Recent Submissions

 • Thumbnail

  การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  สิงหนาท แสงสีหนาท; เหมือนแก้ว จารุดุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นรับมอบภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/ ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; กัตติกา กิตติประสาร; วิล์ลญา สงค์อิ่ม; ญาดา สุคนธพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฟื้นฟูเคหะชุมชนยุคเริ่มแรก ซึ่งการเคหะแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยได้ก่อสร้างเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว เนื่องจากในปัจจุบัน เคหะชุมชนดังกล่าวมีส ...
 • Thumbnail

  สำนึกต่อถิ่นที่กับสัณฐานต่างลักษณะในเมืองกรุงเทพ 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  สิงหนาท แสงสีหนาท (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-09-07)
  สำนึกต่อถิ่นที่มีความสำคัญต่อการหยั่งถึงความคิดของมนุษย์ตลอดจนความหมายที่ผู้คนมอบไว้ให้แก่พื้นที่ ประสบการณ์เบื้องลึกสุดของมนุษย์ต่อการผูกสัมพันธ์กับพื้นที่ปรากฏอยู่ในสำนึกและถิ่นที่คือสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างภายใต้อิทธิพล ...
 • Thumbnail

  องค์ประกอบในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วย ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี; Sineenart Sukolratanametee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
  ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีส่วนสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของชุมชนและเมือง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ...
 • Thumbnail

  การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; Kamthorn Kulachol; Singhanat Sangsehanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดทำแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัดปากอ่าวไทย ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลำดับ ...

View more


Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV