Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์; Nattawut Preyawanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013-09)
   ถนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นชุมชนเมือง ถนนไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสัญจรตาม คำนิยามพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การพบปะ การสันทนาการ หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง ...
  • Thumbnail

   การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; Kamthorn Kulachol; Singhanat Sangsehanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดทำแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัดปากอ่าวไทย ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลำดับ ...
  • Thumbnail

   องค์ประกอบในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วย ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี; Sineenart Sukolratanametee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีส่วนสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของชุมชนและเมือง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ...
  • Thumbnail

   การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สิงหนาท แสงสีหนาท; เหมือนแก้ว จารุดุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นรับมอบภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์ 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   รุจิโรจน์ อนามบุตร; สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี; Rujiroj Anambutr; Sineenart Sukolratanametee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   การจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนะหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละประเภทแหล่งศิลปกรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ...
  • Thumbnail

   แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; กัตติกา กิตติประสาร; วิล์ลญา สงค์อิ่ม; ญาดา สุคนธพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฟื้นฟูเคหะชุมชนยุคเริ่มแรก ซึ่งการเคหะแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยได้ก่อสร้างเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว เนื่องจากในปัจจุบัน เคหะชุมชนดังกล่าวมีส ...
  • Thumbnail

   สำนึกต่อถิ่นที่กับสัณฐานต่างลักษณะในเมืองกรุงเทพ 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สิงหนาท แสงสีหนาท (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-09-07)
   สำนึกต่อถิ่นที่มีความสำคัญต่อการหยั่งถึงความคิดของมนุษย์ตลอดจนความหมายที่ผู้คนมอบไว้ให้แก่พื้นที่ ประสบการณ์เบื้องลึกสุดของมนุษย์ต่อการผูกสัมพันธ์กับพื้นที่ปรากฏอยู่ในสำนึกและถิ่นที่คือสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างภายใต้อิทธิพล ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV