Now showing items 1-20 of 64

  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างรูปจากสัมพันธภาพของเวลา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ปิยาภัสร์ ฝอยทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   กราฟฟิตี้ชุมชน ความรัก สัตว์เลี้ยงและการปลูกฝัง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ศุภวิชญ์ อินทร์งาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระทำการทารุณกรรมต่อสัตว์ และเพิกเฉยต่อการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้จำนวนของสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสังคม ...
  • Thumbnail

   กลียุค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   เทิดธันวา คะนะมะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์ ไม่ใช่หนทางที่จะเข้าถึง ความสุขอย่างแท้จริง เพราะจุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธนั้นมุ่งเน้นให้มนุษย์ละทิ้งกิเลส ตัณหา ซึ่ง แตกต่างจากวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นแต่การพัฒน ...
  • Thumbnail

   การทับซ้อนของจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สิทธิพล แต่งประกอบ; Sittipon Tangprakob (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   การนำเสนอตัวตนบนพื้นที่เสมือน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สวรรยา จันทรสมัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   โครงการวิทยานิพนธ์โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ชมในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ในสมัยที่ข้อมูลของบุคคลถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการสื่อสารการรับรู้และก ...
  • Thumbnail

   การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ : การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอิเมจิ แมกซ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา; Gunlarchag Kavchaimaha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นโครงการออกแบบสร้างผลงานศิลปกรรม 2 มิติ แบบสื่อประสม เพื่อใช้ตกแต่งภายในอาคารบริษัท อิเมจิก แม็กซ์ ตั้งอยู่ที่ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลงานคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก อนิเมชั่น โดยสถาปนิก ...
  • Thumbnail

   การปรุงแต่งนามธรรมจากการเกิดดับของอารมณ์ : การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ เพื่อการติดตั้งภายในอาคารบริษัทอิเมจิ แมกซ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา; Gunlarchag Kavchaimaha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์จากวัตถุไทยที่เสื่อมสภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   อธิวุธ งามนิสัย; Athiwuth Ngamnisai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   หนึ่งพัชร อรุณนพรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   "การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ" ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีลักษณะการนาเสนอในรูปแบบของจลนศิลป์ (Kinetic art) ขับเคลื่อนด้วยกลไกประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือน เพื่อให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ร่วมต่อสิ่งข ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธนัชชา ไชยรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทยทั้งทางด้านรูปแบบ วิธีการและเนื้อหา สัมพันธ์อยู่กับเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคมรวมไปถึงการกำหนดนโยบายของภาครัฐ ในที่นี้ได้ศึกษาเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสังคม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ณัฐนรี ภุมเรศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   ครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   สุทธิธรรม ธรรมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   นับตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มมีความสนใจและเลือกที่จะศึกษาด้านศิลปะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าตัวข้าพเจ้านั้นมีระยะห่างจากครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ การสนาทนาระหว่างข้าพเจ้ากับบิดาและมารดาลดน้อยลง กิจกรรมร่วมภายในครอบครัวได้ขาดหายไป ...
  • Thumbnail

   ความงดงามในความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   นภัส กังวาลนรากุล; Napat Kangwannarakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความงดงามในความทรงจำ” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลงาน สร้างสรรค์งานตัดกระดาษเป็นรูปแบบผลงานสองมิติ สามมิติ พร้อมไปกับการใช้ศิลปะจัดวาง (Installation Art) สร้างโลกจินตนาการของความทรงจำ โดยนำเสนอเรื่องร ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำของวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ทศพล บริบูรณ์; Thosapol Borriboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความทรงจำของวัตถุ” ชุดนี้ เป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเก็บรักษาเลาและความรู้สึกที่ดีที่มีต่อความทรงจำในวัตถุ ถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสมและศิลปะจัดวาง เพื่อระลึกถึง ...
  • Thumbnail

   ความฝันกับการประกอบสร้าง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   รมณา ชลายนาวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ “ความฝันกับการประกอบสร้าง” ข้าพเจ้าเชื่อว่าสภาวะไร้เหตุผลกับการมีอยู่ของความฝันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง แม้ว่าในขณะตื่นจะไม่สามารถจับต้องสิ่งต่างๆในความฝันได้เลยก็ตาม ข้าพเจ้าสนใจในความย้อนแย้งของปรากฏ ...
  • Thumbnail

   คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
  • Thumbnail

   คือคนในความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ธนากร ชุ่มเชื้อ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   จากวงในสู่รูปทรงรอบนอก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   วันเพ็ญ นิลดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   จินตนาการจากความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   หนึ่งฤทัย เผือกเพี้ยน; Neungruthai Puekpean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   จินตนาการจากเครื่องจักสาน 

   Collection: วิทยานิพนธ์
   Type: Thesis
   มนตรา ตรีชั้น; Montra Trichan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง จินตนาการจากเครื่องจักสาน วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ด้านงานจักสานของไทยที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ ให้เป็นรูปทรงต้นก ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV