Now showing items 1-15 of 15

  • Thumbnail

   การเติบโตของรูปลักษณะ = Creative Form 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิษณุ ศุภนิมิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1972)
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความบันดาลใจจากทิวทัศน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ; Sriwan Janehuttakankit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหาความประสานกันระหว่างอารมณ์ ความคิด รูปแบบ และเทคนิคในงานภาพพิมพ์ (Intaglio) ให้เกิดเอกภาพ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกภายในที่มีต่อธรรมชาติ โดยการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ ...
  • Thumbnail

   ความสงบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วัชรี วงศ์วัฒนอนันต์; Vatcharee Vongvattanaananta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   ศิลปะกับศาสนา มีความสัมพันธ์กันตลอดมานับตั้งแต่อดีตกาล จนเกือบจะกล่าวได้ว่า ทั้งศิลปะและศาสนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาจิตใจ พุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่ได ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของรูปทรงผู้หญิงเปลือยกับรูปทรงของสิ่งแวดล้อม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; Thepsakdi Thongnopkoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพน์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปภาพพิมพ์ในเรื่องราวของการสำนึกในความงอกเงยแห่งชาติพันธุ์ของมนุษย์ชาติ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และยังเป็นการค้นคว้าหาแนวทางในการทำงานศิลปภาพพิมพ์ส่วนตัวให้เจริญคลี่คลายต่อไปอ ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากหนังสือเจ้าชายน้อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   พรรณิภา วิทยาภินันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์ในสภาวะหนึ่งของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อารยา ราษฎร์จำเริญสุข; Araya Rasdjarmrernsook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์หนึ่งชุด เป็นงานศิลปภาพพิมพ์ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของจิตใจมนุษย์อันเป็นผลจากการดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ การสร้างสรรค์ป ...
  • Thumbnail

   พลังของรูปทรงจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยพร ระวีศิริ; Chaiyaporn Raveesiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   ประสบการณ์จากความประทับใจในพลังอันยิ่งใหญ่และเร้นลับของธรรมชาติที่ข้าพเจ้าได้รับ ได้รู้สึกตลอดมา ได้ให้แนวความคิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เลือกสรรรูปทรงจากปรากฎการณ์ในธรรมชาตินำมาแปรสภาพเป็นทัศนธาตุต่าง ๆ เน้นน้ำหนักที่ตัดกัน ...
  • Thumbnail

   มิติใหม่ของโครงสร้างและที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ฐิตพล สุวรรณกุศลส่ง; Titapol Suwankusolsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตใจของมนุษย์ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและขอบเขตของการรับรู้ทางจิตใจให้เปิดกว้างขึ้น ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงมิติของร ...
  • Thumbnail

   ย่ำไปข้างหน้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุดศิริ ปุยอ๊อก; Sudsiri Pui-Ock (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   “ย่ำไปข้างหน้า” นำเสนอความคิดเรื่อง วัฏจักรของการซ้ำที่ในความจริงแล้วไม่ซ้ำกันเลย และในการซ้ำที่ไม่ซ้ำกันนั้นคือการก้าวไปข้างหน้าเสมอ
  • Thumbnail

   ระนาบบนระนาบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กมล สุวุฒโฑ; Kamol Suwutho (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ความประทับใจในผิวพื้นแบนราบที่เกิดเป็นรูปทรง และการแตกต่างในผิวพื้นวัตถุของธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักเข้มจัด ความมืดในเวลากลางคืน ตลอดจนการมองสิ่งของในที่ย้อนแสงกับดวงอาทิตย์ สิ่งเหล่านี้ให้ผลในด้านความรู้ส ...
  • Thumbnail

   รูปลักษณ์ของพลังชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์; Chalermsak Lattanachun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ในธรรมชาตินั้นมีพลังแอบแฝงอยู่ ตั้งแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดจนถึงเล็กที่สุด แม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ด้วยอนุภาพของพลังจากธรรมชาติสามารถเป็นทั้งการทำลายหรือการสร้างสรรค์ จากสภาพในปัจจุบัน ทุกชีวิตในธรรมชา ...
  • Thumbnail

   สาส์นจากมนุษยชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   สินค้าชีวิตมนุษย์สำเร็จรูป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   บัณฑิต พูนสมบัติเลิศ; Bundith Phunsonbatlert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   สภาพชีวิตผู้คนในสังคมปัจจุบันที่อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อเป็นผลพวงหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้เข้ามาครอบงำระบบความคิด บุคลิกภาพและวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นภาพเสมือนจริงแอบแฝงที่ไม่จํากัดอ ...
  • Thumbnail

   หุ่นนิ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พงศ์เดช ไชยคุตร; Pongdej Chaiyakut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   เครื่องใช้ต่าง ๆ ของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ลักษณะความเป็นอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมได้ ในสังคมที่เจริญลักษณะของเครื่องใช้จะมีความงดงาม วิจิตรบรรจง ส่วนสังคมที่ด้อยพัฒนาลักษณะของเครื่องใช้จะไม่ค่อยงดงาม ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV