Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การศึกษาต้นทุนและเวลาการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   จุฑาวรรณ ขันธ์ดวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านราคาค่าก่อสร้าง และด้านระยะเวลาในการก่อสร้างของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ร่วมถึงการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างและวิเคราะห์หาคุณสมบัติเด่นของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในส่วนของงบประมาณชั่วคราว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   เพ็ญนภา แตงพิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความคาดเคลื่อนในส่วนของงบประมาณชั่วคราวที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่เป็นอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ ...
  • Thumbnail

   ปัญหาการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเก่า : จากกรณีศึกษาตำหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   โชติวรรณ เกริกสัตยาพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   เนื่องจากปัจจุบันมีอาคารเก่ามากขึ้นจึงส่งผลให้ มีอาคารชำรุดทรุดโทรมและต้องการการแก้ไขมากขึ้น เอกสารนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร การจัดการอาคารเก่าโดยเทียบจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้น ในปัจจุบันการปรับป ...
  • Thumbnail

   วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้างในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยที่ผู้ควบคุมโครงการใช้ในการพิจารณาเลือกวธีการสื่อสาร และข้อดีข้อเสียของวธีก ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV