Now showing items 1-20 of 200

  • Thumbnail

   The Body Project : กระบวนการสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย กรณีศึกษา Cardio Boxing Gym Ratchaburi 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   สุพิชชา จุลีณา จีมีโน่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษา “The Body Project : กระบวนสร้างร่างกายด้วยกีฬามวยไทย กรณีศึกษา Cardio Boxing Gym Ratchaburi” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้คนจำนวนมากให้ ความสำคัญแก่ร่างกายและการลงทุนในร่างกายฐานะที่เป็นทุนทางกายภาพ ...
  • Thumbnail

   Café hopping กับการแสดงอัตลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   มยุรี เทียมศร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ Café hopping ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาการนำเสนอภาพตัวแทนของร้านกาแฟในสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยกรอบแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) ...
  • Thumbnail

   Cat Cafe : วัฒนธรรมสมัยนิยมของคนรักแมว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ณัฐปภัสร์ มนพิชญ์สินี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมของคาเฟ่แมว ความสัมพันธ์ระหว่างแมวและมนุษย์ รวมถึงพัฒนาการของธุรกิจคาเฟ่แมว เพื่อทำความเข้าใจถึง กระแสความนิยมและการตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม ที่สะท้อนผ่ ...
  • Thumbnail

   Cover dance กับการสร้างตัวตน : กรณีศึกษา กลุ่มนักเต้น Cover dance J-pop 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ธนพร ประทักษ์วิริยะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   Dance และกระบวนการสร้างตัวตนของผู้เต้น Cover Dance J-pop ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้เต้น Cover Dance J-pop ในประเทศไทยจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยการเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ...
  • Thumbnail

   Covid -19 กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเมืองป่าตอง : ผลกระทบและการจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ณัฐวดี เพชรแสนตัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาเรื่อง “Covid -19 กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเมืองป่าตอง ผลกระทบและการจัดการความเสี่ยงกรณีศึกษา : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองป่าตองสถานที่ท่องเที่ยว ...
  • Thumbnail

   E-commerce : ทางเลือกของพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ กรณีศึกษาไปรษณีย์พุทธมณฑล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ดิษลดา เพชรเกลี้ยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษากระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดยมีกรณีศึกษาคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้บริการไปรษณีย์พุทธมณฑล อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงกา ...
  • Thumbnail

   Meme: ภาพสะท้อนการล้อเลียน ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   คันธพร สาลี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   การศึกษาเรื่อง Meme: ภาพสะท้อนการล้อเลียน ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารผ่านมีมการเมือง ทั้งการทํา ความเข้าใจการให้ความหมายมีมการเมือง ...
  • Thumbnail

   MICO Live ผู้หญิงกับการทําร่างกายให้เป็นสินค้า 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ชัญญา ธารีธนาธิป (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   งานศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “MICO Live ผู้หญิงกับการทําร่างกายให้เป็นสินค้า” ศึกษาผ่านการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทําอาชีพ VJ และผู้ชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงร่างกายของ VJ บน MICO Live ...
  • Thumbnail

   Original Character: ตัวตนในสภาวะเหนือจริงของกลุ่มนักวาด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ปพิชญา เรือนทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาเรื่อง Original Character: ตัวตนในสภาวะเหนือจริงของกลุ่มนักวาด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง Original Character ของนักวาด เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักวาดกับOriginal Character, Original Character กับ ...
  • Thumbnail

   Rap Against Dictatorship การต่อสู้กับอำนาจรัฐของแร็พไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   วริศรา ศรีนอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้เรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของแร็พเปอร์ผ่านการแสดงออกทางการเมืองด้วยเพลง โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของการแร็พที่มีเนื้อหาวิพากษ์สังคม และศึกษาการต่อ ...
  • Thumbnail

   กบฏผู้มีบุญในมณฑลอีสาน พ.ศ. 2444 - 2445 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   สุมิตรา อำนวยศิริสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของผู้หญิงที่ถูกข่มขืน : กรณีศึกษา ศูนย์พิทักษ์หญิง มูลนิธิเพื่อนสตรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   พรพิชชา บุญบรรจง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   กระบวนการกลายเป็นชายขอบของการเข้าไม่ถึงสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กบนท้องถนนในบริเวณสะพานพุทธ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   นรรจชนก กริชฤทธิเศรษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การศึกษาเรื่อง กระบวนการกลายเป็นชายขอบของการเข้าไม่ถึงสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กบนท้องถนนในบริเวณสะพานพุทธ ผู้ศึกษามีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงชีวิตประจำวันของเด็กบนท้องถนนบริเวณสะพานพุทธ ,ศึกษาถึงการกลายเป็นชายขอบของก ...
  • Thumbnail

   กระบวนการกลายเป็นนักพากย์ (Voice Actor) กรณีศึกษา: ทีมพากย์พันธมิตร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ณวรา สุวรรณภิงคาร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   งานศึกษาเรื่อง “กระบวนการกลายเป็นนักพากย์ กรณีศึกษา: ทีมพากย์พันธมิตร” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตขึ้นของกิจการภาพยนตร์ในไทยและศึกษาถึงกระบวนการการกลายเป็นนักพากย์ การสะสมทุน ...
  • Thumbnail

   กระบวนการกลายเป็นสินค้าของท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   เปมิกา คีรีวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีมาอย่างยาวนานในพระพุทธศาสนา ได้แพร่กระจายไปยังวัดตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีความเชื่อดั้งเดิมในด้านแคล้วคลาด ไล่ผีหรือปกป้องจากสิ่ง ไม่ดี จากนั้นวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม ...
  • Thumbnail

   กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญี่ปุ่น และการใช้พื้นที่ชุมชนเสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญี่ปุ่น และการใช้พื้นที่ชุมชนเสมือนในการ บริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการของรายการเล่า เรื่องผีตั้งแต่ปี พ.ศ.2435-ปัจจุบัน ในช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ ...
  • Thumbnail

   กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำ กรณีศึกษา เกม Home Sweet Home EP. 2 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ชยันต์พล พัชรบุญสงวน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำ กรณีศึกษา เกม Home Sweet Home EP. 2 ผู้ศึกษาใช้แนวคิด กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) และแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ 1) ศึกษาการนำเสนอ ...
  • Thumbnail

   กระบวนการทำนาฏกรรมท้องถิ่นเป็นสินค้า : โนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ปาเจรา ดำศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการทำโนราหางเครื่องเป็นสินค้า ทางวัฒนธรรมของคณะโนราศรีธน ธนนชัย และ 2) ศึกษาวิธีการอนุรักษ์การแสดงโนราของคณะโนรา ศรีธน ธนนชัย งานศึกษาชิ้นนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภ ...
  • Thumbnail

   กระบวนการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงความหมายของการนำเสนอภาพผีแวม ไพร์ในภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   อันดามัน พีรานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการศึกษากลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทยที่มีกระบวนความรู้ความเข้าใจและสนใจในเรื่องราวของผีแวมไพร์โดยการรับสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาคือ 1) ศึกษาปัจจัยที ...
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างความทรงจำผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   ธาราวดี เพชรอดิเรก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า การเลือกเรื่องเล่าในภาพยนตร์เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว มีกระบวนการสร้างความทรงจำอย่างไร และต้องการให้สังคมจำอะไร โดยศึกษาผ่านภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องเล่าของผู้รอดชีวิตใน ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV