Now showing items 1-20 of 26

  • Thumbnail

   ความทรงจำของวัยเยาว์กับความหมายที่เลื่อนไหล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   อาทิตย์ ศิริทาวัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   แอนิเมชันโลกคู่ขนานการค้นหาความสมดุลของชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ไชยพศ ชัยสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผลงานของข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน คือ เรื่องราวของความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้คนที่มีฐานะร่ำรวย กับผู้คนที่มีฐานะยากจน ผ่านมุมมองทางความคิดของข้าพเจ้า นำเสนอในรูปแบบกระบวนการทางศิลปะสื่อผสมด้ว ...
  • Thumbnail

   กราฟฟิตี้ชุมชน ความรัก สัตว์เลี้ยงและการปลูกฝัง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ศุภวิชญ์ อินทร์งาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระทำการทารุณกรรมต่อสัตว์ และเพิกเฉยต่อการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้จำนวนของสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสังคม ...
  • Thumbnail

   ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   โอริสรา เรืองเล็ก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์โครงการนี้ เริ่มต้นมาจากความสนใจเกี่ยวกับระบบกลไกของเครื่องจักรไอน้้าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยสนใจการท้างานของระบบกลไกต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในตัวเครื่องจักร ซึ่งเมื่อกลไกได้ถูกขับเคลื่อนท้างานอย่างเ ...
  • Thumbnail

   ศิลปะการสักบนร่างกายโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ณัชชา เจริญโชคกิตติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผู้หญิงในปัจจุบันให้ความสนใจกับร่างกายของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงาม ความมั่นใจ และสุขภาพอาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากค่านิยมมากมายของสังคมที่มีต่อเพศหญิง ทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกถูกเปรียบเทียบ ...
  • Thumbnail

   การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   หนึ่งพัชร อรุณนพรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   "การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ" ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีลักษณะการนาเสนอในรูปแบบของจลนศิลป์ (Kinetic art) ขับเคลื่อนด้วยกลไกประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือน เพื่อให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ร่วมต่อสิ่งข ...
  • Thumbnail

   ศิลปะรูปแบบผสมคุณค่าใหม่ของวัสดุเหลือใช้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วรางคณา ประเสริฐผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้านำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบสื่อผสม โดยสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เป็นหลัก แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่ได้พบเจอสิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ผนวกกับความสนใจในวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ...
  • Thumbnail

   สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วีรภัทร พัฒลากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   “สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ ”คือผลงานศิลปะที่นาเสนอบรรยากาศของแสงและวัตถุทาง ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการใช้แสงผสานซ้อนไปกับสถานที่ต่างๆบนพื้นที่ความเป็นจริง เพื่อ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างและบรรยากาศของสถานที่เดิมให้เกิดผลทางอารมณ์ ...
  • Thumbnail

   ศิลปะภาพเคลื่อนไหว : เมื่อขี้เล่าเรื่อง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดก็ตาม ต่างก็มีร่างกายที่เหมือนกัน แม้ว่าจะแตกต่างกัน ทางด้านหน้าตา ชนชั้น ฐานะในสังคม พวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็น “มนุษย์” ทั้งสิ้น แต่บ่อยครั้งเรามักพบว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชอบแบ่งแยกอยู่เสมอ ...
  • Thumbnail

   ครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   สุทธิธรรม ธรรมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   นับตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มมีความสนใจและเลือกที่จะศึกษาด้านศิลปะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าตัวข้าพเจ้านั้นมีระยะห่างจากครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ การสนาทนาระหว่างข้าพเจ้ากับบิดาและมารดาลดน้อยลง กิจกรรมร่วมภายในครอบครัวได้ขาดหายไป ...
  • Thumbnail

   ในนามของความรัก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   นันท์ ทิพย์เนติกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมมองเห็นความรักที่หลากหลาย เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นปัจเจก จึงควรมีความรักในรูปแบบของตัวเอง ขณะที่การรับสารจากสื่อ ต่างๆอาจแสดงให้เห็นถึงความรักทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ...
  • Thumbnail

   บทเพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ปราชญ์น้ำเพชร กนกนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นส่วนส้าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตและความมั่นคงทาง อารมณ์ของบุคคล การรับฟังด้วยความเข้าใจอย่างจริงใจเป็นจุดเริ่มต้นของการไว้วางใจ อันน้ามาสู่ สัมพันธภาพที่ดีดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่า “เวลา” ...
  • Thumbnail

   ตัวตนคู่ขนาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ปวัน จิระโณทัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ปัจจุบันการคุกคามทางเพศปรากฏทั่วไปในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การล่วงละเมิดผ่านสายตา คำพูดหรือแม้กระทั่งการเขียนไปจนถึงการล่วงละเมิดทางร่างกาย การกระทำดังกล่าวมักสัมพันธ์กับ การใช้อานาจระหว่างบุคคลอยู่เสมอ อาทิ เพศชายกับเพศหญิง, ...
  • Thumbnail

   โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื่อชุมชน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ลลิตา พิริยมานันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การจัดทำเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื่อ ชุมชน” เล่มนี้เป็นการอธิบายถึงขบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มคิดที่มาของโครงการ คือ การสร้าง สรรค์ศิลปะสาธารณะในย่านเยาวราช ...
  • Thumbnail

   ข้อความ เมือง ภาพเคลื่อนไหว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   มานิตา รักปทุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์มีการใช้พื้นที่และเวลาในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ โดยการ จารึกเป็นภาพและพัฒนามาเป็นภาษาภาพ จนเกิดเป็นการบันทึกในรูปแบบตัวอักษร ซึ่งเนื้อหาที่ถูกเขียนมัก เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ...
  • Thumbnail

   เมื่อการคุกคามทางเพศออนไลน์เสมือนจริง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ณัทธร ตัณฑ์สุรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ปัจจุบันการคุกคามทางเพศปรากฏทั่วไปในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การล่วงละเมิดผ่านสายตา คำพูดหรือแม้กระทั่งการเขียนไปจนถึงการล่วงละเมิดทางร่างกาย การกระทำดังกล่าวมักสัมพันธ์กับ การใช้อานาจระหว่างบุคคลอยู่เสมอ อาทิ เพศชายกับเพศหญิง, ...
  • Thumbnail

   อำนาจ โครงสร้าง และจินตภาพ(ไม่)นิ่ง โดย นาย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ชาคริต บูรณารมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   โลกของภาพถ่ายในอดีตนั้นเป็นการบันทึกและถ่ายทอดภาพเหตุการณ์เพียงชั่วขณะหนึ่งออกมาเป็นภาพนิ่งแต่เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในโลกรอบตัวด้วยกล้องถ่ายบันทึกภาพก็เช่นเดียวกันได้ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไ ...
  • Thumbnail

   สุนทรียะของพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกที่ปรากฏและไม่ปรากฏ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   สุนทรียะของพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกที่ปรากฏและไม่ปรากฏ ภาพทิวทัศน์เป็นหัวข้อทางศิลปะที่ได้รับความนิยมเสมอมา ตั้งแต่เมื่อไรกันที่ภาพทิวทัศน์ซึ่ง แต่เดิมทำหน้าที่เป็นเพียงฉากหลัง ได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นองค์ประธา ...
  • Thumbnail

   ฟื้นฝันวัยเด็ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วริศ ศรีชมภู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ศิลปนิพนธ์ชุด ‘ฟื้นฝันวัยเด็ก’ เริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบมาในวัยเด็ก มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อได้พินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้ว ข้าพเจ้าได้พบว่าประสบการณ์ที่ดีและ ร้ายนั้น ส่วนมากที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมั ...
  • Thumbnail

   การเดินทางวิปัสสนาวงศ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ชานิน รัตนาชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   วิปัสสนากรรมฐาน เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ หรือเรียกว่าหนทางเข้าสู่ มรรคผลนิพพาน เพราะเหตุที่มนุษย์มีความทุกข์ในระหว่างการใช้ชีวิต และที่สุดก็ต้องพบกับความตาย อันเป็นธรรมดาที่ไม่มีผู้ใดหนีพ้น วิปัสสนากรรมฐ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV