Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   การเดินทางสู่อิสรภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพล พร้อมประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนต้องการเป็น อิสระ มนุษย์ก็เช่นกันทุกคนล้วนต้องการเป็นอิสระหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับหลายอย่าง เพื่อที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนสามา ...
  • Thumbnail

   ก่อเกิดและทรุดโทรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   คมสันต์ ตันเสรีสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   คิด จิรชัยสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้เห็นถึงสังคมปัจจุบันที่ตัดสินผู้คนจากความเป็นอยู่หน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอก พฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นการตัดสินว่าดีงามหรือเลวร้ายและมีผลกระทบไปจนถึงครอบครัวที่มีวิธีการในลักษณะเดียวกันที่ใช้วิธีคิดของตน ...
  • Thumbnail

   ความต้องการที่ไร้ขอบเขต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐชนก หล้าสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความต้องการของมนุษย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีอย่างไม่มีขีดจำกัดโดยเฉพาะความต้องการทางด้านความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก ความรู้สึกที่อยากได้อยากมีในสิ่งดังกล่าวของแต่ละบุคคลนั้นมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป สำหรับข้าพเจ้าเริ่มต้ ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์อาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   จากประสบการณ์ที่ประทับใจในความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมขาติ ร่วมกับความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำมาประกอบปรุงอาหารอร่อยหลากหลายชนิด เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกินที ...
  • Thumbnail

   บทสนทนาแห่งทุกข์เพื่อการค้นหา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัฒนโชค มณีโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การรื้อฟื้นถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นทุกข์ มักส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในการดำรงชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมในขณะปัจจุบัน ความทุกข์ที่เวียนว่ายวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ...
  • Thumbnail

   บริบทที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรพร เชาวน์ชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ในชีวิตประจำวันของผู้คนในแต่ละวันได้ประสบพบเจอสิ่งของ หรือสถานที่ซ้ำๆ เดิมๆ จนเกิดความซ้ำซากและเบื่อหน่าย หากเพียงแต่เราลองปรับเปลี่ยนมุมมองของบริบทเดิมๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยจินตนาการ เพราะจินตนาการ คือรูปแบบหนึ่งของคว ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่ความสุขของฉันและวาฬ” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่ความสุขที่ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่แห่งความสุขที่ขาดหายไปในชีวิตวัยเด็ก โดยสื่อผ่าน “วาฬ” สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนเพื่อนในความฝันและเป็นต ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กับความลุ่มหลง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อิทธินันท์ เรืองหทัยนนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   บุรุษกับความลุ่มหลง คือ ความต้องการของเพศชาย ที่มากเกินความพอดี ในความรู้สึกนั้น ความลุ่มหลงนี้เป็นแค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นกิเลส อารมณ์ชั่วขณะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปรียบเสมือนน้ำแข็งเป็นสัญลักษณ์ที ...
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพในความไม่สมบูรณ์แบบ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชาคริต ลาภอุดมเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   นำเสนอเรื่องราวและบริบททางความสัมพันธ์ของครอบครัวของฉันที่เกิดขึ้นในอดีต ระบบโครงสร้างของครอบครัวที่เสียการทรงตัวก่อให้เกิดผลกระทบในหลายทิศทางโดยเฉพาะจิตใจ อันเนื่องมาจากาการเดินแยกทางกันระหว่างคู่สมรสบ่งบอกถึงความไม่คงท ...
  • Thumbnail

   ห้วงแห่งความฝัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรวุฒิ ทองรอด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ณ ห้วงแห่งความฝัน สุข ทุกข์ ของการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้าพเจ้า ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่ ดังนั้น เรื่องราวชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ความรู้สึกที่สูญ ...
  • Thumbnail

   แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อิทธิ เปตามานัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ “แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน” มีแรงบันดาลใจมาจากความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสภาพสังคมแห่งบริโภคนิยมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการแสวงหาความสุขมาสนองความต้องการของตนเองที่ต่างไล่ตามสิ่งยั้วยุ แต่ยิ่งเสพในกิเลสตัณหามากเท่ ...
  • Thumbnail

   โลกของฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปรัชญา พลซา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้าได้มองหาความสุข เพื่อสะท้อนให้เห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม การกำหนดหรือการสร้างพื้นที่ผ่านมุมมองใหม่ ใช้รูปทรงของวัตถุ สิ่งของ เครื่องสำอาง จำพวกครีม แป้ง น้ำหอม ลิปสติกหลายๆ ชนิด โดยเครื่อง ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV