Now showing items 1-20 of 19575

  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...
  • Thumbnail

   ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สุธิดา บุณยาดิศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 59-12-22)
   งานฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ชุมชน สำรวจ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   นิลรัตน์ ปัททุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-01-13)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สัญลักษณ์แห่งความทรงจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด ความทรงจำความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันเป็นจุดเริ่มต้นเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค ...
  • Thumbnail

   ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Social and Administrative Pharmacy / วิทยานิพนธ์ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
   Type: Thesis
   ศิริทัศน์ กระดานพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-04-03)
   การศึกษาความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบพรรณนาในรูปแบบเชิงส่ารวจ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ศึกษาความคาดหวังของทีมต่อบทบาทและคุณลัก ...
  • Thumbnail

   มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   Collection: Theses (Master's degree) - Educational Administration / วิทยานิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   Type: Thesis
   ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 60-05-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ...
  • ThumbnailBadge

   บทวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของ รองศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2550-2561 

   Collection: Book/Textbook/Document - Design Arts / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ศิลปะการออกแบบ
   Type: Book
   สน สีมาตรัง; Sone Srimatrang (สาขาการออกแบบศิลปะ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 202-?)
  • Thumbnail

   THINGS AND TRACES IN MEMORY 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Patipon SUPANPONG; ปฏิพล สุพรรณพงศ์; PHATYOS BUDDHACHAROEN; พัดยศ พุทธเจริญ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This thesis “Things and Traces in Memory” is based on the concept of creating artwork with a balanced aesthetic harmony that concerns memories of an emotionally disturbing experience that affects the state of mind. The sea ...
  • Thumbnail

   Perfection on a Fictional Space 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Chakrit LAPAUDOMLOET; ชาคริต ลาภอุดมเลิศ; Phatyos Buddhacharoen; พัดยศ พุทธเจริญ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This thesis “Perfection on a fictional space” is based on the concept of creating artwork with a representation of symbolic abstract that concerns “family balance” that takes turn the view of attitudes in contrast to the ...
  • Thumbnail

   THE FORM OF EMOTIONAL STATE 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Panaree SARI; ปณาลี ศริ; Ruthairat Kumsrichan; ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The art thesis, "The Form Of Emotional" aims to present the shifts in an emotional state based on the surrounding environments. The experiment shows the variety of composing forms and traces based on visual art comprehension ...
  • Thumbnail

   Dystopia concept in a “Mise-en-scene”from The Handmaid’s Tale TV Series 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Jaruwan NUMPHA; จารุวรรณ นำพา; Paramaporn Sirikulchayanont; ปรมพร ศิริกุลชยานนท์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This article aims to analyze the “Mise-en-scène” layout using the following analytical criteria to convey meaning: 1) composition 2) Light and Dark 3) the shots 4) the angle 5) color 6) proxemics patterns 7) makeup and ...
  • Thumbnail

   Social Crisis and Human Emotions 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Boontika POKPONG; บุญฑิกา ปกป้อง; Thanarit Thaipwaree; ธณฤษภ์ ทิพย์วารี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   The thesis 'Social Crisis and Human Emotions' : when the world is in a crisis from COVID-19 and political problems. Likewise, when Thailand encountered the outbreak of COVID-19, people were quite frightened and in a state ...
  • Thumbnail

   Villain a bond of love: Conflict in Beauty 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Kanchanapron JAKKAWAN; กาญจนาพร จักรวาฬ; Pishnu Supanimit; พิษณุ ศุภนิมิตร; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Cats are creatures that have always had a strong bond with humans. Cats are creatures that interact with each other in the form of a relationship between owner and pet. Nowadays people are very interested in raising cats. ...
  • Thumbnail

   Perspective of adoration and humanism 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Waranit TERMPINIJTHAM; วรานิษฐ์ เติมพินิจธรรม; Trinnapat Chaisitthisak; ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   thesis under the topic “Perspective of adoration and humanism” aims to present works of art that are based on the interpretation of the creator's perspective on love. It uses Baruch Spinoza and Miguel de Unamuno's theory ...
  • Thumbnail

   The hidden poison 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Teeranad PANGSANIT; ธีรนาฏ แปงสนิท; Prakarn Jantaravichit; ปราการ จันทรวิชิต; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   There has been a relationship between humans and nature since the beginning of humans. Nature is a fundamental of human existence including livelihood, habitation, food and utensils etc. They are all a result of nature's ...
  • Thumbnail

   Nature and beauty reflect life 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Narissara KHIAW-AON; นริสรา เขียวอ่อน; Thanarit Thaipwaree; ธณฤษภ์ ทิพย์วารี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Thesis writing on the topic of nature and beauty, reflecting on natural life and the reality of life, aids us in understanding the possibilities of life; the sunlight that shines in the morning, and when the evening goes ...
  • Thumbnail

   The biopower of memory under architectural space 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Nattapong TANPIPAT; ณัฐพงศ์ ตันพิพัฒน์; Trinnapat Chaisitthisak; ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Thesis work under the topic “The biopower of memoria under the architectural space” It is a presentation of semi-abstract paintings. By using physical forms, landscapes, coupled with the use of oil painting techniques to ...
  • Thumbnail

   Design Concepts between Day and Night Architecture 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   Keattiphoom CHOCKTHANADECH; เกียรติภูมิ โชคธนเดช; Likit Kittisakdinan; ลิขิต กิตติศักดินันท์; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Throughout the history of architecture, most architects put much emphasis of natural daylight condition for their building designs.  For the practical aspects of how human use their living spaces, the provision of active ...
  • Thumbnail

   TAI YUAN VERNACULAR DWELLING HOUSE: KU BUA AMPHOE MUEANG RATCHABURI. RATCHABURI PROVINCE 

   Collection: Theses (Ph.D) - Vernacular Architecture / ดุษฎีนิพนธ์ - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
   Type: Thesis
   Suriyun CHANSAWANG; สุริยันต์ จันทร์สว่าง; Kreangkrai Kirdsiri; เกรียงไกร เกิดศิริ; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research aims to study changes of Tai Yuan ethnic group, which migrated to settle in Ratchaburi. There are several ethnic groups scatter in various areas throughout Ratchaburi and surrounded provinces.  Research ...
  • Thumbnail

   MOBILE ARCHITECTURE: A DEFINITION THROUGH A RELATIONSHIP BETWEEN FLEXIBILITY AND MOBILITY IN SPACE AND STRUCTURE 

   Collection: Theses (Ph.D) - Architecture / ดุษฎีนิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   Phimphakanit PARISANYUTANON; พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์; Janeyut Lorchai; เจนยุทธ ล่อใจ; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This dissertation aims to raise questions about “mobile architecture” that the researcher intends to study its definition and categorization under the relationship between the physical framework of architecture and the ...
  • Thumbnail

   A Study of a Mass Transit Station Developed Potential in Accordance with the Principles of Transit Oriented Development : Case Study of BTS Skytrain Ha Yaek Lat Phrao Station, Asoke Station, and Chong Nonsi Station 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban and Environmental Planning / วิทยานิพนธ์ - การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
   Type: Thesis
   Natthamon PHANSANGA; ณัฐมล พันธุ์สง่า; KAMTHORN KULACHOL; กำธร กุลชล; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This research aimed to compare the BTS stations with potential for development according to the principle of Transit Oriented Development (TOD). The data were collected by surveying the area and employed the questionnaires ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV