Now showing items 1-20 of 66

  • Thumbnail

   กฎของธรรมชาติและการตัดต่อพันธุกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วริฏฐา ส่งทวน; Waritha Songtuan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   กระแสการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมของศิลปินหัวก้าวหน้าในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2528-2556 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ณัชชา เอกนาวา; Natcha Eaknava (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   จากประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2549 ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติถือว่าเป็นเวทีการประกวดอันเป็นทางการและสำคัญที่สุด ต่อมาภาคเอกชนสาขาต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   กับดักความงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ ทองอุปการ; Kannika Thonguppkan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   การสร้างและการนำเสนอวิดีโออาร์ตของสาครินทร์ เครืออ่อน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   จิรดา จรีเวฬุโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   การเดินทางสู่อิสรภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพล พร้อมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนต้องการเป็น อิสระ มนุษย์ก็เช่นกันทุกคนล้วนต้องการเป็นอิสระหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับหลายอย่าง เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามา ...
  • Thumbnail

   ก่อเกิดและทรุดโทรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   คมสันต์ ตันเสรีสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ขยะความฝันที่ถูกโยนทิ้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธนภรณ์ อัญมณีเจริญ; Thanaporn Anyamaneecharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   คิด จิรชัยสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสังคมปัจจุบันที่ตัดสินผู้คนจากความเป็นอยู่หน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอก พฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นการตัดสินว่าดีงามหรือเลวร้ายและมีผลกระทบไปจนถึงครอบครัวที่มีวิธีการในลักษณะเดียวกันที่ใช้วิธีคิดของตน ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำของวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ทศพล บริบูรณ์; Thosapol Borriboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความทรงจำของวัตถุ” ชุดนี้ เป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเก็บรักษาเลาและความรู้สึกที่ดีที่มีต่อความทรงจำในวัตถุ ถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสมและศิลปะจัดวาง เพื่อระลึกถึง ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำจากครอบครัวกรีดยาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   หทัยรัตน์ รอดแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   ความทรงจำยังคงอบอุ่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นิชกานต์ จุลพงศ์; Nichakarn Jullapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ความทรงจำและความอบอุ่นของครอบครัวในงานวัสดุสื่อผสม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ชุติมา โสดามรรค; Chutima Sodamak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของวัตถุในความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ชนินาถ ชวนะศิลป์; Chaninart Chavanasilp (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และสถานที่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   นนท์นริฐ ธนพิริยศรีกุล; Nonnarit Tanapiriyasrikul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   สถานที่หรือพื้นที่ คือที่ที่เรามีประสบการณ์ใช้ชีวิตและอยู่อาศัย การดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ล้วนแต่มีความสำคัญ การใช้พื้นที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนในห้วงอารมณ์ความรู้สึก ของมนุษย์ที่มีต่อพื้นที่ได้ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ในวัตถุ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   สุชาติ สิงห์ทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ความสุขของชีวิตบนพื้นที่ของความสมดุล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ชินรัตน์ มงคลชัย; Chinnarat Mongkolchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2021)
   ความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ที่พยายามค้นหาคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนถึง การแสวงหาชีวิตที่พึงพอใจ และเป็นพลังงานขับเคลื่อนนำไปสู่การดำรงอยู่อย่างสมดุลภายใต้ ความสัมพันธ์ของตนเองกับพื้นฐานในความเข้าใจโลกที่แตกต่างกัน ...
  • Thumbnail

   ความสุขอันหอมหวาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   หทัยวรรณ เทพมาลี; Hataiwan Thepmalee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความเจ็บปวดที่งดงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เมลาณี ไกร์ส; Melanie Greis (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   จังหวะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   นิพนธ์ โพธิ์แก้ว; Nipon Pokeaw (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   พรกนก สดากร; Pornganok Sadakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV