Now showing items 1-17 of 17

  • Thumbnail

   การสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมสู่อัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   กุลปริยา สิริสวัสดินุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. ศึกษาความเป็นมาของอัตลักษณ์ของที่ระลึก จังหวัดเพชร บุรี 2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับของที่ระลึก จังหวัดเพชรบุรี 3. สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด เพชรบุรีผ่านรูปแบบของที่ระลึก ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ สวนอรุโณทยาน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องปิติสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   มัทนา ทองบ่อ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพื่อนำเสนอแนวคิดในเรื่องความสุขจากการให้ ผลงานการสร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากความปิติภายในใจของข้าพเจ้าที่เกิดจากการเกื้อกูลแบ่งปันกันภายในครอบครัว รวมทั้งความปิติจากการ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์ความงามแห่งวิถีมลายูแสงแห่งสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   ฮาซีฟ นิกาเร็ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมในเรื่องของวัฒนธรรมข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นเพื่อการนำเสนอความงามแห่งวิถีมลายู ผ่านงานประยุกตศิลป์จากโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ปรัชญาคำสอนต่างๆ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์พลังของแสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   กิตติคุณ ภักดีแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   แสงและสีอยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งทานด้านร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงความความคิด กับจินตนาการ ส่งผลต่ออารมณ์ และให้ความรู้สึกนำไปสู่สุนทรียภาพ การมองเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแสงและสีนั้นก่อให้เกิดความรู้สึ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์สื่อการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสะท้อนปัญหามลพิษทางน้ำ : กรณีศึกษา คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   พงศ์ภาณุ พรขจรกิจกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำในคลองแม่ข่า โดยใช้หลักการสร้างสรรค์ตลาดแบบบูรณาการ(IMC) เพื่อสร้างสรรค์สื่อความรู้และรณรงค์ให้เกิดการร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในคลองแม่ข่า โดยกลุ่มตัวอย ...
  • Thumbnail

   การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการรับรู้นามธรรมจากการตีความโกฏิจักวาล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   นวพล พิสุทธิวงส์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาและออกแบบโครงการนี้จึงเกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยสนใจการศึกษาจักรวาลในประเทศไทย และเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณที่ผูกพันธ์กับท้องฟ้าและดวงดาวมายาวนานไม่ต่างจากชนชาติอื่น แต่ในประเทศไทยยังขาดพื้นที่สำหรับนำเสนอจัก ...
  • Thumbnail

   การออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสาธารณะ กรณีศึกษา สวนสาธารณะ ลุมพินี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   กฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจในสวนสาธารณะ ลุมพินี 2) ศึกษาความต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนเจนเนอเรชั่นวายในสวนสวนสาธารณะ ลุมพินี และ 3) เสนอผลงานออกแบบพื้น ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี พระราชอุทยานสู่สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากอดีตถึงปัจจุบันในวาระครบรอบ 80 ปี (พ.ศ. 2480-2560) นำมาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อครบรอบ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสื่ออัตลักษณ์แมวไทยเพื่อการเผยแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   พงษ์พิสุทธิ์ ศรีสด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแมวไทย เนื่องจากแมวไทยเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่โบราณ แมวไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากแม ...
  • Thumbnail

   การออกแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไทยอย่างยั่งยืน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   สิริลักษณ์ พฤทธิอานันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยนี้ ว่าด้วยการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริเวณ 8 จังหวัดของไทย ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง เริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อนำมาซึ่งฐานองค์ความรู้ต่อย ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมเซรามิกใต้น้ำเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง จังหวัดกระบี่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   จิตติพงศ์ แซ่ตั๋น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการลดลงของทรัพยากรณ์ธรรมชาติทางทะเลอย่างน่าเป็นห่วง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา สาเหตุการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในแนวปะการัง ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ รวมถึงการศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์เพื่อสะท้อนความงามภายในจิตใจของผู้ต้องขัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   ฐกฤต พร้อมรุ่งเรือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ในปัจจุบัน อ้างอิงจากสถิติของกรมราชทัณฑ์พบว่ามีตัวเลขของผู้กระทำความผิดซ้ำอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ด้วยจากผู้ต้องขังหลังพ้นโทษออกมา เผชิญหน้าจากความกดดัน อคติจากสังคมซึ่งแบ่งชนชั้นให้กลายเป็นบุคคลชายขอบ ขาดโอกาสการจ้างงานและถูก ...
  • Thumbnail

   สร้างฝันปันรัก : หัตถกรรมสร้างสรรค์ความฝันในวัยเด็กสู่จินตภาพมหัศจรรย์ความสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   บงกชพร สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสื่อผสม นำเสนอผลงานที่แสดงออกถึงพลัง ความสุข ความฝัน และจินตนาการ แห่งวัยเยาว์ โดยแนวคิดการสร้างสรรค์มีที่มาจากการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กกำพร้า ...
  • Thumbnail

   สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบื้องต้นระดับศักยภาพของสมองช่วงอายุ 3-6 ปี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   อนุตรประภา แสงรัศมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบของเล่นสำหรับเด็กออทิสติกเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กออทิสติกและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน โดยใช้ลักษณะภาพประกอบที่มีบริบทสิ่ง ...
  • Thumbnail

   เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อการตกแต่งร่างกายเชิงแฟชั่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   จิระพงษ์ เดชรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   งานวิจัยนี้เกิดจากแนวความคิดในการต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบงานเครื่องเคลือบดินเผาให้เกิดความหลากหลาย โดยมีแรงบันดาลใจการ “เบญจรงค์” ที่มีคุณค่าความงดงามด้านหัตถศิลป์ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า รูปแบบงานเบญจรงค์ส่วนมากมีรูปแ ...
  • Thumbnail

   โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ถูกนำมาเลี้ยงในเมืองใหญ่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   ฐานิศา เนตรดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   สังคมไทยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยในปัจจุบันนั้น ธุรกิจสัตว์ป่านำมาเลี้ยงในเมือง มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เช่น บางห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหาร ลงทุนซื้อสัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆ(Exotic pet) ไปโชว์ เพื่อดึงดูดให้คนเข้า ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเซรามิคสำหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   อรรถพล จิระทัศนกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแผงกั้นแดดที่สามารถถ่ายเทอากาศเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารที่จากปัญหาสภาวะโลกร้อน ด้วยวัสดุเซรามิคประเภทดินพื้นบ้านซึ่งใช้กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV