Recent Submissions

 • Thumbnail

  ชีวิตที่เคลื่อนย้ายและการจัดการทางอารมณ์ของกระเป๋ารถเมล์ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  สุรัญชนา ศรีสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเรื่อง "ชีวิตที่เคลื่อนย้ายและการจัดการทางอารมณ์ของกระเป๋ารถเมล์" มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาชีวิตประจำวันและการทำงานของอาชีพกระเป๋ารถเมล์ และศึกษาการจัดการอารมณ์ขณะปฏิบัติงานเป็น กระเป๋ารถเมล์ซึ่งอยู่ในฐานะแรงงา ...
 • Thumbnail

  การเกษียณคือการเดินทาง มิใช่ปลายทาง : วิกฤตวัยเกษียณและการปรับตัวของผู้เกษียณอายุ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  ศุภิสรา กล่ำโภชน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเรื่อง"การเกษียณคือการเดินทาง มิใช่ปลายทาง" : วิกฤวัยเกษียณและการปรับตัวของผู้เกษียณอายุ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเกษียณอายุในมิติเศรษฐกิจ มิติอารมณ์และสังคม 2) ศึกษาภาวะวิกฤต ของผู้เกษี ...
 • Thumbnail

  การสะสมทุนของผู้เล่นเกม Fifa Online 4 และการรวมกลุ่มในพื้นที่ออนไลน์ของผู้เล่น 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  ศุภวุฒิ กีรติวศิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง "การสะสมทุนของผู้เล่นเกม Fifa Onine 4 และการรวมกลุ่มในพื้นที่ ออนไลน์ของผู้เล่น" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของเกม Fifa Online 4 และภาคที่ 1-3 อีกทั้งยังศึกษาถึงรูปแบบการสะสมแ ...
 • Thumbnail

  หลังคลื่น: การเป็นไต้ก๋งเรือประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  ศุภมาศ แสงมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  การศึกษาเรื่องหลังคลื่น: การเป็นไต้ก๋งเรือประมงพื้นบ้านเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการชุมชนประมงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการเป็นไต้ก๋งและ การสะสมทุนทางวัฒนธรรมที่นำมาสู่การขยายทุนทางเศรษฐกิจ ...
 • Thumbnail

  งานกับคนไร้บ้าน กรณีศึกษา โครงการจ้างวานข้า 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
  Type: Thesis
  ศิริวรรณ สีสิงห์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
  งานศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง "งานกับคนไร้บ้าน กรณีศึกษา โครงการจ้างวานข้า" ศึกษาผ่าน การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับทางเจ้าหน้าที่และสมาชิกของโครงการจ้างวานข้า โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัติการของโครงการจ้างวานข้า ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV