Now showing items 1-20 of 19625

  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สุธิดา บุณยาดิศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 59-12-22)
   งานฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ชุมชน สำรวจ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นิลรัตน์ ปัททุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-01-13)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ความทรงจำความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจุดเริ่มต้นเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค ...
  • Thumbnail

   ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   ศิริทัศน์ กระดานพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-04-03)
   การศึกษาความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบพรรณนาในรูปแบบเชิงส่ารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาความคาดหวังของทีมต่อบทบาทและคุณลัก ...
  • Thumbnail

   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   Collection: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   Type: Thesis
   ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-05-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ...
  • ThumbnailBadge

   บทวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของ รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2550-2561 

   Collection: Book/Textbook/Document - Design Arts / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ศิลปะการออกแบบ
   Type: Book
   สน สีมาตรัง; Sone Srimatrang (สาขาการออกแบบศิลปะ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 202-?)
  • Thumbnail

   SOCIAL REFLECTIONS  AND THE PRESENTATION TECHNIQUES OF KHMER GHOST STORIES 

   Collection: Theses (PH.D) - Epigraphic in Thai and Oriental Languages / ดุษฎีนิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Sajjaphoum LA-OR; สัจภูมิ ละออ; U-tain Wongsathit; อุเทน วงศ์สถิตย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objective of this dissertation is to study the social reflections and the presentative techniques of Khmer ghost stories. This project examined the content of one hundred Khmer ghost stories. The Khmer people generally ...
  • Thumbnail

   The Study of Visual Narrative on Instagram Account of the Museum of Ice Cream in United States of America 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Luksamon KAMOLPLUEM; ลักษมณ กมลปลื้ม; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research aims to studying and analyzing the strategies for conveying the Museum of Ice Cream’s concept in the United States of America through Instagram photos on the account of @museumoficecream in the year of 2018, ...
  • Thumbnail

   Tamra Khotchakam : Textual Study and Re-arrangement of Representative Treatise from Manuscripts 

   Collection: Theses (PH.D) - Epigraphic in Thai and Oriental Languages / ดุษฎีนิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Warisara GROTINTAKOM; วริศรา โกรทินธาคม; U-tain Wongsathit; อุเทน วงศ์สถิตย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Tamra Khotchakam is the treatise on the training and control of elephants, and is among the body of knowledge known as the Khotchasart, consisting of the Khotchalak and Khotchakam. The objective of this dissertation is to ...
  • Thumbnail

   In-Situ Texts in Art Museum: The Case of Rijksmuseum 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Yanisa PARAKKAMODOM; ญาณิศา ปรักกโมดม; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This thesis examines the structures, communicative goals, composition, and styles of exhibition labels. For this purpose, The Netherlands’ Rijksmuseum, a world-class art museum that went through significant renovations and ...
  • Thumbnail

   THE FORM AND CONCEPT OF PHOTOGRAPHY ART IN THAILAND 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Chakphattara RUANGYOS; จักรภัทร เรืองยศ; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Photography is one of the innovations created by human beings to record what humans see. The photograph was originally not accepted as a work of art. Later, over time, photography has been recognized as an artistic medium, ...
  • Thumbnail

   INSCRIPTIONS OF THE MIND 

   Collection: Theses (Ph.D) - Visual Arts / ดุษฎีนิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Omsiree PANDAMRONG; ออมสิรี ปานดำรงค์; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This creative research aims to study four aspects of artworks by female artists: 1) personal memories understood through psychoanalytic means about the human body which has led to social theories, 2) the sign of “words and ...
  • Thumbnail

   THE SYMBOLIC IN PAINTINGBY H.S.H. PRINCESS MARSI SUKHUMBHAND PARIBATRA 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Supacha SANEHNGAMJAROEN; ศุภชา เสน่ห์งามเจริญ; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Symbols are one of the tools that humans use as a language for communication and can indicate sociocultural characteristics at a given time. The study of symbols is therefore linked to the fundamentals of human life. In ...
  • Thumbnail

   A study of Santra and Baibok between Siam and Lanna from the Reign of King Rama I to the Reign of King Rama IV 

   Collection: Theses (PH.D) - Epigraphic in Thai and Oriental Languages / ดุษฎีนิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Sawinee KHONKAEN; สาวิณี ขอนแก่น; Sirisarn Mueanphothong; ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Santra was official letter which Siam royal court used as command document toward Lanna while Baibok as official letter that Lanna used to report result of operations according to command from the royal court. The main ...
  • Thumbnail

   AN ANALYTICAL STUDY OF YAŚODHARĀŚRAMA INSCRIPTIONS OF KING YAŚOVARMAN I 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Thavorn NGAMCHAN; ถาวร งามจันทร์; KANGVOL KHATSHIMA; กังวล คัชชิมา; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objective of this thesis is to study the Alaṅkāras and the essences in the five Yaśodharāśrama inscriptions of King Yaśovarman I: the Phnom Preah Bat inscription K.95, the Lolei inscription K.323, the Prei Prasat ...
  • Thumbnail

   ไวษณพนิกายในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   Viruj Plengplung; วิรุจ เปล่งปลั่ง; Saritpong Khunsong; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This study aims to explain the development and roles of Vaishnavism in central and eastern Thailand prior to the 14th century AD through the ancient inscriptions, Vishnu sculptures, sealings, and archaeological sites. These ...
  • Thumbnail

   Herbal Knowledge of Isan people through A Study of Herbal names and Content of Ta Suan Srimaprik Medical Manuscripts. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Woradee WAREPHOL; วรดี วารีผล; U-tain Wongsathit; อุเทน วงศ์สถิตย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This project has two research objectives, both relating to the Isan traditional medicine manuscripts of Ta Suan Srimaprik. There are two research objectives: the first objective is to study the vocabulary of diseases and ...
  • Thumbnail

   JATAKA ON THE GILT LACQUERED SCRIPTURE CABINETS IN PHRA VAJIRAYANA ROYAL LIBRARY 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Chichaya DENTRAKULWONG; ฌิชญา เด่นตระกูลวงศ์; Patsaweesiri Preamkulanan; พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The objectives of this research are to study and analyze Thai lacquer work paintings of Jataka literatures in Dharma Cabinet in Wachirayan Library and study the connection and relationship of Jataka stories in Dharma Cabinet ...
  • Thumbnail

   การตั้งถิ่นฐานของเมืองในจังหวัดพังงาตั้งแต่พ.ศ. 2325 - 2475 

   Collection: Theses (Master's degree) - Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   Maturada PRASITHWONG; มธุรดา ประสิทธิ์วงษ์; Kannika Suteerattanapirom; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The study had objective, which were collected historical evidences and archaeological evidences in Phang - nga Province from 1782 - 1932 A.D. and investigated settlements in Phang - nga Province from 1782 - 1932 A.D., ...
  • Thumbnail

   A Study of testimonial Khmer Novels in the Khmer Rouge period 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphy in Thai and Oriental Languages / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
   Type: Thesis
   Pearl POMIL; เพิร์ล โปมิล; Orawan Bunyarith; อรวรรณ บุญยฤทธิ์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The purpose of this thesis was to study 5 Khmer testimonial literatures in the Khmer Rouge regime (1975-1979) which were “Ongkar Noreak (The Leaders from Hell)”, “kounkrabey manosancettana (The sentimental Buffalo)”, “robob ...


   Copyright  ©  2024 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV