Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   การกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการ กรณีศึกษากรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   พิชญ์นาฏ วะยาคำ; Phitchanard Wayakum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามลักษณะงานของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอายุการเก็บเอกสารราช ...
  • Thumbnail

   การจัดเรียงและการจัดทำคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ : กรณีศึกษาเอกสารแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476-2518 ชุดจังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   อดิศร สุพรธรรม; Adisorn Suporntham (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเรียงเอกสารแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476-2518 ชุดจังหวัดจันทบุรี โดยใช้ขั้นตอนและข้อกำหนดในคู่มือการจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ...
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ภาวนา สุพัฒนกุล; Pawana Supattanakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการเอกสาราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหน่วยงานระดับสำนักงานเลขานุการของทุกสำนัก/สถาบัน และหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา จำนวนทั้งหมด 22 หน่วยงาน ...
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของสำนักราชเลขาธิการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ชุติกาญจน์ เลิศวลัยรัตน์; Jutikanch Lerdwalayaratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ลักษณะเอกสารทีใช้ดําเนินงานของกองกลาง และกองการในพระองค์แยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. เอกสารตามภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไปซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ 2. เอกสารเฉพาะของกองแบ่ง เป็น 2.1 เอกสารเฉพาะขอ ...
  • Thumbnail

   ระบบการจัดการเอกสารราชการของสำนักราชเลขาธิการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archives and Records Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
   Type: Thesis
   ชุติกาญจน์ เลิศวลัยรัตน์; Jutikanch Lerdwalayaratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   รูปแบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุของชุมชนตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   Collection: วิทยานิพนธ์
   Type: Thesis
   ภารดี ศรีชุมพวง; Paradee Srichumpuang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ชุมชนตลาดเก้าห้องมีเอกสารจดหมายเหตุรูปแบบต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมากแต่ยังขาดการจัดการที่เหมาะสม ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและไม่เข้าใจความสำคัญของเอกสารที่มีอยู่ในฐานะที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุมากนัก แต่ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งของ ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV