Now showing items 1-20 of 367

  • Thumbnail

   การพัฒนาลวดลายเพื่องานออกแบบจากอิทธิพลศิลปกรรมบ้านเชียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   วิลภา กาศวิเศษ; Wilapa Kasviset (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะเด่นของลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เพื่อเป็นแรงบันดาลหรือแนวทางในการนำลวดลายไทยโบราณไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบและการสร้างสรรค์ศิลปะ มีวิธีการวิจัยโดยการเก็บข้อ ...
  • Thumbnail

   การรับรู้คุณค่าและความสำคัญของงานออกแบบผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   กัลย์ธีรา สงวนตั้ง; Kanteera Sanguantung (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังเรื่อง คุณค่างานออกแบบแก่คนไทยผ่านการ จัดแสดงนิทรรศการที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสร้ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์บริบทการออกแบบปกอัลบั้มเพลงไทยสากล ระหว่างปี พ.ศ. 2510-2550 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   อาเนช มานะกุล; Anech Manakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาบริบทการออกแบบปกอัลบั้มเพลงไทยสากลระหว่าง ปี พ.ศ .2510-2550 โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การเลือกแบบตัวอักษร การเลือกใช้โทนสีการเลือกใช้ภาพประกอบบนปกอัลบั้ม และการจัดวางอง ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ไพโรจน์ พิทยเมธี; Pairoj Pittayamatee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การออกแบบในทุกสาขากำลังถูกส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนให้มีเอกลักษณ์ไทยในการออกแบบ มากขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญของความมั่นคง ความภาคภูมิใจ และการเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในแง่ของ เศษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงต้องรีบส ...
  • Thumbnail

   การศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ลัดดาวรรณ์ ลัมภเวช; Laddawan Lampawed (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหาแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะ สมสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี เพื่อแสดงข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ในกรณีแผ่นไหวที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อทำการ สื่อสารเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจได้ง่าย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏของไทยที่สร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   สมโชค เนียนไธสง; Somchoke Neanthaisong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์ประกอบของการออกแบบเว็บเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏของไทยมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเทคนิคการสื่อสารในงานโฆษณาเงียบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   วาริ โชคล้ำเลิศ; Wari Choklumlerd (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยเรื่อง”การศึกษาเทคนิคการสื่อสารในงานโฆษณาเงียบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว ทางการออกแบบโฆษณาเงียบที่เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมที่ไม่สามารถรับสียงได้ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมาข้อมูลเอกสาร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเรื่องพัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลป์สำหรับหัวคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   สุเทพ โลหะจรูญ; Sutep Lohacharoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเรื่องพัฒนาการของรูปลักษณ์และปัจจัยที่ผลต่องานออกแบบเลขนศิลป์สำหรับหัวคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยใช้วิธีบันทึกข้อมูลตามคุณลักษณ์ของตัวอย่างงานออกแบบที่สุ่มเลือกศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ช่วงระยะตลอด ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางในการออกแบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์; Yortsak Pracharat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจำแนกคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งกีฬากลุ่มตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตราสัญลักษณ์จำนวน 189 ตราสัญลักษณ์. สัญลักษณ์ นำโชคจำนวน 154 สัญลักษณ์นำโชค ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการค้าของสินค้าประเภทเครื่องประดับอัญมณีเพื่อการส่งออก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   รัชนีกร วงษ์สุวรรณ์; Ruchaneekorn Vongsuwana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการค้าของสินค้าประเภท เครื่องประดับอัญมณี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้คือ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ลายมัดหมี่ด้วยเครื่องมือเชิงกราฟฟิก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ฐานิศวร์ ฐิติกุลภิรมย์; Thanit Thitikunperom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดและพัฒนาลวดลายมัดหมี่ของไทย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ลวดลาย จึงได้จัดทำเครื่องมือช่วยในการออกแบบลวดลายมัดหมี่ชิ้นนี้ขึ้น ให้กับกลุ่มคนท้อผ้าไหม ...
  • Thumbnail

   การออกมบบเลขนศิลป์และสิ่งพิมพ์สำหรับร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปวัยรุ่นปาล์ม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   กิตติวดี กุลบุญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  • Thumbnail

   การออกแบบคู่มือพัฒนาทักษะทางนิเทศศิลป์ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   สุรเชษฐ์ ระวัง; Surachet Rawang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบคู่มือพัฒนาทักษะทางนิเทศศิลป์ด้วยตนเองสำหรับ นักเรียนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับแนวทางในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รหัสวิชา 33 ...
  • Thumbnail

   การออกแบบคู่มือลวดลายซึ่งประยุกต์จากพันธุ์ไม้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   สุภาณี เทียนสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   การออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสชาโนว่าแจ๊ส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ชนัยชนม์ นาคน้อย; Chanaichon Narknoi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยเรื่องการออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊สมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยและออกแบบเพื่อให้มีแบบอักษรภาษาไทยมารองรับงานออกแบบที่เกี่ยวกับบอสซาโนซาว่าแจ๊สอีกทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผู้ที่สนใจออกแ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบชุดตัวอักษรไทยสำหรับนิตยสารวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   พงศ์เทพ อนุรัตน์; Pongthep Anurat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยเรื่อง “การออกแบบชุดตัวอักษรไทยสำหรับนิตยาสารวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและออกแบบชุดตัวอักษรไทยสำหรับใช้งานในนิตยสารวัยรุ่นขึ้นมาจะสามารถช่วยให้มีตัวเลือกเพื่อใช้ตัวอักษรไทยในงานออกแบบมากขึ้น และแบบตัวอักษ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   คมภิญญ์ เข็มกำเนิด; Kompin Kemgumnird (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอ วิธีการจูงใจ และองค์ประกอบการออกแบบที่สร้างความสำเร็จในการระดมทุนเพื่อสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันในช่องทาง Crowd Funding โดยใช้กรณีศึกษาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน ...
  • Thumbnail

   การออกแบบดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชั่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   คมภิญญ์ เข็มกำเนิด; Kompin Kemgumnird (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอ วิธีการจูงใจ และองค์ ประกอบการออกแบบที่สร้างความสำเร็จในการระดมทุนเพื่อสร้างภาพยนตร์เอนิเมชันในช่องทาง Crowd ...
  • Thumbnail

   การออกแบบตราไปรษณียากรไทยชุดสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2525 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   สุรัตน์ สุทธิชัยโชติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   การออกแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการรับรู้ทางด้านอารมณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   อนุพงษ์ สุขศรีวงศ์; Anupong Suksriwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ และศึกษาแนวทางการสร้างอารมณ์ ผ่านการสื่อสารแบบทางเดียว(One-Way Communication) ด้วยตัวอักษรเคลื่อนไหวให้มี ประสิทธิภาพ โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปจำนวน ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV