องการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะศรีวิชัยนั้นจะพบว่ากลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา ได้แก่ วัดแก้ว วัดหลงและพระบรมธาตุไชยา เป็นโบราณสถานสำคัญแบบศิลปะศรีวิชัยในจำนวนไม่มากที่ยังคงสภาพให้สามารถทำการศึกษาได้และได้แสดงรูปแบบอิทธ ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบและประติมานวิทยาของประติมากรรมปรัศวนาถ ศาสนาเชน ในศิลปะอินเดีย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   หทัยชนก ขำยิ่งเกิด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของประติมานวิทยา จากแหล่งที่มาของประติมานวิทยาโดยเปรียบเทียบจากประติมากรรมจากสองศิลปะในอินเดีย เพื่อทำการสรุปข้อมูลเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประติมานวิทยาปรัศวนาถพอสั ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและหน้าที่การใช้งานบ่อน้ำขั้นบันไดกรณีศึกษาในรัฐคุชราต รัฐราชสถานและเมืองเดลี ประเทศอินเดีย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นทีพร สีงาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษารูปแบบและหน้าที่การใช้งานของอ่างเก็บน้าที่มีรูปแบบพิเศษเฉพาะตัวบริเวณภาคตะวันตกของประเทศอินเดียเพื่อทาหาว่ารูปแบบของอ่างเก็บน้านั้นๆสามารถบ่งบอกหน้าที่การใช้งานของตัวมันเองได้หรือไม่ จากการศึกษาสามารถตั้งประเด็น ...
  • Thumbnail

   การสร้างพื้นที่ของทหารชั้นผู้น้อยในงานศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ภัทรานิษฐ์ เลี้ยงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการแบ่งระบบชนชั้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะชนชั้นสูงสุดของประเทศ ตลอดจนได้รับความจงรักภักดีและให้การเคารพจากประชาชนในฐานะผู้สร้างความเป็นชาติไทยมจนถึงปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   คติความเชื่อ รูปแบบและการจัดวางประติมากรรมศาลเจ้า : ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชนิชา นุ่มพุ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษา “คติความเชื่อ รูปแบบและการจัดวางประติมากรรมศาลเจ้า : ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” นั้นมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบและจัดวางประติมากรรมภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ทั้งตัวองค์ประธานหลักข ...
  • Thumbnail

   คติความเชื่อจากงานศิลปกรรมของศาลเจ้าแซ่ซิ้ม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   มานิตา เรืองธรรมพิศาล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   ศาลเจ้าแซ่ซิ้มแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2429 ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยผู้นำตระกูลแซ่ซิ้ม เนื่องจากคิดว่าการที่ชาวตระกูลแซ่ซิ้มซึ่งอาศัยอยู่ในย่านวงเวียนใหญ่และธนบุรีมี ...
  • Thumbnail

   ความหมายและแนวคิดในการจัดวางประติมากรรมในวัดทิพยวารีวิหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พิรญาณ์ บันลือสมบัติกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษาเรื่อง “ความหมายและแนวคิดในการจัดวางประติมากรรมในวัดทิพยวารีวิหาร” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเชื่อแบบจีนประเพณีกับความเชื่อลัทธิเต๋าที่ผสมผสานกันผ่านการจัดวางประติมากรรมและการศึกษาความหมายของประติมากรรมในวัด ...
  • Thumbnail

   งานศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็นลาวภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สกุลยา วาสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพฯ หากมองแบบผิวเผิน วัดแห่งนี้ก็คงเป็นวัดหลวง มีศิลปกรรมตามแบบไทยประเพณีอย่างไทย แต่ถ้าหากลองพินิจพิจารณาดูศิลปกรรมภายในวัดปทุมวนาราม อย่างถี่ถ้วนแล้ว ...
  • Thumbnail

   จุนทีโพธิสัตว์ : พัฒนาการรูปแบบศิลปกรรม และประติมานวิทยา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณัฐชัย ลลิตพิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบศิลปกรรม และพัฒนาการของพระโพธิสัตว์จุนที โดยศึกษาเริ่มตั้งแต่อินเดียที่เป็นจุดกาเนิด และศึกษาต่อมายังรูปแบบที่พบในทิเบต จีน และเวียดนาม เนื่องจากดินแดนดังกล่าวข้างต้นเป็นด ...
  • Thumbnail

   ชาวต่างชาติในฐานะคนเดินเรือผ่านจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ญาดา กลิ่นสนิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความหลากหลายของคนเดินเรือในสมัยอยุธยาและดูความเปลี่ยนแปลงของชาติที่เป็นคนเดินเรือในแต่ละช่วงเวลาของอยุธยา โดยศึกษาจากการเปรียบเทียบรูปแบบบุคคลที่ปรากฏบนเรือกับคนที่มีก ...
  • Thumbnail

   ตรวจสอบหน้าที่การใช้งานของปราสาทวัดเจ้าจันทร์จากหลักฐานศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พิมพ์พิมล ระวัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   วัดเจ้าจันทร์ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่วัดนี้มีรูปแบบศิลปกรรมองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีปราสาทรูปแบบอย่างขอมสมัยบายนอันเป็นช่วงสมัยที่ ...
  • Thumbnail

   ที่มาการเขียนภาพจิตรกรรมวิถีชีวิตของจิตรกรซิน ยุนบกในสมัยราชวงศ์โชซอน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กษมาพร ต้องสู้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเขียนภาพจิตรกรรมวิถีชีวิตของซิน ยุนบก จิตรกรรมในกลุ่มผู้เขียนภาพจิตรกรรมวิถีชีวิตที่เขียนภาพได้โดดเด่นกว่าจิตรกรคนใดในสมัยราชวงศ์โชซอน เนื่องจากเขาเน้นเขียนภาพผู้หญิง ...
  • Thumbnail

   ที่มาและความหมายของโพธยาครีมุทราในพุทธศิลป์ญี่ปุ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณัฐนนท์ วิริยะวิทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงที่มา ความหมาย และการใช้งาน ของโพธยาครีมุทราซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานอย่างมากในพุทธศิลป์ญี่ปุ่น จากการศึกษาพบว่า โพธยาครีมุทรานั้น อาจจะมีต้นกาเนิดอยู่ในอาณาจักรจีนสมัยราชวงศ์ถัง ...
  • Thumbnail

   ประติมานวิทยาและภาพสะท้อนสังคมบนใบเสมาทวารวดีบ้านคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กฤษฎา นิลพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบภาพสลักบนใบเสมาสมัยทวารวดีที่พบที่บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งบ้านคอนสวรรค์นี้เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีใบเสมาจำนวนมากเดิมก่อนหน้านี้ใบเสมาบ้านคอนสวรรค์ยั ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการของจิตรกรรมพระมหาชนกชาดกตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อลงกรณ์ จันทร์สุข; Alongkorn Chansuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาพัฒนาการของจิตรกรรมพระมหาชนกชาดกตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบงานจิตรกรรมแต่ละสมัยประกอบปัจจัยแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการทางสังคมและประวัติศาสตร์จากงานศิลปกรรมลาวสองฝั่งโขงเมืองมุกดาหาร-เมืองสะหวันนะเขต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   สะหวันนะเขตและมุกดาหารเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ปรากฏหลักฐานทั้งในเอกสารส่วนกลาง รวมไปถึงปรากฏเอกสารท้องถิ่น กล่าวถึงความเป็นมาของบริเวณนี้อย่างชัดเจนในสมัยวัฒนธรรมล้านช้างเข้ามายังพื้นที่ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV