Now showing items 1-20 of 25

  • Thumbnail

   กรุงเทพฯ 3549 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตติยะ อุดมสวัสดิ์; Tatiya Udomsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนของแอนดี้ วอร์ฮอล ภายใต้บริบทสังคมอเมริกันในยุคคริสต์ทศวรรษที่ 60-80 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ธีระเศรษฐ์ ฤกษ์อำนวยโชค; Teerasate Lerkamnouychoke (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ป็อปอาร์ตเป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960-1980 ที่ในช่วงเวลานี้ สินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากที่ผลิตขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมในยุคหลังสงค ...
  • Thumbnail

   ความขัดแย้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิขเรศ ศิริไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำเนินชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อนุพงษ์ คชาชีวะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   ความสุขในความสงบเงียบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   ระวีวรรณ สระทองอั๋น; Raweewa Srathongun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ความเคลื่อนไหวของสีจากสิ่งแวดล้อมเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิทธิศักดิ์ นาทีชัยชนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   ดวงตาแห่งความหวัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศรัณย์ โลหุตางกูร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   บันทึกแห่งความหลงใหล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สมัญญา เรืองจรูญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ปฏิสัมพันธ์ของสีและลวดลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิชาติ แสงไกร; Apichart Sangkrai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   ประสบการณ์หลายปีในเชียงใหม่ ทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติและซึมซับวัฒนธรรมจากที่นั่น ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการส่วนตัวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ในหัวข้อ ปฏิสัมพันธ์ของสีและลวดลาย โดยแสดงออกถึงความประสานสัมพ ...
  • Thumbnail

   ผู้ (ถูก) กระทำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนาพร นาคมี; Chanaporn Nakmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   อาชีพ คือ การสร้างรายได้ที่นำไปใช้จ่ายปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น การประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ดี การประกอบอาชีพควรมีศีลเป็นพื้นฐาน แต่เมื่ออาชีพที่สร้างรา ...
  • Thumbnail

   ผู้ (ถูก) กระทำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนาพร นาคมี; Chanaporn Nakmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   มิติของสีและรูปทรง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล; Chaivut Ruamrudeekool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการในการ สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพพิมพ์ ตามหัวข้อเรื่อง “มิติของสีและรูปทรง” โดยสื่อความหมายผ่านสีและรูปทรง ที่คำนึงถึงความเป็นสาระ ความเป็นแก่นแท้ของมิติของสี ...
  • Thumbnail

   มิติทางความงามในชุมชนแออัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ภฤศภัค ช่อสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   มืดแปดด้าน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นฤพนธ์ สุขสถาน; Naruphon Sooksathan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   เหตุการณ์ความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความหวาดกลัว เกิดความหวาดระแวง เกิดการเข่นฆ่าผู้คนที่บริสุทธิ์ เกิดการลอบวางระเบิด ทำให้อาคารบ้านเรือนถูกทำลายเผาไหม้ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ป ...
  • Thumbnail

   มืดแปดด้าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นฤพนธ์ สุขสถาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวความคิดการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ผ่านงานศิลปะเทคนิคชิลค์สกรีน : ทวิลักษณ์แห่งความสมดุล 

   Collection: Research reports - OICT / รายงานการวิจัย - สำนักงานคณะ ทส.
   Type: Research
   ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล (2023)
   ผลงานสร้างสรรค์ชุด 'ทวิลักษณ์แห่งความสมดุล" จัดอยู่ในสาขาทัศนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแนวคิดการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ และถ่ายทอดแนวคิดเชิงปรัชญาสะท้อนถึงการจับคู่ที่สร้างให้ เกิดความสมดุล นําเสนอผ่านผลงานศิลปะแนวนาม ...
  • Thumbnail

   รูปทรงของสภาวะจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิริศักดิ์ คล้ายมนต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   วันวานที่บ้านฉัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ดารณี โสรส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   สภาวการณ์ในสังคมปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อรรจนสร ชาญใช้จักร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   สัญชาตญาณแห่งการอยู่รอด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชยารัฐ จุลสุคนธ์; Chayarat Julsukol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   ในวิถีการดำรงชีวิตของทุกชีวิต ย่อมมีสัญชาตญาณและพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่รอด ไม่เว้นแม้แต่สัตว์ชั้นต่ำหรือมนุษย์ที่เจริญแล้ว แม้ว่าพฤติกรรมของชีวิตจะมีลีลาแตกต่างกันไปตามสภาพของชีวิต และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV