Now showing items 1-20 of 33

  • Thumbnail

   จิตวิกฤต '92 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   รัตนา จิตเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ชาวนา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นาวี ภวังคะนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   ชุดของตกแต่งบ้านแรงบันดาลใจจากเห็ดนางนวล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ระพีพรรณ เชื้อรักภูมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ชุดอาหารไทย แรงบันดาลใจจากปีนักษัตร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   มัณฑนากร รักประดิษฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การออกแบบชุดอาหารไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีนักษัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบชุดอาหารไทยให้มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน บรรจุอาหารไทยชนิดต่างๆได้ โดยนำสัตว์ในปีนักษัตรที่เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับคนไทย ...
  • Thumbnail

   ชุดอุปกรณ์ของใช้บนโต๊ะแรงบันดาลใจจากวัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เปมิกา พัชรพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ชุดโคมไฟประดับจากว่าวไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นพรุจ จาริกพฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ชุดโคมไฟแรงบันดาลใจจากร่มไม้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ชัยรินทร์ หวังศักราทิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปะนิพนธ์นี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีแรงบันดาลใจจากร่มเงาต้นไม้ ข้าพเจ้าเห็นถึงความประทับใจ และความร่มเย็นภายใต้ เงาร่มไม้ โดยมีแสงสาดส่องเล็ก ๆ ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้าง ชุดโคมไฟที่สร ...
  • Thumbnail

   ชุดโคมไฟแรงบันดาลใจจากหิ่งห้อย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จุไรรัตน์ บุญชัยศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เอกรส ต่วนเอี่ยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   ผ่อนกาย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นัฐพงษ์ ปะวะขัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบ Ceramic art เรื่อง “ผ่อนกาย” ข้าพเจ้านำความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อสภาพสังคมในเมือง เป็นความรู้สึกอึดอัด ตรึงเครียดจากสภาพแวดล้อมที่ข้าพเ ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ในจินตนาภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ ศรีสันทัด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์เรื่อง "พื้นที่ในจินตนาภาพ" เป็นประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการย้ายถิ่นฐานหรือความแปรผันของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเกิดที่ข้าพเ ...
  • Thumbnail

   ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปพิชชา ธนสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบภาชนะสำหรับตกแต่งภายในอาคาร ที่ได้รับความประทับใจจากบรรยากาศบนท้องฟ้าในยามต่างๆ โดยนำสีสัน ลักษณะของท้องฟ้า มาจัดองค์ประกอบเป็นลวดลายจากการตัดต่อดินสี ผลการออกแบบภาชนะได้รับความป ...
  • Thumbnail

   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับยาดมยาหม่องสมุนไพร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ศศิภา สิขเรศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   เงาสะท้อนปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นรวิชญ์ ศรีแดง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เสนอถึงการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาชุด “เงาสะท้อนปัจจุบัน” ซึ่งได้นาเสนอซึ่ง ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในสังคม ทำให้รู้สึกถึงว่าคนในปัจจุบันนั้นการให้ ...
  • Thumbnail

   เฉิดฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นันทิยา เพ็ชรยืนยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้นาความประทับใจที่มีต่อการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการทางานโดยถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงของชาวสีรุ้งหรือสาวประเภทสองที่ตระการตา โดยทาผ่านประติมากรรมกึ่งนามธรรม ที่เห็นแล้วทาให้รู้สึกเคล ...
  • Thumbnail

   เพื่อนหุ่นกระป๋อง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ตะวัน สุขสำราญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   แจกันฉลุ : แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วชิราภรณ์ เงินเมือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   โครงการศิลปะนิพนธ์เรื่อง “แจกันฉลุ แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแจกันที่ใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน โดยนำเสนอลักษณะเด่นของการเรียงร้อยของเครื่องแขวนไทย การเรียงตัวกันและสีสันของกล ...
  • Thumbnail

   แรกแย้ม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   มนต์ชัย สุริยกมลจินดา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   โครงการศิลปนิพนธ์เรื่องนาฬิกาตั้งโต๊ะ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สาวิตรี ชมไพศาล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบของที่ระลึก เครื่องดนตรีลมผิวจากเซรามิก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ธนภร บุญประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   เสียงเพลง ที่เกิดจากการรับฟัง หรือ เกิดจากที่เรานั้นบรรเลงออกมาเป็นเหมือน สิ่งที่ช่วยผ่อน คลายความเครียด ทำให้รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อย ดังนั้น จึงอยากพัฒนาเครื่องดนตรีลมผิว ให้สวยงามและใช้งานได้เหมาะกับเป็นของฝาก ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV