Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   การออกแบบชุดที่นั่งสนามเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เวนิช สุวรรณโมลี; Venich Suwanmoli (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ การออกแบบชุดที่นั่งสนามที่ทำจากเครื่องเคลือบดินเผา สำหรับใช้งานในสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะเป็นไทยร่วมสมัย โดยมีแนวความคิดในการ ออกแบบจากงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็นการนำเอาเส้น ...
  • Thumbnail

   การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงเทียนเซรามิกที่มีแนวความคิดจากช้างโดยใช้ดินเอิทเทนแวร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   อภิญญา วิไล; Apinya Wilai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเชิงเทียนเซรามิกที่มีแนวความคิดจากช้าง สำหรับเป็นสินค้าประเภทที่ระลึกส่งออกตลาดอเมริกาและจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อทดลองผลิตเชิงเทียนเซรามิกจากเนื้อดินเอิทเทนแวร์ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบโคมไฟเครื่องเคลือบดินเผาโดยมีความบันดาลใจจากศิลปะสมันสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; Sakesan Tanyapirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบโคมไฟเครื่องเคลือบดินเผาโดยเป็นโคมไฟแบบใช้ภายในอาคาร สำหรับประดับและตกแต่งบริเวณ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในที่พักอาศัย โดยโคมไฟที่ออกแบบนั้นได้แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน ...
  • Thumbnail

   จังหวะ ลีลา ใบตอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กฤษดา จารุเจษฎา; Kitsada Jarujasada (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบภาชนะ สำหรับใส่ผลไม้โดยมีแนวความคิดจากใบตอง การบรรจุภัณฑ์จากใบตอง เนื่องจากลักษณะรูปทรงที่สวยงามมีเอกลักษณ์ การบรรจุภัณฑ์จากการห่อพับ มาออกแบบโดยผ่านกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา ...
  • Thumbnail

   จิตวิญญาณชนบทโดยมีแรงบันดาลใจจากควาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จรัญ หนองบัว; Charun Nongbua (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ แสดงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณชนบทโดยมีแรงบันดาลใจจากควาย โดยแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายในชนบทที่มีการ ...
  • Thumbnail

   ภาชนะบรรจุไม้น้ำสำหรับประดับภายในอาคาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วัชรี ศรีวิชัย.; Wacharee Sriwichai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การออกแบบภาชนะบรรจุไม้น้ำสำหรับประดับภายในอาคาร มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อนำเสนอความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อรูปทรงของเรือที่เป็นพาหนะในการสัญจรทางน้ำ โดยนำรูปทรงโครงสร้าง ส่วนประกอบของเรือขณ ...
  • Thumbnail

   รูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากพืชผัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   หิรัญ เกิดศิริ; Hirun Kurtsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   โครงการออกแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบรูปทรงและทั้งผลิตแจกันเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับการประดับตกแต่งบ้านให้สอดคล้องกับการตกแต่งบ้านสมัยใหม่ โดยใช้รูปทรงของพืชผักสวนครัว คือ หอมแดง , มะเขือเทศ, พริกใหญ่ , กระชาย ...
  • Thumbnail

   วินดี้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ระรวย ธนานาถ; Raruay Thananart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเซรามิค ประเภท Pottery Art ที่มี รูปทรงเคลื่อนไหวจากแรงลม โดยมีแนวทางการศึกษาจากลมในธรรมชาติ ที่กระทำต่อวัตถุ หรือ การรวมตัวของมวลลมเป็นรูปธรรม และผลงานในอดีตของศิลปินยุคต่าง ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบโคมประทีปล้านนาสำหรับตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กิติชัย ระมิงค์วงศ์.; Kitichai Ramingwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   โครงการออกแบบโคมประทีปล้านนา สำหรับตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบล้านนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองสร้างงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้น โดยนำศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างรูปแบบงาน และใช้โคมประทึปเป็นสื่อ ...
  • Thumbnail

   ในภาวะที่แปรปรวน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จิรวุฒิ ด้วงอินทร์; Jiravut Doungin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ความแปรปรวนในธรรมชาติ สร้างความน่าวิตกหวาดหวั่นทั้งการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ ที่เป็นไปอย่างฉับพลันเหล่านั้นมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทางกายภาพของ มนุษย์เสมอมา หากแต่ความแปรปรวนอันซ่อนเร้นภายในจิตใจซึ่งเป็นผลกร ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV