Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธี Balanced scorecard 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   อนันต์ สู่เสรีดำรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศึกษาปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลธุรกิจค้าปลีกและประเมินประสิทธิผลธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ขนาดตัวอย่างจำนวน 420 ราย แบ่งเป็น ตำบลหัวหิน ...
  • Thumbnail

   ผลของ salicylie acid ต่อการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีในหน่อไม้ฝรั่ง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Animal Sciences and Agricultural Technology / จุลนิพนธ์- สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   Type: Thesis
   ปิยะวรรณ สุขขำ; อารีย์ กองแตน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากการทดลองผลของ Salicylic acid (SA) ต่อการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีในหน่อไม้ฝรั่ง มี การนําหน่อไม้ฝรั่งมาจุ่มสารละลาย SA ที่ระดับความเข้มข้น 0 (ควบคุม) , 0.2, 0.5 และ 2.0 mMol จากนั้นนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาทุนกู้ยืม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Community Management / สารนิพนธ์- การจัดการชุมชน
   Type: Thesis
   กนกทิพย์ พวงทิพย์; จรี เพิ่มนาม; สุชาติ สมจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ชื่อสารนิพนธ์ 01 พฤติกรรมการใช้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาทุน กู้ยืม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / อาจารย์สุนี คํานวลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของก ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ คิดดี้เนิร์สเซอรี่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   เอื้อมพร หน่อศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ในปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นครอบครัวขนาดเล็ก คือ พ่อแม่และลูก 2 คน ในช่วงที่ผู้ปกครองจำเป็น ต้องออกไปหาเลี้ยงชีพยังนอกบ้าน ทำให้เด็กขาดผู้เลี้ยงดู ผู้ประกอบการ คิดดี้เนอสเซอรี่ จึงเล็งเห็นช่องทางที่จะประกอบธุรกิจสถานร ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มิดการ์ดมาเกีย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อังคณา พิชยปัญญา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้เกมในปัจจุบันไม่เป็นเพียงแค่เกมที่เล่นแล้วได้รับความ สนุกสนานเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อให้เกมสามารถเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ผู้ที่ได้เล่นอีก ด้วย โดยในปัจจุบันนั้นคนหันมาสนใจในการเล ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   รติยา ฟองเอม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเนื่องจากเกมใน ปัจจุบันนั้นได้ รับความนิยม ในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไป ที่ความรุนแรงและส ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กฤตติณณ์ คล่องวิชา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเนื่องจากเกม ในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ความ รุนแรงและส่ง ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง แฟรงเกนสปาร์ค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ณัฐพล งามธนาวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและเกมแฟรงเกนสปาร์คเป็นเกมการจำลองสถานการณ์ทาง ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเกต และวางแผน ที่จะต้องใช้ตรรกะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ผู้เล่นจะต้องพยายาม หาทางคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV