Now showing items 1-18 of 18

  • Thumbnail

   The Appearance of Mundane World 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Sihanat LOBMANEE; สีหนาท ลอบมณี; VICHOKE MUKDAMANEE; วิโชค มุกดามณี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 2/1/2019)
    Masculinity is the thing that is in all human being from birth but we are all individual to present our feeling, thinking and behavior differently. That is why masculinity can signify our being: taste, satisfaction and ...
  • Thumbnail

   CUBE, PLANTS, LIFE SPACE THROUGH THE IMAGINATION 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Thammasin DARUNKAN; ธรรมสินธ์ ดรุณกานต์; PHATYOS BUDDHACHAROEN; พัดยศ พุทธเจริญ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The thesis “Cube, Plants, Life Space through the Imagination” It creates the aesthetic unity of the area of "life" with imagination based on the tactics and visual process or it is an output of graphic arts (Etching) ...
  • Thumbnail

   Fantastic beasts 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ภูมิวรินทร์ ใจบุญ (Silpakorn University, 4/7/2023)
   Thesis Created The Imaginary Appearance Of Hybrid Animals With A Purpose To Present Hybrid Animal Formations Focusing On The Beauty Of 3d Modeling, Making Imaginary Worlds A Tangible Reality And Raising Awareness Of The ...
  • Thumbnail

   FROM A MEMORY OF ME AND MY MOTHER 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Artit RHATREE; อาทิตย์ ราตรี; Adirek Lohakul; อดิเรก โลหะกุล; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The purpose of this thesis is to create 4 sculptures to express emotional state at the time of remembrance of the beloved from an imaginary new memory inspired by the environment, way of life of the mother who lives a ...
  • Thumbnail

   Imagination in my world 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Pratchaya POLSA; ปรัชญา พลซา; Tinnakorn Kasornsuwan; ทินกร กาษรสุวรรณ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   In this world, makeup is to do makeup based on a popular trend with no rule enforcement. Accordingly, people mostly do their makeup focusing on the beauty in order to impress other people as an idiom says “Fine feathers ...
  • Thumbnail

   INNER SANCTUM CLASSROOMS 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Suthisa KERDTHAPRA; สุธิศา เกิดท่าพระ; Songchai Buachum; ทรงไชย บัวชุม; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 2/7/2021)
   Today's society is a capitalist society. There is inevitable technology to be part of everyone's life. Create a completely alien to nature which makes the social system look more complicated human values ​​are embraced by ...
  • Thumbnail

   NONSENSE OF HAPPINESS 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Patchalai INDRASUT; พัชชลัยย์ อินทรสูต; Thavorn Ko-Udomvit; ถาวร โกอุดมวิทย์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 26/11/2021)
           Nonsense of Happiness is creative pieces exploring theme of joy conjured through absurd and liberating outlook whereby “nonsense” is viewed as fulfilling. I am inspired by these nonsensical events I encountered in ...
  • Thumbnail

   Outside to Inside 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Pantira CHAIKAEW; ภัณฑิรา ไชยแก้ว; Wiranya Duangrat; วิรัญญา ดวงรัตน์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 29/11/2019)
   “House” is one of the essential factors in human life since it is the shelter providing warmth allowing for body resting and heart relief, and it is the place which has various meanings depends on individuals. Personally, ...
  • Thumbnail

   Space of dreams on the beauty of Isan life 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   คเณศ แสนศรีลา (Silpakorn University, 4/7/2023)
   thesis topic"Space of dreams on the splendor of Isan life" was born from love and bonding with two-storey wooden houses with a basement. The picture describes the clear and comfortable atmosphere in the rural Isan way of ...
  • Thumbnail

   ความขัดแย้งของรูปทรงต่างสภาพในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   เสริมศักดิ์ สุขเปี่ยม; Sermsak Sukpeam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   ผลงานสร้างสรรค์ในชุดวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ รวมถึงความขัดแย้งในลักษณะส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง ทั้งนี้เนื่องจากความขัดแย้งของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากภาพไร้สำนึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   บุญฤทธิ์ พูนพนิช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-06-23)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “จินตนาการจากภาพไร้สำนึก” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบภาพสีเอกรงค์ โดยการใช้เทคนิคหมึกดำและน้ำหยด สาด ไหลเท บนกระดาษและผ้าใบ เป็นการสร้างมวล โครงสร้าง รูปทรงด้วยความไร้สำนึก ...
  • Thumbnail

   จินตนาการส่วนตนกับความสุขที่ปรุงแต่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   เนธิมา สุวรรณวงศ์; Natima Suwannawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ชีวิตของวัตถุในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   จักรพันธุ์ อุณอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในตลาดสามพรานจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดมีผู้คนอาศัยอยู่กันอยู่มาก การใช้ยานพาหนะที่สะดวกที่สุดต่อการสัญจรในพื้นที่แออัดนี้ จึงเป็นหน้าที่ของรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเอง ณ ...
  • Thumbnail

   ชีวิตฉันในอนิเมชั่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อัศนี กันตศรี; Assanee Guntasri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ชีวิตในอนิเมชั่น เกิดจากแนวความคิดของเข้าพเจ้าที่นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะในลักษณะของการสร้างตัวแทนตนเองในจินตนาการใหม่ เพื่อถ่ายทอดความทรงจำในวัยเด็กให้เป็นชีวิตของตัวการ์ตูนที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   พลังจิตวิญญาณของมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” ข้าพเจ้ามุ่งหวัง ที่จะแสดงออกถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาโลกไสยศาสตร์,วิทยาศาสตร์,วัตถุนิยม จากสังคม เล็กๆ จนไปถึงสังคมใหญ่สังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ...
  • Thumbnail

   พลังจิตวิญญาณของมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “พลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์” ข้าพเจ้ามุ่งหวัง ที่จะแสดงออกถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาโลกไสยศาสตร์,วิทยาศาสตร์,วัตถุนิยม จากสังคม เล็กๆ จนไปถึงสังคมใหญ่สังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนกุศโลบายในการทำความดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จารุวรรณ เมืองขวา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-11-24)
   การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ภาพสะท้อนกุศโลบายในการทำความดี” ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะแสดงออกถึงเรื่องในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆมากมาย ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุข ความผูกพันและความสัมพันธ์ระห ...
  • Thumbnail

   โครงสร้างจินตภาพย่านบางลำพู 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นวีภาพ ทักษยศ; Naweepahb Taksayos (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างทางจินตภาพของย่านบางลำพู และศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างในการรับรู้และจดจำสภาพแวดล้อม ระหว่างกลุ่มประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางใ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV