Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   อ่านใหม่-มองใหม่ : ปีสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยา 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   เกรียงไกร เกิดศิริ; Kreangkrai Kirdsiri (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   บทความเรื่อง “อ่านใหม่-มองใหม่ : ปีการสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ อยุธยา” มุ่งหมายเพื่อศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับอยุธยา เพื่อทราบสถานภาพความรู้ ชุดความคิด ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยาที่ม ...
  • Thumbnail

   แบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเหล็กเสริมแบบเกี่ยวล็อค 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   มาลินี ศรีสุวรรณ; Malinee Srisuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   ในการก่อสร้าง คาน เสา และผนังคอนกรีต ก่อนจะเทคอนกรีตจะต้องมีการเตรียมการ สองประการ คือ การทำแบบหล่อ (Formwork) โดยทำโครงไม้รัดแบบหรือไม้ตุ๊กตา และการผูก เหล็กเสริม (Reinforce Steel) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ต้องแยกกันทำ ...
  • Thumbnail

   สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่น: การดำรงและการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   วีระ อินพันทัง; Vira Inpuntung (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   บทความเกี่ยวกับการดำรงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่นนี้ เกิดจากการศึกษาผ่านวิทยานิพนธ์ 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง “การศึกษาภูมิทัศน์สรรค์สร้างท้องถิ่นไทยบริเวณที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบริมแม่นํ้าเพชรบุรี ...
  • Thumbnail

   เฮียนเสายองหิน: เรือนพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยชาวไทหล่ม บ้านแก่งโตน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ขนิษฐา ปานศรี; วีระ อินพันทัง; Kanitta Pansri; Vira Inpuntung (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยของ “ชาวไทหล่ม” ที่มีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นตั้งเสาบนก้อนหิน หรือที่เรียกในภาษาถิ่นว่า “เฮียนเสายองหิน” โดยศึกษาในที่บ้านแก่งโตน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเรือนกรณีศึกษาจำนวน ...
  • Thumbnail

   เถรอดเพล จากของเล่นเป็นศาลา 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   วีระ อินพันทัง; อภิรดี เกษมศุข; สุคตยุติ จารุนุช; Vira Inpuntung; Apiradee kasemsook; Sukotyut Charunut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   การได้เห็นแท่นตั้งศพในงานสวดพระอภิธรรมที่วัดไทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบสร้างจากข้อต่อไม้แบบเถรอดเพล ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอันเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับข้อต่อไม้ดังกล่าวเพื่อป ...
  • Thumbnail

   รูปทรง และการจัดวางที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ : บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   เกรียงไกร เกิดศิริ; ธนิก หมื่นคำวัง; Kreangkrai Kirdsiri; Thanick Muenkhamwang (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-01)
   บทความนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบแผนของเรือน การจำแนกประเภทของเรือน ลักษณะความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอยของเรือน และศึกษาถึงพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ ซึ่งในประเด็นศึกษาดังกล่าวเกิดมาจากแนวความคิด ...
  • Thumbnail

   ระบบพื้นที่ของอาคารบ้านทรงตะวันตกและการระบายอากาศจากการใช้งานในอดีตและปัจจุบัน กรณีศึกษา : บ้านไกรจิตติ บ้านผ่านฟ้า และบ้านพระอาทิตย์ 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   สุคตยุติ จารุนุช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019-03-04)
   บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองเพื่อหาพื้นที่หลักที่ส่งผลต่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของอาคารประเภทบ้านพักอาศัย และเป็นการทดลองในการหาเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในอาคาร ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV