Now showing items 1-20 of 30

  • Thumbnail

   การเดินทางสู่อิสรภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพล พร้อมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนต้องการเป็น อิสระ มนุษย์ก็เช่นกันทุกคนล้วนต้องการเป็นอิสระหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับหลายอย่าง เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามา ...
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบริโภค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุทธิวงศ์ พุ่มอุไร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงสู่การกำเนิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เอกชัย ฉ่ำชื่นวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ก่อเกิดและทรุดโทรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   คมสันต์ ตันเสรีสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ของเล่นมีชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ฑริกา สร้อยสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ความกดดันภายใต้ความรัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐชยา วังศิลาบัตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   คิด จิรชัยสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสังคมปัจจุบันที่ตัดสินผู้คนจากความเป็นอยู่หน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอก พฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นการตัดสินว่าดีงามหรือเลวร้ายและมีผลกระทบไปจนถึงครอบครัวที่มีวิธีการในลักษณะเดียวกันที่ใช้วิธีคิดของตน ...
  • Thumbnail

   ความงดงามในความสัมพันธ์ของชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เพชรลัดดา แก้วจีน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ความงามที่เปราะบาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศุภมาส สุขนิพิฐพงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ความรักความเศร้าความสะเทือนใจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ไซยนุดดีน กูนิง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ต่อต้าน-ตนเอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เดือนวิสาข์ ชลศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์อาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   จากประสบการณ์ที่ประทับใจในความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมขาติ ร่วมกับความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำมาประกอบปรุงอาหารอร่อยหลากหลายชนิด เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกินที ...
  • Thumbnail

   นวัตกรรมจากความขี้เกียจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาภาพัชร์ ใจอินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   บทสนทนาแห่งทุกข์เพื่อการค้นหา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัฒนโชค มณีโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การรื้อฟื้นถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นทุกข์ มักส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในการดำรงชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมในขณะปัจจุบัน ความทุกข์ที่เวียนว่ายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ...
  • Thumbnail

   บริบทที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรพร เชาวน์ชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ในชีวิตประจำวันของผู้คนในแต่ละวันได้ประสบพบเจอสิ่งของ หรือสถานที่ซ้ำๆ เดิมๆ จนเกิดความซ้ำซากและเบื่อหน่าย หากเพียงแต่เราลองปรับเปลี่ยนมุมมองของบริบทเดิมๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ เพราะจินตนาการ คือรูปแบบหนึ่งของคว ...
  • Thumbnail

   บันทึกความเจ็บปวดจากความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ศิริกานต์ ยืนยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ผจญภัยในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ดังชนก พงษ์ดำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ผู้หญิงเพ้อฝัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐนิช เชียวกชีวิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   พลังแห่งรัก พลังแห่งธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   หากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรัก ความผิดหวังสู่การสูญเสีย จนกระทั่งถึงความตาย อาจนาไปสู่การพลัดพรากจากลา โดยไม่อาจปลดเปลื้องความทุกข์เหล่านั้นได้ในทันที และจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา ตนมักจะติดอยู่กับหลุมพรางแห่งความทุกข์ ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ความสุขที่ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความสุขที่ขาดหายไปในชีวิตวัยเด็ก โดยสื่อผ่าน “วาฬ” สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นต ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV