Now showing items 1-20 of 292

  • Thumbnail

   Ambition and idolization no.37/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   Before the rising sun/2015 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต; Teerawat Ngarmchuachit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความงดงามของชีวิตที่เรียบง่ายอันเกิดจาก "ความว่าง"
  • Thumbnail

   Charming lady (Beauty without jealousy) 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความงดงามของชีวิต โดยที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องราวและรูปลักษณ์ “ภาพลักษณ์” ของความเป็นหญิงตามค่านิยมในสังคมข้าพเจ้าแต่งตัวในชุดต่าง ๆ แล้วโพสท์ท่าแสดงหน้าตาล้อเลียนต่าง ๆ เป็นตัวของข้าพเจ้าเอง ...
  • Thumbnail

   I am queer 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ศรันกาญจน์ หลินศุวนนท์; Sarankan Linsuwanont (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   Memory of country 2/2009 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบ อบอุ่น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่ายในลักษณะการมองภาพแบบตานก (Bird Eye View) เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้องการบ่งบอกถึงเพื่อนบ้าน ความเป็นอยุ่ที่ผูกพันแวดล้อม ...
  • Thumbnail

   Monument of love no.13/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   ในการแสดงออกของผลงานภาพพิมพ์ ศิลปินได้นำเอาวัตถุที่เป็นเสมือนหลักฐานพยานแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาประกอบกันในสภาพการหนึ่ง จากจิตใต้สำนึก จินตนาการและความคิดฝันเป็นทิวทัศน์ของวัตถุที่ไม่มีจริงอยูในโลก
  • Thumbnail

   Tense Invisble no.2 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เรามักถูกกดดันจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกกดดันผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า โดยนำร่างกายมนุษย์มาเป็นสื่อในการแสดงออก
  • Thumbnail

   Very very beautiful indeed 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ทุกวันนี้ผู้คนต่างตะเกียกตะกายตามหาความสุขจนเหน็ดเหนื่อยทุรนทุรายจนกลายเป็นความทุกข์ ปัญหาอาจจะอยู่ตรงที่มัวแต่ไปยึดติดอยู่กับคำว่า "ความสุข" แล้วเฝ้าคิดฝันและอยากได้สิ่งต่างๆ เพราะมองความสุขเป็น "วัตถุ" แต่มิได้ตระหนักถ ...
  • Thumbnail

   กฎ-กด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ชลธิชา พรหมดวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   กฎของธรรมชาติและการตัดต่อพันธุกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วริฏฐา ส่งทวน; Waritha Songtuan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ระบบของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง การเข้ามาของ “ความเจริญ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทีละเล็กละน้อย ยังผลให้ธรรมชาติและส ...
  • Thumbnail

   กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ; Verapong Sritrakulkitjakarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวล้ำไปสู่การไขความลับแบบแปลนแห่งชีวิต โครงสร้างพันธุกรรมที่ทำให้มีความหลากหลายของรูปแบบชีวิต มนุษย์ได้สอดแทรกแก้ไขโครงสร้างนั้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบริโภค ให้ได้ผลผลิตแ ...
  • Thumbnail

   กล่อมเกลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตระกูล คำมงคุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   กล้วยอันแสนอร่อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณรชฏต์ มีสายญาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   กับดักความงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ ทองอุปการ; Kannika Thonguppkan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   กายและจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
  • Thumbnail

   การกำเนิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อนุพงษ์ คชาชีวะ; Anupong Kachacheewa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการทางเทคนิค ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ ตามหัวข้อเรื่อง “การกำเนิด” (The Origin) มุ่งเน้นการแสดงออกทางความรู้สึกส่วนตัว ผ่านรูปทรงโครงสร้างภายในภายนอก ...
  • Thumbnail

   การขัดแย้งของรูปทรง 3 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   การซ้อนทับกันของพื้นแผ่นราบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม; Chaiyanandha Cha-umngarm (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   ผลแห่งความเจริญในปัจจุบัน เช่นที่อยู่อาศัย ตึกรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นเนืองแน่นจนเปรียบเสมือนป่าคอนกรีต ยวดยานที่ติดแออัด ควันดำจากท่อไอเสีย จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียที่ถูกปล่อยทิ้งตามคูคลอง แม่น้ำ อีกทั้งขยะมูลฝ ...
  • Thumbnail

   การดิ้นรนหาพื้นที่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิชัย ทุดปอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV