Now showing items 1-20 of 96

  • Thumbnail

   Ambition and idolization no.37/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   Atmosphere of faith no. 1 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   วิรัญญา ดวงรัตน์; Wiranya Duangrat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ศิลปินต้องการแสดงบรรยากาศแห่งความศรัทธาผ่านทางภาพจิตรกรรมที่แสดงบรรยากาศภายในโบสถ์ จากมุมมองที่ผสานกันระหว่างระนาบของเสาและหน้าต่างภายในโบสถ์กับภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกศรัทธา ความสงบ ความลึกซึ้งของจิตต ...
  • Thumbnail

   Before the rising sun/2015 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต; Teerawat Ngarmchuachit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความงดงามของชีวิตที่เรียบง่ายอันเกิดจาก "ความว่าง"
  • Thumbnail

   Book – notebook 2470 – 2559 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ข้าพเจ้ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกทุกด้าน ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แต่ผู้คนก็มิอาจหลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒน์โดยเวลา จึงต้องการแสดงออกถึงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   Charming lady (Beauty without jealousy) 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความงดงามของชีวิต โดยที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องราวและรูปลักษณ์ “ภาพลักษณ์” ของความเป็นหญิงตามค่านิยมในสังคมข้าพเจ้าแต่งตัวในชุดต่าง ๆ แล้วโพสท์ท่าแสดงหน้าตาล้อเลียนต่าง ๆ เป็นตัวของข้าพเจ้าเอง ...
  • Thumbnail

   Inside the black room 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ทรงไชย บัวชุม; Songchai Buachum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
  • Thumbnail

   Is everything 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต; Teerawat Ngarmchuachit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ความรู้คู่ชีวิต แต่งงานกับความรู้
  • Thumbnail

   Memory of country 2/2009 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบ อบอุ่น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่ายในลักษณะการมองภาพแบบตานก (Bird Eye View) เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้องการบ่งบอกถึงเพื่อนบ้าน ความเป็นอยุ่ที่ผูกพันแวดล้อม ...
  • Thumbnail

   Monument of love no.13/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   ในการแสดงออกของผลงานภาพพิมพ์ ศิลปินได้นำเอาวัตถุที่เป็นเสมือนหลักฐานพยานแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาประกอบกันในสภาพการหนึ่ง จากจิตใต้สำนึก จินตนาการและความคิดฝันเป็นทิวทัศน์ของวัตถุที่ไม่มีจริงอยูในโลก
  • Thumbnail

   Tense Invisble no.2 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เรามักถูกกดดันจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกกดดันผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า โดยนำร่างกายมนุษย์มาเป็นสื่อในการแสดงออก
  • Thumbnail

   Untitled 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   ณภัทร ธรรมนิยา; Naphat Thamaniya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   Very very beautiful indeed 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ทุกวันนี้ผู้คนต่างตะเกียกตะกายตามหาความสุขจนเหน็ดเหนื่อยทุรนทุรายจนกลายเป็นความทุกข์ ปัญหาอาจจะอยู่ตรงที่มัวแต่ไปยึดติดอยู่กับคำว่า "ความสุข" แล้วเฝ้าคิดฝันและอยากได้สิ่งต่างๆ เพราะมองความสุขเป็น "วัตถุ" แต่มิได้ตระหนักถ ...
  • Thumbnail

   กล่องทิพย์ เนรมิต หมายเลข 1 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   พิทักษ์ สง่า; Pitak Sa-nga (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   ต้องการสะท้อนภาพแทนความเชื่อของมนุษย์ ที่มีความผูกพันธ์กับวัตถุที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นภายใต้พลังทางความเชื่อที่สามารถเหนี่ยวนำ ชักพาสิ่งต่างๆ เข้าไปสู่สิ่งที่ดีงามแห่งชีวิต
  • Thumbnail

   การขัดแย้งของรูปทรง 3 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   กาลเวลา 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   จินตนา เปี่ยมศิริ; Jintana Piamsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   กระดาษที่เกิดจากกระบวนการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรสภาพ ย่อย สลาย จากรูปทรงเดิม ประกอบสร้างขึ้นมา ใหม่ เพื่อใช้งานจนหมดสภาพการใช้งาน จะถูกนำมาเข้ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงความไม่สิ้นสุดของเรื่องราว ...
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   ทุกสิ่งในธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เช่น ภูเขา ทุ่งราบ แม่น้ำ และท้องฟ้า ย่อมมีพลังอำนาจที่ให้อิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อเรายืนอยู่เบื้องหน้าภูเขาอันสูงตระหง่าน เราย่อมรู้สึกถึงพลังความแข็งแกร่ง ...
  • Thumbnail

   ความงดงามของชีวิต 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ปรีชา ปั้นกล่ำ; Preecha Punklum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ศิลปินชอบไปเดินตลาดสดตอนเช้าของสถานที่ที่ได้ไปเยือน ทำให้ได้พบความงดงามของชีวิตเล็ก ๆ สะท้อนถึงความสงบสุขในบริบทสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
  • Thumbnail

   ความบันดาลใจจากเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   พิทักษ์ สง่า; Pitak Sa-nga (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   จากประสบการณ์ และความผูกพันระหว่างเครื่องมือเครื่องใช้ของพื้นบ้านในชนบทที่ใช้ประกอบและดำรงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับตัวของผู้สร้างอย่างกลมกลืน นำความรู้สึกที่ประทับใจในความแหลมคม ความหวาดเสียวของเครื่องมือเครื่องใช้เป็ ...
  • Thumbnail

   ความประทับใจ 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความประทับใจจากอดีต 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV